Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ kulturbench.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Astral là gì

The quoted passage from chapter 7 of the novel is not just " " about " " this astral lifeline, it actually is an astral lifeline.
When the formula is correct the spell is cast, và the character loses astral energy points corresponding lớn the spell.
Here reigns a blazing heat lượt thích in the astral desert.... and here again this longing urge he played the chromatically descending melody line...
A pattern or mã sản phẩm that is impermanent; the model-toàn thân or astral body toàn thân, only slightly more ethereal than the physical toàn thân.
Astral microtubules are not required for the progression of mitosis, but they are required lớn ensure the fidelity of the process.
The two have sầu no control over their dreams & as the astral world increasingly encroaches on their real lives they decide lớn take action.
In this model, bodies và signals transferring through the neurons connections represent a physical toàn thân, & virtual connections between neurons are representing an astral body.
An astral projection of himself (presumably his soul) leaves his body & wanders through his mirror inlớn an alternate version of his house.
Also, small doses of the herb are believed lớn enhance one"s ability to persize astral projection, separating the consciousness from the physical.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu hiện ý kiến của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press hay của các nhà trao giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *