Cấu trúc về sự tương phản bao hàm các tự Although, In spite of với Despite được thực hiện khá phổ hải dương trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Trong nội dung bài viết này kulturbench.com giới thiệu các định hướng tổng quát cùng bài tập về Although In spite of Despite tất cả đáp án sẽ giúp đỡ bạn thành thạo hơn.Bạn đã xem: bài tập về although in spite of despite gồm đáp án

Bài tập về Although In spite of Despite

Lý thuyết

Cấu trúc Although/In spite of/Despite

Although+ S + V, S + V.

Bạn đang xem: 50 bài tập về though, although, in spite of, despite cực hay có lời giải

Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Ex: Although nam giới wasn’t intelligent, he passed the exam easily.

(Mặc dù Nam ko thông minh, anh ấy đã vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng)

➔ Despite of not being intelligent, nam passed the exam easily.

(Mặc dù không thông minh, Nam vẫn vượt qua bài xích kiểm tra một biện pháp dễ dàng)


*

Bài tập về Although In spite of Despite

Bài tập

Bài 1: Điền In spite/Despite/Although vào chỗ trống

1.Salim wnet to school alone, ________ she knew that it was very unsafe.

2. They liked their camping holiday, ________ of the rain.

3. ________ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

4. My father decided to buy the oto ________ he didn’t really have enough money.

5. _______ she was very sick, she still try to lớn complete this job.

6. ________ his age, he still plays badminton every morning.

7. ________ Land and Mike went to lớn university together, they weren’t close friend.

8. We still play football outside _______ of the heavily rain.

9. ________ her illness, she must go khổng lồ school.

10. Loan knew what he wanted ________ of not understanding anything.

Bài 2: Viết lại câu làm sao cho nghĩa ko đổi

1.Although his friend was sick, she still went to work yesterday.

➔ __________________________________________________.

2. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

➔ __________________________________________________.

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

➔ __________________________________________________.

4. Although there was the traffic jam, they went to lớn the post office.

➔ __________________________________________________.

5. Despite the fact that Tony learnt very hard, he failed this test.

➔ __________________________________________________.

6. Although my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers lớn the next city.

➔ __________________________________________________.

7. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

➔ __________________________________________________.

8. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích to see it.

➔ __________________________________________________.

Bài 3: Tìm và sửa lỗi không đúng (nếu có)

1.Although being a poor, Binh learnt very well.

2. Although the heavily storm, I still went to school last Monday.

3. Despite Sonay had completed this project, he went to lớn sleep.

Xem thêm: Scrubs Là Gì ? Cách Để Có Làn Da Tuyệt Đẹp (Tại Nhà) Nghĩa Của Từ Scrub

4. Despite Minh Anh was thirsty, she didn’t drink much.

5. The flight wasn’t postponed although his foggy.

Bài 4: dứt câu dưới chính xác bằng cách sử dụng Although, despite/in spite of.

1.______ the story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I went to lớn see the film ______ feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______ the film was gripping, Tom slept from beginning khổng lồ end.

Bài 5: Viết lại câu với although/in spite of/despite

1. She didn’t eat much though she was hungry.

Despite…

2. My mother told me to go to lớn school although I was sick

In spite of…

3. Mary was admitted to the university although his grades were bad

Despite…

4. In spite of his god salary, Mary gave up his job.

Although…

5. I accepted the job although the salary was low

In spite of….

6. Even though it was cold, I went swimming.

In spite of….

7. Although they study hard, they can’t get good marks.

In spite of…

8. Although the streets are narrow, many people drive cars in this city.

In spite of…

Đáp án chi tiết

Bài 1:

1.Salim wnet lớn school alone, ____although____ she knew that it was very unsafe.

➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

2. They liked their camping holiday, ____in spite____ of the rain.

➔ vày theo sau là of

3. ____Despite____ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

➔ vị theo sau là một trong cụm danh từ

4. My father decided to lớn buy the oto ____although____ he didn’t really have enough money.

➔ Vì tiếp đến là mệnh đề ‘S + V’

5. ___Although____ she was very sick, she still try lớn complete this job.

➔ Vì kế tiếp là mệnh đề ‘S + V’

6. ____Despite____ his age, he still plays badminton every morning.

➔ do theo sau là một trong cụm danh từ

7. ____Although____ Land and Mike went to university together, they weren’t close friend.

➔ Vì tiếp nối là mệnh đề ‘S + V’

8. We still play football outside ____in spite___ of the heavily rain.

➔ bởi theo sau là of

9. ____Despite____ her illness, she must go to lớn school.

➔ vị theo sau là 1 cụm danh từ

10. Loan knew what he wanted _____in spite___ of not understanding anything.

➔ vì chưng theo sau là of

Bài 2:

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went to lớn work yesterday.

2. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Despite the traffic jam, they went lớn the post office.

5. Although Tony learnt very hard, he failed this test.

6. In spite of the fact that my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers khổng lồ the next city.

7. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

Bài 3:

1. Although ➔ In spite of (vì sau đó là 1 Ving)

2. Although ➔ Despite/In spite of (vì kế tiếp là một nhiều danh từ)

3. Despite Although (vì tiếp đến là một mệnh đề S + V)

4. Despite ➔ Although (vì tiếp nối là một mệnh đề S + V)

5. Although ➔ despite/in spite of (vì kế tiếp là một các danh từ)

Bài 4: 

1.Chọn Although

2.Chọn despite/ in spite of

3.Chọn although

4.Chọn Despite/In spite of

5.Chọn Although

Vừa rồi chúng tôi đã trình làng về một số lý thuyết cơ bản và bài tập về Although In spite of Despite tổng hợp. Điều quan trọng đặc biệt đó là khi nắm rõ lý thuyết các bạn sẽ giải quyết phần bài xích tập một bí quyết hiệu quả. Mong muốn với những bài bác tập này đã có thể giúp bạn hiểu sâu rộng về những cấu trúc tương phản.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *