Bài tập kế toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp – Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao hàm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thương mại dịch vụ và thu nhập khác theo cách thức của pháp luật. Thuộc Kế toán Việt Hưng khám phá về dạng bài xích tập liên quan đến thuế TNDN ngay phía dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án

*
Bài tập kế toán tài chính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp – có lời giải

THAM KHẢO:

MIỄN PHÍ | các khoá học kế toán thuế – tổng hợp dành cho sinh viên

Excel phương pháp tính thuế TNCN lũy tiến tăng mức bớt trừ gia đạo


NỘI DUNG CHÍNH


1. Bài bác tập kế toán tài chính thuế thu nhập doanh nghiệp – Dạng 1

Tính thuế TNDN , xuất khẩu, thuế GTGT đề nghị nộp trong thời gian của 1 doanh nghiệp với các tài liệu – acer4310 sau:

1) tình hình sản xuất trong năm:

– trong năm doanh nghiệp tiếp tế được 40.000 sản phẩm (đây là hàng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt), không tồn tại hàng tồn kho.

2) thực trạng tiêu thụ vào năm:

– Quý 1: bán ra cho công ty yêu thương mại nội địa 12.000 sản phẩm, giá cả chưa thuế GTGT 45.000 đ/sản phẩm.

– Quý 2: thẳng xuất khẩu 10.000 sản phẩm, giá CIF là 74.000 đ/sản phẩm. Trong các số đó phí tải và bảo đảm là 1.000 đ/sản phẩm.

– Quý 3: bán cho doanh nghiệp chiết xuất 5.000 sản phẩm, giá bán 45.000 đ/sản phẩm.

– Quý 4: trực tiếp xuất khẩu 2 nghìn sản phẩm. Giá chỉ FOB là 46.000 đ/sản phẩm. Xuất cho đại lý 5.000 sản phẩm, giá bán của đại lý phân phối theo thích hợp đồng chưa tồn tại thuế GTGT là 46.000 đ/sản phẩm. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 1.000 sản phẩm.

3) ngân sách sản xuất sale trong năm:

– vật liệu dùng thay thế thường xuyên TSCĐ thuộc phân xưởng chế tạo 6.000.000.sửa trị thường TSCĐ thuộc phần tử quản lý 3.200.000 đ.

– chi phí lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm.

+ Định nấc sản xuất sản phẩm là 250sp/ld/tháng.

+ Định mức chi phí lương 800.000 đ/ld/tháng.

– Khấu hao TSCĐ:

TSCĐ phục vụ sản xuất ở phân xưởng 160.000.000 đ.

TSCĐ thành phần quản lý doanh nghiệp: 50.000.000 với TSCĐ thuộc bộ phận bán sản phẩm 12.000.000 đ.

– Các ngân sách khác giao hàng sản xuất thành phầm 126.000.000 đ.

– ngân sách bảo hiểm và vận tải đường bộ khi thẳng xuất khẩu thành phầm ở quý 2.

– bỏ ra hoa hồng đến đại lý bán lẻ 5% giá cả chưa thuế GTGT.

– Thuế xuất khẩu nghỉ ngơi khâu phân phối hàng.

BIẾT RẰNG: (acer 4310)

– Thuế GTGT 10%.

– Thuế xuất khẩu 2%.

Xem thêm: Demand Deposit Là Gì ? Tiền Gửi Không Kỳ Hạn (Demand Deposit) Là Gì

– Thuế TTDN 28%.

– thu nhập cá nhân về lãi chi phí gửi ngân hàng là 3.870.000 đ (bài tập kế toán tài chính thuế thu nhập doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) bán cho công ty thương mại trong nước

Doanh thu: 12.000 x 45.000 = 540 (tr) T.GTGT đầu ra: 540 (tr) x 10% = 54(tr)

2) trực tiếp xuất khẩu

Doanh thu: 10.000 sp x 74.000 = 740 (tr) XK: 730 (tr) x 2% = 14,6 (tr)

3) bán ra cho doanh nghiệp chế xuất

Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 (tr) XK: 225 x 2% = 4,5 (tr)

4) trực tiếp xuất khẩu

Doanh thu: (2.000 x 46.000) + (4.000 x 46.000) = 322 (tr) XK: 2.000 x 46.000 x 2% = 1,84 (tr) GTGT: 4.000 x 46.000 x 10% = 18,4 (tr).

VẬY:

– Thuế xuất khẩu nên nộp: 14,8 (tr) + 4,5 (tr) + 1,84 (tr) = 21,14 (tr)

– Thuế GTGT cần nộp = thuế GTGT áp sạc ra – thuế GTGT đầu vào

* Thuế GTGT áp ra output = 54(tr) + 18,4 (tr) = 72,4 (tr)

Vậy thuế GTGT bắt buộc nộp = 72,4 – 84,5 = -12,1 (tr)

Thuế TNDN = lợi nhuận – ngân sách chi tiêu + Thu nhập

* lợi nhuận = 540 (tr) + 740 (tr) + 225 (tr) + 322 (tr) = 1.827 (tr)

(*) giá thành cho 40.000 sản phẩm:

VẬY:

Thuế TNDN phải nộp = (1.827 – 1.233,79 + 3,87) x 28% = 154,302 (tr).

2. Bài xích tập kế toán tài chính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp – Dạng 2

Một 1-1 vị marketing thực phẩm X tất cả số liệu marketing cả năm 20xx như sau:

A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá vào năm:

1) bán ra cho công ty thương nghiệp trong nước 300.000 sp, giá bán 210.000 đ/sản phẩm.

2) thừa nhận xuất khẩu uỷ thác một lô mặt hàng theo giá bán FOB là 9 tỷ đồng. Xác suất hoa hồng tình trên quý hiếm lô hàng là 4%.

3) Làm cửa hàng đại lý tiêu thụ hàng cho 1 công ty nước ngoài có trụ thường trực TP.HCM, tổng mặt hàng nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá bán hàng bán theo đúng quy định là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán.

4) nhấn 30 tỷ đồng vật tư để triển khai cho doanh nghiệp nước ngoài. Quá trình hoàn thành 100% và toàn cục thành phẩm đã xuất trả. Công ty được hưởng tiền tối ưu 4 tỷ đồng.

5) Xuất ra nước ngoài 130.000 thành phầm theo giá CIF là 244.800 đ/sản phẩm: Phí bảo đảm và vận chuyển thế giới được tính bởi 2% FOB.

6) chào bán 17.000 sp cho khách hàng chế xuất, giá cả 200.000 đ/sản phẩm.

B/ bỏ ra phí

– Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa nhắc thuế xuất khẩu) tương quan đến các vận động nói bên trên là 130,9 tỷ đồng (acer4310). Thuế giá chỉ trị ngày càng tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng.

C/ thu nhập khác:

– Lãi tiền giữ hộ : 340 triệu đ

– chuyển nhượng tài sản: 160 triệu vnd

Yêu cầu: Tính các thuế mà công ty phải nộp trong năm 20xx 

– Thuế quý giá gia tăng.

– Thuế xuất khẩu.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp.

BIẾT RẰNG:

– Thuế xuất thuế GTGT các sản phẩm là 10%

– Thuế xuất thuế TNDN là 28%.

– Thuế xuất thuế xuất khẩu các mặt hàng là 4% (bài tập kế toán tài chính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)

2) nhận xuất khẩu uỷ thác:

Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 360 x 10% = 36 (tr)

Thuế xuất khẩu nộp cụ cho bên uỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)

3) Làm đại lý tiêu thụ:

Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)

4) Nhận tối ưu cho nước ngoài

Doanh thu: 4.000 (tr).

5) Xuất ra nước ngoài

Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr). Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)

6) bán ra cho doanh nghiệp chế xuất

Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr). Xuất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr)

VẬY:

– Thuế xuất khẩu đề xuất nộp: 360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr)

– Thuế GTGT đề xuất nộp= GTGTr – GTGT đ vào.

* GTGTr = 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr)

* GTGTđ vào = 8.963 GTGT yêu cầu nộp = 6.636 – 8.963 = -2.300 (tr)

– Thuế TNDN = các khoản thu nhập tính thuế x thuế suất

• thu nhập cá nhân tính thuế = lợi nhuận – chi tiêu hợp lý + thu nhập khác

• lợi nhuận = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 31.824 (tr) + 34.000 (tr) = 136.148 (tr) • chi phí hợp lý: 130.900 + 2608= 133.580 (tr) • thu nhập khác: 340 + 160 = 500 (tr)

VẬY:

TN tính thuế: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)

Thuế TNDN yêu cầu nộp: 3.176 x 28% = 889,28 (tr)

3. Bài xích tập kế toán tài chính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp – Dạng 3

Hãy tính thuế Thuế TNDN, Thuế xuất khẩu, thuế GTGT của một xí nghiệp sản xuất sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu sau.

1) bán ra nước ngoại trừ 120.000 sp theo giá chỉ CIF 271.400 đ/sp, phí vận tải đường bộ và bảo hiểm thế giới tính bằng 18% giá FOB.

2) buôn bán 150.000 sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất với giá 230.000 đ/sản phẩm.

3) bán cho cty yêu thương nghiệp nội địa 400.000 thành phầm với giá chưa thuế GTGT là 200.000 đ/sản phẩm.

4) tối ưu trực tiếp 400.000 thành phầm theo phù hợp đồng với cùng một công ty nước ngoài, công việc hoàn thành 80% với thành phẩm đã làm được xuất trả, giá gia công là 10.000 sản phẩm.

+ Tổng chi tiêu hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu, phí bảo đảm và vận chuyển quốc tế) của tổng thể hàng tiêu tốn là 102.731 triệu đồng.

+ thu nhập cá nhân chịu thuế khác ngoài doanh thu.

Chuyển nhượng gia sản 200 (tr)

thu nhập cá nhân từ lãi tiền cho vay vốn 680 (tr)

BIẾT RẰNG:

Thuế suất của thuế xuất khẩu 2%.

Thuế suất của thuế GTGT 10%.

Thuế suất của thuế TNDN là 28%.

Tổng thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ cả năm là 13.173 triệu vnd (bài tập kế toán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) bán ra nước ngoài:

Doanh thu: 120.000 x 271.400 = 32.568 (tr) Xuất khẩu: 120.000 x (271.400/1,18) x 2% = 552 (tr)

2) bán ra cho doanh nghiệp chế xuất.

Doanh thu: 150.000 x 230.000 = 34.500 (tr) Xuất khẩu: 34.500 x 2% = 690 (tr)

3) bán cho cty mến nghiệp nội địa.

Doanh thu: 400.000 x 200.000 = 80.000 (tr) Thuế GTGTđầu ra = 80.000 x 10% = 8.000 (tr)

4) gia công cho nước ngoài:

Doanh thu (400.000 x 80%) x 10.000 = 3.200 (tr)

VẬY:

– Thuế xuất khẩu buộc phải nộp: 552 + 690 = 1.242 (tr)

– Thuế GTGT buộc phải nộp = T.GTGTđầu ra – T.GTGTvào.

* thuế GTGT = 8.000 – 13.173 = -5173 – Thuế TNDN = thu nhập cá nhân tính thuế x thuế suất.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *