Câu hỏi: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following question:

Alice registered for the course. She then received the scholarship

A. Hardly had Alice registered for the course when she received the scholarship.

Bạn đang xem: Alice registered for the course

B. Only after Alice registered for the course, she received the scholarship.

C. Having received the scholarship, Alice registered for the course.

D. Registering for the course helped Alice receive the scholarship.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Hardly had Alice registered for the course when she received the scholarship

Alice registered for the course. She then received the scholarship: Hardly had Alice registered for the course when she received the scholarship.

Dịch:

Đánh dấu vần âm A, B, C hoặc D để chỉ ra liên hiệp hợp rất tốt từng cặp câu trong câu hỏi sau:

A. Ngay sau thời điểm Alice đăng kí khóa huấn luyện và đào tạo thì cô ấy nhận ra học bổng (đúng)

B. Không đúng cấu trúc: Only after + clause, TĐT + S + V

C. Hành động xảy ra sau được rút gọn gàng thành having Vp2 →sai

D. Không nên nghĩa: bài toán đăng kí khóa đào tạo và huấn luyện giúp Alice dấn học bổng

Cùng top lời giải tìm hiểu về đảo ngữ trong tiếng Anh nhé!

I. Đảo ngữ là gì?

Đảo ngữ trong giờ Anh là hiện tượng kỳ lạ phó trường đoản cú (hay còn gọi là trạng từ) cùng trợ cồn từ vào câu được gửi lên dẫn đầu câu, trước chủ ngữ nhằm nhấn mạnh tay vào hành động, tính chất của công ty ngữ.Cấu trúc ngữ pháp của câu cũng sẽ chuyển đổi thành:

Phó trường đoản cú + Trợ đụng từ + nhà ngữ + Động từ chính

Ví dụ: 

I met her only once = Only once did I meet her

(Tôi mới gặp mặt cô ấy 1 lần.) 

Phó từ: Only once

Trợ hễ từ thừa khứ: did

She sings beautifully = Beautifully does she sing

(Cô ấy hát hay.) 

Phó từ: beautifully 

Trợ rượu cồn từ bây giờ chia theo công ty ngữ: does

- Đảo ngữ thường được sử dụng khi ta muốn:

+ nhấn mạnh nội dung nào đó trong câu. 

*

Ví dụ:

• Seldom bởi we visit him. (Hiếm khi công ty chúng tôi viếng thăm ông ta.)

+ Đảo ngữ từ câu "We seldom visit him", nhấn mạnh sự hãn hữu khi.

Only once did Imeet her. (Tôi chỉ mới chạm chán cô ấy một lần.)

+ Đảo ngữ trường đoản cú câu "I met her only once", nhấn mạnh vấn đề tôi chưa gặp mặt cô ấy thêm lần như thế nào nữa.

+ làm cậu mang color trang trọng hơn.

+ Làm cấu trúc câu sử dụng nhiều mẫu mã hơn.

II. Các cấu trúc của câu đảo ngữ


1. Đảo ngữ với những trạng từ bỏ tần suất (thường là các trạng từ mang nghĩa bao phủ định)

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + trợ cồn từ + S + V

(không bao giờ/hiếm khi ai đó làm cho gì.)

Ví dụ:

Peter rarely studies hard.

=> Rarely does Peter study hard.

(Hiếm khi Peter học hành chăm chỉ.)

She rarely goes khổng lồ the supermarket. 

 => Rarely does she go to lớn the supermarket.

(Cô ấy thi thoảng khi đi hết sức thị).

I have never listened lớn such a good song = NEVER have I listened lớn such a good song.

(Chưa khi nào tôi nghe một bài bác hát hay như thế.) 

I could scarcely keep my eyes open.

=> Scarcely could I keep my eyes open. 

(Hầu như tôi không thể mở mắt nổi.)

My mother hardly knows them.

=> Hardly does my mother know them. (Mẹ tôi hầu hết không biết họ.)

2.. Đảo ngữ với câu điều kiện

a. Câu điều kiện loại 1:

Should + S + V, S + will/should/may/shall + V… 

(Nếu như… thì …)

Ví dụ:

If the weather is nice tomorrow, we will go camping.

=> Should the weather be nice tommorrow, we will go camping.

(Nếu sau này thời tiết đẹp nhất thì họ sẽ đi cắm trại.)

If I stay, I won’t get any benefits = Should I stay, I won’t get any benefits.

(Nếu tôi sinh sống lại, tôi chả có lợi gì)

If he has a lot of money, he will buy a new house = Should he have a lot of money, he will buy a new house

(Nếu anh ấy có không ít tiền, anh ấy sẽ mua căn hộ mới) 

b. Câu đk loại 2:

Were S + lớn V/ Were S, S + would/could/might + V

(Nếu như …. Thì …)

Ví dụ:

If I had money, I would buy that car.

=> Were I khổng lồ have money, I would buy that car.

(Nếu tôi bao gồm tiền thì tôi đã cài đặt chiếc xe hơi đó.)

If I were you, I would work harder.

=> Were I you, I would work harder.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm việc cần cù hơn.)

If I were you, I would change my phone. = Were I you, I would change my phone.

(Nếu tôi là bạn, tôi đang đổi năng lượng điện thoại)

If she brought more money, she would buy this dress. = Were she to lớn bring more money, she would buy this dress.

(Nếu cô ấy mang những tiền hơn, cô ấy sẽ mua chiếc đầm này)

c. Câu đk loại 3:

Had + S + PII, S + would/should/might have PII

(Nếu như … thì …)

Ví dụ:

If she hadn’t eaten this cake, she wouldn’t have had stomachache.

=> Had she not eaten this cake, she wouldn’t have had stomachache.

(Nếu cô ấy không ăn chiếc bánh ấy thì cô ấy sẽ không bị đau bụng.)

If John had had a map yesterday, he would have found the way home. = Had John had a map yesterday, he would

have found the way home.

(Nếu John có bạn dạng đồ ngày hôm qua, anh đấy đã có thể tìm đường về nhà)

=> Had John not had a bản đồ yesterday, he would have got lost.

Chú ý: Đảo ngữ của câu điều kiện thì chỉ hòn đảo ở mệnh đề if, mệnh đề sau giữ lại nguyên.

Xem thêm: Nội Dung Bài Hát Cho Tôi Đi Làm Mưa Với, Giáo Án Lớp Lá (5, Cho Tôi Đi Làm Mưa Với

Đảo ngữ miêu tả 2 hành động cùng xảy ra sát và tiếp đến nhau sau 1 lúc


No sooner… than

Scarely… when

Scarely… when

Hardly… when

…. + had + S + PII …+ S + Ved(ngay sau khi …..)

Ví dụ:

No sooner had he come than she left.

=> Hardly had he come when she left.

(Ngay sau khi anh ấy đến thì cô ấy tách đi.)

3. Đảo ngữ với until

It was not … until that…: mãi mang lại đến khi

=> Not until + trợ hễ từ + S + V + that + …

Ví dụ:

It was not I became a mother that I knew how my mother loved me.

=> Not until did I become a mother that I knew how my mother loved me.

(Mãi đến đến khi tôi làm mẹ tôi mới biết mẹ yêu tôi đến nhường nào.)

Not until he told me did I realize that I forgot my document at the coffee shop. 

(Mãi đến lúc anh ấy nói tôi new biết vẫn để quên tư liệu ở cửa hàng cà phê).

Not until 11pm did he finish his report.

(Đến 11h anh ấy mới dứt xong báo cáo) 

Not till I told her did she realized that she left her phone home.

(Cho đến khi tôi nói với cô ấy, cô ấy mới nhận biết đã để điện thoại cảm ứng thông minh ở nhà) 

4. Hình thức hòn đảo ngữ cùng với phó tự chỉ cách thức (trạng từ)

Phó tự + trợ rượu cồn từ + S + V

Ví dụ:

Beautifully did she sing.

(Cô ấy đã hát rất hay.)

5. Bề ngoài đảo ngữ với phó từ chỉ thời gian (With adverbs of time):

Phó tự + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

Very often have we tried to bởi vì it but we fail.

(Chúng tôi đã cố gắng làm rất nhiều lần nhưng lại đều thất bại.)

6. Hình thức đảo ngữ với phó từ chỉ vị trí chốn (With adverbs of place):

Phó từ + V + S

Ví dụ:

Here comes the fall.

(Mùa thu đã tới đây.)

7. Bề ngoài đảo ngữ với with now, thus, then, here, there

- Chỉ được đảo ngữ khi công ty ngữ là danh từ, ko hoán chuyển khi công ty ngữ là đại từ.

Ví dụ:

There comes the bus. = There it comes.

(Xe buýt đã tới rồi.)

8. Đảo ngữ với so … that và such…. That

So adj/adv + trợ động từ + S + that…đến nỗi mà

Ví dụ:

This book is so interesting that I’ve read it many times.

=> So interesting is this book that I’ve read it many times.

(Cuốn sách này thú vị đến nỗi mà tôi đọc nó rất nhiều lần)

9. Hình thức đảo ngữ với NO cùng NOT

No+ N + trợ đụng từ + S + Verb(inf)

Not any + N+ trợ rượu cồn từ + S+ verb(inf)

Ví dụ

No books shall I lend you from now on.

= Not any money shall I lend you from now on.

(Từ bây giờ tôi sẽ quán triệt bạn mượn bất cứ quyển sách nào nữa)

10. Hiệ tượng đảo ngữ cùng với ONLY

+ Only one: chỉ một

+ Only later: chỉ sau khi

+ Only in this way: chỉ bằng cách này

+ Only in that way: chỉ bằng cách kia

+ Only then + trợ cồn từ+ S+ V: chỉ sau khi

+ Only after+ N: chỉ sau khi

+ Only by V_ing / N: chỉ bằng cách này/ việc này

+ Only when + clause: chỉ khi

+ Only with + N: chỉ với

+ Only if+ clause: chỉ nếu như

+ Only in adv of time/ place: chỉ lúc/ở

+ Only …. + trợ động từ + S + V (câu 1 mệnh đề)

hoặc Only … + S + V + trợ rượu cồn từ + S + V (câu 2 mệnh đề)

Ví dụ:

Only after finishing his exercise does he watch TV.

(Chỉ sau khi hoàn thành bài tập anh ấy new xem Tivi.)

Only by studying harder can students pass the final exam.

(Chỉ bằng phương pháp học chuyên hơn thì học sinh mới rất có thể vượt qua kì thi cuối kì.)

Only by production can a nation earn more money.

(Chỉ bằng vấn đề sản xuất thì một non sông mới hoàn toàn có thể kiếm tiền.)

11. Bề ngoài đảo ngữ với những cụm từ bao gồm No

+ At no time: không một lúc nào

+ On no condition: không với điều kiện nào

+ On no trương mục : ko một lí do nào

+ Under/ in no circumstances: không một trường hợp nào

+ For no searson: không một lý bởi nào

+ In no way: không một cách nào

+ No longer: bây giờ không còn nữa

+ No where: ko một địa điểm nào

Ví dụ:

Under no case should you leave here.

(Trong bất cứ trường hợp nào bạn cũng không nên rời khỏi đây).

No longer does he live next lớn me.

(Bây giờ anh ấy không còn là hàng xóm của tôi nữa).

12. Vẻ ngoài đảo ngữ với Not only… but… also….

Not only + trợ cồn từ + S + V + but… also…. (không những mà còn)

Ví dụ:

Not only is he good at History but he also sings very beautifully.

(Không những anh ấy giỏi lịch sử mà còn hát rất hay)

13. Hình thức đảo ngữ nhấn mạnh tính từ:

Trong tiếng Anh hoàn toàn có thể đảo tính từ, cụm tính ngữ có tác dụng C (bổ ngữ) của “to be” ra trước để nhấn mạnh, đồng thời hòn đảo “to be” ra trước S (chủ ngữ).

Ví dụ:

The probem is easy.

=> Easy is the problem.

(Vấn đề này rất đơn giản) 

14. Hiệ tượng đảo ngữ nhấn mạnh vấn đề động từ.

Trong tiếng Anh hoàn toàn có thể nhấn khỏe mạnh động từ sinh sống thì hiện tại đơn và quá khứ đơn bằng phương pháp thêm trợ hễ từ sinh sống dạng khớp ứng với thì.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *