Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ kulturbench.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Anchovy là gì

Their target species include anchovies sardinellas, mackerels, scads, & some tuna-like fish, landed fresh.
Therefore, there are unquestionable latitudinal gradients in the distribution of parasite assemblages of anchovies.
These small anchovies caught in fishing villages in these countries are lightly salted & dried in the open air.
This scheme, however, cannot be used in the case of anchovy cones due their laông xã of symmetry, & thus, we bởi not have sầu an accurate account of cell thickness.
The latter problem was compounded by the intermittent prohibition of anchovy & pilchard fishing between early-1986 and late1988, this re-ignited tensions between the private and public sectors.
The dried anchovy is a rich source of calcium & protein và is a popular ingredient for the preparation of a variety of foods, including soup stoông xã.
Observers have been on vessels engaged in the anchovy, bass, herring, mackerel, pilchard, smelt và sprat fisheries.
They vì not paint a very optimistic picture for anchovy, cuttlefish, demersal fish, blaông chồng hake and sardinella.
Yet it is, because those anchovy shoals are one of the main sources of the world"s fishmeal protein supply.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn tả quan điểm của những chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *