Hướng dẫn cụ thể bài tập nguyên lý kế toánCác dạng bài bác tập nguyên lý kế toán có kèm theo đáp ánDạng 3: bài tập xác định tác dụng kinh doanhI. Bài bác tập nguyên lý kế toán số 1II. Bài bác tập nguyên lý kế toán số 2

Hướng dẫn cụ thể bài tập nguyên tắc kế toán

Bài tập nguyên lý kế toán giúp tín đồ học sau khoản thời gian học xong, khối hệ thống lại tổng thể kiến thức định hướng áp dụng vào phần nghiệp vụ và các định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán có lời giải

Hướng dẫn chi tiết bài tập nguyên lý kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế toán các nghiệp vụ vạc sinh

1. Khách hàng trả tiền mua hàng chịu từ kỳ trước bởi tiền mặt 10.000

Nợ TK 111: 10.000

bao gồm TK 131: 10.000

2. Sử dụng tiền gửi ngân hàng để thiết lập TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), giá thành vận gửi bốc dỡ đơn vị chức năng chi hết 220 tiền phương diện (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

gồm TK 112: 44.000

gồm TK 111: 220

3. Sử dụng tiền gửi NH trả nợ người cung cấp 30.000 và rút về quĩ tiền mặt 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

có TK 112: 50.000

4. Sử dụng tiền khía cạnh trả lương đến CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000

tất cả TK 111: 20.000

5. Vay ngắn hạn NH trả nợ người chào bán 20.000

Nợ TK 331: 20.000

có TK 311: 20.000

6. Sử dụng tiền gởi NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

bao gồm TK 112: 50.000

7. Mua nguyên liệu nhập kho giá sở hữu 20.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền người bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

bao gồm TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: phản ảnh vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng so sánh số tạo ra kiểu các cột

*

4. Lập bảng bằng vận kế toán

*

Câu 5.2

1. Xuất kho vật liệu dùng mang đến sản xuất thành phầm 20.000, dùng cho cai quản phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

bao gồm TK 152: 22.000

2. Chi phí lương phải trả người công nhân sản xuất thành phầm 35.000, cai quản phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

gồm TK 334: 40.000

3. Những khoản trích theo lương được trích theo xác suất quy định (biết rằng các khoản lương được khẳng định tỷ lệ giữa lương cơ bản và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

gồm TK 3382: 140

gồm TK 3383: 1.260

tất cả TK 3384: 210

tất cả TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

tất cả TK 3382: 20

bao gồm TK 3383: 180

có TK 3384: 30

bao gồm TK 3386: 10

Theo tín đồ lao động:

Nợ TK 334: 840

tất cả TK 3383: 640

tất cả TK 3384: 120

bao gồm TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho thêm vào 50.000

Nợ TK 627: 50.000

bao gồm TK 214: 50.000

5. Ngân sách chi tiêu điện nước mua không tính 2.100 (đã bao gồm 5% thuế GTGT) vẫn trả cho tất cả những người bán bởi chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

có TK 112: 2.100

6. Kết chuyển bỏ ra phí

– Kết chuyển túi tiền sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

có TK 621: 20.000

tất cả TK 622: 36.680

gồm TK 627: 59.240

7. Nhập kho sản phẩm hoá, biết rằng giá trị kết quả chế dở thời điểm cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm xong trong kỳ = 0 + 115.920 – 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

bao gồm TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: phản chiếu vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu mong 3: Lập bảng phẳng phiu tài khoản

Câu 5.3

Yêu mong 1: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh

1. Xuất kho nguyên liệu dùng mang lại SXKD là 80.000, vào đó

Dùng mang lại SX SP A: 40.000Dùng cho SX SP B: 30.000Dùng cho làm chủ phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

có TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương buộc phải trả mang đến CNV là 53.000, vào đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương làm chủ phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000Tiền lương của bộ phận quản lý công ty 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

tất cả TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo tỷ lệ quy định (giả định toàn thể tiền lương là lương cơ bản).

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

tất cả TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ dùng cho sản xuất 17.000; bộ phận bán hàng 10.000; thành phần quản lý công ty lớn 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

gồm TK 214: 42.000

5. Thời điểm cuối kỳ kết chuyển hết giá thành SX. Biết rằng giá cả SX chung phân chia cho từng một số loại SP theo chi phí lương người công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng giá thành sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ ngân sách chi tiêu cho thành phầm A: 22.100

Phân bổ giá thành cho thành phầm B: 11.050

– Kết chuyển chi tiêu sản xuất trong kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

gồm TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

tất cả TK 621 (B): 30.000)

bao gồm TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

gồm TK 622 (B): 12.300)

có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

tất cả TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm chế tạo theo chi tiêu sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

– Kết gửi thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

có TK 154: 143.050

– Kết chuyển túi tiền bán hàng, giá cả QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

có TK 641: 19.840

gồm TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: đề đạt vào thông tin tài khoản tổng hợp, thông tin tài khoản chi tiết.

Xem thêm: Biên Độ Nhiệt Là Gì ? Cách Tính Biên Độ Nhiệt Độ Và Ý Nghĩa Của Nó?

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ tởm tế

1. Xuất kho thành phẩm bán ra cho khách mặt hàng được quý khách hàng chấp nhận, giá bán vốn 30.000, giá cả 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), quý khách thanh toán một nửa bằng tiền mặt, số còn sót lại ghi nợ.

– Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

bao gồm TK 155: 30.000

– Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

có TK 511: 180.000

bao gồm TK 333: 18.000

2. Tiền lương cần trả nhân viên bán hàng 20.000, làm chủ doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

gồm TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ sử dụng cho bộ phận bán hàng 15.000, thành phần quản lý công ty lớn 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

bao gồm TK 214: 35.000

4. Những khoản trích theo lương được trích theo phần trăm quy định (giả định toàn bộ là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

tất cả TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Giá thành điện nước mua kế bên dùng cho bộ phận bán hàng 10.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT), thành phần quản lý doanh nghiệp 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) sẽ thanh toán toàn bộ bằng đưa khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

tất cả TK 112: 23.100

6. Xác định kết quả kinh doan

– Kết chuyển giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

gồm TK 632: 30.000

– Kết chuyển giá thành bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

gồm TK 641: 49.800

– Kết chuyển đưa ra phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

bao gồm TK 642: 69.200

– Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

bao gồm TK 421: 31.000

Yêu mong 2: đề đạt vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu ước 3: Lập bảng bằng vận tài khoản và báo cáo kết quả kinh doanh

Câu 5.5

Yêu mong 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Thiết lập 1 TSCĐ hữu hình chưa giao dịch tiền cho đơn vị chức năng bán, giá bán mua chưa có thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, túi tiền lắp để trả bằng tiền khía cạnh là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

gồm TK 111: 500.000

bao gồm TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho tất cả những người bán 5.000.000 bởi tiền giữ hộ ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

có TK 112: 5.000.000

3. Vật tư xuất kho sử dụng cho

Trực tiếp phân phối sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ sống phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Những khoản giá thành khác

Loại ngân sách chi tiêu Đối tượng chịu chi phíTiền lương phải trảKhấu haoTiền mặt
-Bộ phận trực tiếp SX -Bộ phận PV và thống trị SX -Bộ phận bán sản phẩm -Bộ phận QLDN1.800.000 1.300.000 1.200.000 1.500.000 1.000.000 500.000 500.000 100.000 200.000 400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

tất cả TK 334: 5.800.000

có TK 214: 2.000.000

bao gồm TK 111: 700.000

5. Sản phẩm sản xuất chấm dứt được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Ngân sách sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

bao gồm TK 621: 10.000.000

có TK 622: 1.800.000

bao gồm TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

bao gồm TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất buôn bán 500 sản phẩm. Giá chỉ bán chưa có thuế bởi 1,4 giá bán thành, thuế GTGT 10%. Quý khách hàng đã thanh toán tổng thể bằng TGNH.

– Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

gồm TK 156: 7.100.000

– Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

gồm TK 511: 9.940.000

gồm TK 333: 994.000

7. Xác định công dụng kinh doanh

Kết đưa giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 7.100.000

bao gồm TK 632: 7.100.000

– Kết chuyển túi tiền bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

tất cả TK 641: 1.900.000

– Kết chuyển chi phí làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

gồm TK 642: 2.400.000

– Kết đưa doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

tất cả TK 911: 9.940.000

– Xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

tất cả TK 911: 1.460.000

Yêu mong 2: Lập bảng bằng phẳng kế toán

Các dạng bài bác tập nguyên lý kế toán bao gồm kèm theo đáp án

Dạng 1: bài xích tập có tác dụng quen:

Với nguyên tắc kế toán, có rất nhiều dạng bài tập khác biệt theo mức độ từ dễ cho khó, giúp cho những người học rất có thể làm quen dần với kiến thức. Dạng đề đầu tiên các bạn cần rứa là bài xích tập xác định các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc một số loại Tài sản, xuất xắc Nguồn vốn, và định khoản các bút toán cơ bản. Sau đó là một bài bác tập minh họa:

Đề bài: xác minh từng nhiệm vụ đâu là nguồn vốn, đâu là tài sản, cùng định khoản tăng sút ( nợ, có các Tài khoản liên quan) cho các nội dung sau:

a. Rút chi phí gửi ngân hàng (TGNH) về nhập quỹ tiền mặt 80.000b. Vay bank trả nợ người chào bán 60.000c. Thu tiền công nợ người sử dụng bằng tiền khía cạnh 40.000d. đưa ra tiền khía cạnh trả nợ bank 15.000e. Chuyển khoản qua ngân hàng gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000

Đáp án:

a. Giảm gia tài (TGNH) – Tăng gia sản (Tiền mặt)

Định khoản:Nợ TK 111-Tiền mặt: 80.000Có TK 112-TGNH: 80.000

b. Khi vay tiền Ngân hàng: Tăng TS (TGNH) – Tăng nguồn vốn (Nợ cần trả)Nợ TK 112: 60.000Có TK 341: 60.000

Khi dùng TGNH trả nợ: sút TS (TGNH) – Giảm nguồn ngân sách (Nợ cần trả)Nợ TK 331: 60.000Có TK 112: 60.000

c. Tăng TS (TGNH) – bớt TS (Phải thu khách hàng hàng)Nợ TK 111: 40.000Có TK 131: 40.000

d. Sút TS (Tiền mặt) – sút NV (Nợ cần trả)Nợ TK 341: 15.000Có TK 111: 15.000

e. Bớt TS (TGNH) – sút NV (Nợ phải trả)Nợ TK 331: 50.000Có TK 112: 50.000

Dạng 2: bài bác tập định khoản các nghiệp vụ dịch vụ thương mại cơ bản

Ở dạng này, các bạn cần cầm cố rõ những nghiệp vụ về mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu; xuất nguyên liệu để sản xuất, đấy là những nghiệp vụ kinh tế tài chính thường chạm mặt ở những doanh nghiệp bình thường. Đây là một trong những ví dụ:

Đề bài: Định khoản những nghiệp vụ sau đây:

a. Bán sản phẩm thu tiền khía cạnh 22.000.000đ, trong các số ấy thuế GTGT 2.000.000đ.b. Đem tiền mặt gởi vào NH 30.000.000đc. Chi tiền mặt vận chuyển sản phẩm & hàng hóa mua về 300.000đ, thuế 10%.d. Mua vật liệu nhập kho giá không thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho đơn vị cung cấp. Ngân sách vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ trả bởi tiền mặt, trong số ấy thuế GTGT 40.000đ.e. Xuất nguyên vật liệu để thêm vào sp 20.000.000đ

Đáp án:

a. Ghi dấn doanh thu:Nợ TK 111: 22.000.000Có TK 511: 20.000.000Có TK 3331: 2.000.000

Thông thường, khi buôn bán hàng, chúng ta phải hạch toán ghi nhận giá vốn hàng phân phối ( Nợ TK 632 – có TK 156), vì tại chỗ này đề ko nói rõ giá chỉ vốn bao nhiêu nên mình xin phép quăng quật qua.

b. Nợ TK 112: 30.000.000Có TK 111: 30.000.000

c. Nợ TK 156: 300.000Nợ TK 1331: 30.000Có TK 111: 330.000

d. Nợ TK 152: 50.000.000Nợ TK 1331: 50.000.00Có TK 331: 55.000.000

Chi mức giá vận chuyển, bốc dỡ:Nợ TK 152: 400.000Nợ TK 1331: 40.000Có TK 111: 440.000

e. Nợ TK 621: 20.000.000Có TK 152: 20.000.000

Dạng 3: bài tập xác định kết quả kinh doanh

Đây là dạng bài xích tập tổng hợp, cách đầu các bạn phải định khoản các nghiệp vụ tạo nên trong kỳ, sau đó cuối kỳ kết chuyển doanh thu, ngân sách chi tiêu và khẳng định chi phí. Bài bác tập mẫu:

Đề bài: doanh nghiệp A bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng người tiêu dùng tính thuế GTGT 10% theo cách thức khấu trừ, kế toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên, tính giá chỉ hàng xuất kho theo phương thức bình quân gia quyền cuối kỳ. Trong kỳ có những tài liệu như sau:

Hàng tồn đầu kỳ:

Tồn trên kho: 1.000 đơn vị chức năng (trị giá chỉ 10.000.000đ)Tồn trên quầy: 500 đơn vị chức năng (trị giá chỉ 5.000.000đ, giá bán lẻ chưa thuế 15.000đ/đơn vị)

a. Nhập kho sản phẩm & hàng hóa mua tự nhà cấp dưỡng 9.000 đơn vị chức năng chưa trả tiền. Giá cài chưa thuế GTGT 120.000.000đ.b. Xuất kho hàng giao quầy bán lẻ 7.000 solo vị.c. Tổng hòa hợp hóa đơn bán lẻ trong kỳ 6.000 đối chọi vị, đã cung cấp thu chi phí mặt. Giá kinh doanh nhỏ chưa thuế 20.000đ/đơn vị. Tổng đúng theo phiếu nộp tiền bán sản phẩm trong kỳ: 132.000.000đ.d. Vào cuối kỳ kiểm sản phẩm tại quầy, số sản phẩm tồn kho là 1.480 đơn vị. Sản phẩm thiếu, nhân viên bán sản phẩm phải bồi thường theo giá bán có thuế.e. Bảng tập hợp chi phí bán sản phẩm và chi phí quản lý doanh nghiệp (đv tính: đồng)

Yếu tố đưa ra phíPhục vụ buôn bán hàngPhục vụ quản lí lý
Lương10.000.0005.000.000
BHYT, BHXH, KPCĐ1.900.000950.000
Vật liệu bao gói hàng2.520.000
Khấu hao5.000.0001.500.000
Dịch vụ mua ngoài4.380.0006.250.000
Chi bởi tiền mặt3.500.0007.500.000
Cộng27.300.00021.200.000

Yêu cầu: Ghi nhận những bút toán bội phản ánh tình hình mua hàng, bán sản phẩm và xác minh lợi nhuận trước thuế.

Đáp án

Giá xuất kho trung bình cuối kỳ:12.857 = 10.000.000 + 5.000.000 + 120.000.0001.000 + 500 + 9.000

a. Nợ TK 156: 120.000.000Nợ TK 133: 12.000.000Có TK 331: 132.000.000

b. Nợ TK 156 (Q): 89.999.000 = 7.000 x 12.857Có TK 156 (K): 89.999.000

c. Nợ TK 632: 77.142.000 = 6.000 x 12.857Có TK 156 (Q): 77.142.000Nợ TK 111: 132.000.000Có TK 511: 120.000.000Có TK 333: 12.000.000

d. Nợ TK 632: 257.140 = (1500 – 1480) x 12.857Có TK 156 (Q): 257.140Nợ TK 1388: 440.000 = 20 x 22.000Có TK 632: 257.140Có TK 711: 182.860

e. Nợ TK 641: 10.000.000Nợ TK 642: 5.000.000Có TK 334: 15.000.000Nợ TK 641: 1.900.000Nợ TK 642: 950.000Có TK 338: 2.850.000Nợ TK 641: 2.520.000Có TK 331: 2.520.000Nợ TK 641: 5.000.000Nợ TK 642: 1.500.000Có TK 214: 6.500.000Nợ TK 641: 4.380.000Nợ TK 642: 6.250.000Có TK 331: 10.630.000Nợ TK 641: 3.500.000Nợ TK 642: 7.500.000Có TK 111: 11.000.000

– Kết gửi doanh thu, chi phí:Nợ TK 511: 120.000.000Có TK 911: 120.000.000Nợ TK 911: 125.642.000Có TK 632: 77.142.000Có TK 641: 27.300.000Có TK 642: 21.200.000Nợ TK 711: 182.860Có TK 911: 182.860

– Kết đưa lỗ:Nợ TK 421: 5.459.140Có TK 911: 5.459.140

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài tập nguyên lý kế toán gồm lời giải

Bài 1. Doanh nghiệp ABC bao gồm số dư đầu kỳ trên một số tài khoản như sau (đơn vị tính: triệu đồng)

1.TK tiền phương diện 10

2.TK chi phí gửi bank 20

3.TK đề nghị thu người sử dụng 15

4.TK phải trả cho những người bán 20

5.TK nguyên vật liệu 5

6.TK mặt hàng hoá 30

7.TK vay cùng nợ thuê tài bao gồm 27

8.TK phải trả fan lao đụng 5

9.TK vốn đầu tư chi tiêu của chủ cài đặt 68

10.TK tài sản cố định và thắt chặt hữu hình 40

Trong kỳ có các nghiệp vụ tài chính phát sinh:

Mua vật liệu tiền không trả cho những người bán 2Vay ngắn hạn ngân mặt hàng trả nợ cho người bán 10Chi tiền phương diện trả lương công nhân viên cấp dưới 5Khách sản phẩm trả nợ thu bằng tiền phương diện 12Đem tiền khía cạnh gửi ngân hàng 10Mua hàng hoá thanh toán bằng chi phí gửi ngân hàng 6Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ cho tất cả những người bán 4

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong kỳ?

Lời giải

Nợ TK152: 2 gồm TK331: 2Nợ TK331: 10 có TK341: 10Nợ TK334: 5 tất cả TK111: 5Nợ TK111: 12 tất cả TK131: 12Nợ TK112: 10 tất cả TK111: 10Nợ TK156: 6 có TK112: 6Nợ TK331: 4 có TK112: 4

Bài 2. Tại doanh nghiệp sản xuất bao gồm tình trong khi sau: Số liệu đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

Tiền khía cạnh 4.000.000 phiếu thuTiền gửi ngân hàng 20.000.000Phải thu của bạn 16.000.000Nguyên liệu, vật tư 17.000.000Chi tổn phí sản xuất sale dở dang 3.000.000Thành phẩm 10.000.000Vốn chi tiêu của chủ cài 80.000.000Quỹ đầu tư phát triển 6.000.000Lợi nhuận chưa cung cấp 10.000.000Hao mòn TSCĐ 10.000.000Vay với nợ thuê tài chủ yếu 9.000.000Phải trả cho những người bán 15.000.000Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình 60.000.000

Chi tiết đồ gia dụng liệu:

o vật liệu A: 9.000kg x 1.000đ/kg

o vật liệu B: 1.600 lít x 5.000đ/l cụ thể thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

Trong kỳ phát sinh những nghiệp vụ sau:

1.Mua vật liệu A nhập kho 10.000kg, giá download 990đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá chỉ mua, chưa trả tiền bạn bán, giá thành vận chuyển 100.000đ trả bởi tiền mặt

2.Mua vật liệu B nhập kho 2.400 lít; giá cài 5.000đ/l; thuế GTGT 10% trên giá bán mua, không trả tiền fan bán, chi tiêu vận đưa 120.000đ trả bởi tiền mặt

3.Xuất kho vật tư A: 15.000 kg; trị giá 15.000.000đ để thêm vào sản phẩm

4.Xuất kho vật liệu B: 3.000 lít; trị giá bán 15.070.000đ để phân phối sản phẩm

5.Vay ngắn hạn để trả nợ fan bán: 25.000.000đ

6.Tiền lương bắt buộc trả:

o Công nhân phân phối sản phẩm: 20.000.000đ

o Nhân viên làm chủ phân xưởng: 1.000.000đ

o nhân viên cấp dưới bán hàng: 1.000.000đ

o Nhân viên thống trị doanh nghiệp: 3.000.000đ

7.Trích khấu hao TSCĐ:

o Chuyên dùng làm sản xuất sản phẩm: 1.800.000đ

o cần sử dụng cho việc làm chủ sản xuất: 200.000đ

o sử dụng cho phần tử bán hàng: 400.000đ

o cần sử dụng cho phần tử quản lý doanh nghiệp: 600.000đ

8.Chi chi phí khác trả bởi tiền khía cạnh 1.800.000đ, tính cho:

o bộ phận sản xuất: 1.000.000đ

o bộ phận bán hàng: 300.000đ

o phần tử quản lý doanh nghiệp: 500.000đ

9.Nhập kho 2.500 sản phẩm, đến biết túi tiền sản xuất dở dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10.Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá chỉ vốn mặt hàng bán: 54.800.000đ; chào bán trực tiếp đến khách hàng; giá bán 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% trên giá chỉ bán; không thu tiền.

Yêu cầu:

a.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

b.Xác định hiệu quả kinh doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh:

Nợ TK152: 9.900.000 (10.000kg x 990đ/kg)

Nợ TK133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nợ TK152: 12.000.000 (2.400lít x 5.000đ/kg)

Nợ TK133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK152: 120.000

Có TK 111: 120.000

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nợ TK 622: 20.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 1.000.000

Nợ TK642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nợ TK 627: 2.000.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: 20.000.000

Có TK 627: 4.000.000

Tổng ngân sách sản phẩm sản xuất xong trong kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK155: 56.000.000

Có TK154: 56.000.000

Nợ TK632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK131: 79.200.000

Có TK 511: 72.000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK3331: 7.200.000

b.Xác định công dụng kinh doanh:

Kết gửi doanh thu:

Nợ TK 511: 72.000.000

Có TK911: 72.000.000

Kết chuyển bỏ ra phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK632: 54.800.000

Có TK641: 1.700.000

Có TK642: 4.100.000

Lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN: 72.000.000- 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN cần nộp:

Nợ TK821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK3334: 2.280.000

Kết chuyển thuế TNDN:

Nợ TK911: 2.280.00

Có TK821: 2.280.000

Kết chuyển lãi:

Nợ TK 911: 9.120.000

Có TK421: 9.120.000

Bài tập nguyên lý kế toán – gồm lời giải

I. Bài bác tập nguyên tắc kế toán số 1

Tại doanh nghiệp lớn (DN) sản xuất dịch vụ thương mại Thanh Hà có các số liệu tương quan đến quy trình sản xuất được kế toán tài chính ghi dìm như sau:

Số dư đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ

Trong kỳ, trên DN, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Sở hữu NVL nhập kho chưa trả tiền cho tất cả những người bán, giá chưa tồn tại thuế là 300.000.000, TGTGT 10%, CP chuyên chở NVL về nhập kho chưa thuế là 500.000đ, vẫn trả bằng tiền mặt, khoản giảm ngay được hưởng 2% bên trên giá cài chưa thuế học tập kế toán trưởng

2. Xuất kho NVL thực hiện cho các thành phần trực tiếp phân phối là 150.000.000đ, bộ phận phục vụ phân phối là 20.000.000đ, cỗ phận bán sản phẩm là 5.000.000đ, thành phần quản lý công ty lớn là 3.000.000đ

3. Tính lương nên trả đến công nhân trực tiếp tiếp tế là 80.000.000đ, nhân viên cai quản phân xưởng là 10.000.000đ, cỗ phận bán sản phẩm là 5.000.000đ, thành phần quản lý doanh nghiệp là 30.000.000đ

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo phần trăm quy định tính vào ngân sách liên quan của cả phần trừ lương

5. Xuất kho CCDC loại phân bổ 1 lần thực hiện ở các phần tử sản xuất là 1.700.000đ, bộ phận quản lý công ty 2.000.000đ, cỗ phận bán sản phẩm là 3.000.000đ

6. Nhận ra hóa đơn tiền điện, tiền nước phát sinh ở các thành phần sản xuất là 5.000.000đ, bộ phận quản lý công ty lớn là 1.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 2.000.000đ khóa đào tạo excel cơ bản

7. Vào kỳ, phần tử SX đã ngừng và nhập kho 10.000SP A. Quý hiếm SPDD vào cuối kỳ là 2.400.000đ, DN reviews SPDD theo ngân sách NVLC

8. Xuất kho 800 SP đi tiêu hao trực tiếp, đơn giá bán là 50.000đ/sp, TGTGT 10%, quý khách chưa thanh toán

9. Cảm nhận giấy báo gồm của ngân hàng do người tiêu dùng thanh toán lô sản phẩm ở nghiệp vụ 8

10. Xuất kho 100 sp gửi đi bán, giá chỉ bán bao gồm 10 %TGTGT là 61.500đ

Yêu cầu: bảng mã loại hình xuất nhập khẩu

Tính toán định khoản với phản ánh những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào những tài khoản bao gồm liên quan. Tính giá thành SP nhập kho trong kỳ. Hiểu được doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo pp kiểm kê liên tục và nộp TGTGT theo pp khấu trừ thuế:

Giải bài xích tập nguyên tắc kế toán số 1

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào kỳ

Khi nhập kho NVL

Nợ TK 1521 : 300.000.000

Nợ TK 1331 : 30.000.000

Có TK 331 : 330.000.000

– giá cả vận giao hàng về nhập kho

Nợ TK 152 : 5.000.000

Nợ TK 1331 : 500.000

Có TK 111: 5.500.000

– Khoản giảm giá hàng cài được hưởng

Nợ TK 331 : 300.000.000*2% = 6.000.000

Có TK 152 : 6.000.000

2. Xuất kho NVL sử dụng

Nợ TK 621 : 150.000.000

Nợ TK 627 : 20.000.000

Nợ TK 641 : 5.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 152 : 178.000.000

3. Tính lương nên trả cho cán bộ công nhân viên mẫu report tài bao gồm nội bộ

Nợ TK 622 : 80.000.000

Nợ TK 627 : 10.000.000

Nợ TK 641 : 20.000.000

Nợ TK 642 : 30.000.000

Có TK 334 : 140.000.000

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Nợ TK 622 : 80.000.000*19% = 15.200.000

Nợ TK 627 : 10.000.000*19% = 1.900.000

Nợ TK 641 : 20.000.000*19% = 3.800.000

Nợ TK 642 :30.000.000*19% = 5.700.000

Nợ TK 334 : 140.000.000*6% = 8.400.000

Có TK 338 : 35.000.000

5. Xuất kho CCDC PVSX

Nợ TK 627 : 1.700.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 153 : 6.700.000

6. Nợ TK 627 : 5.000.000

Nợ TK 641 : 1.000.000

Nợ TK 642 : 2.000.000

Có TK 331 : 8.000.000

7. Kết chuyển ngân sách tính ngân sách chi tiêu sản phẩm

Nợ TK 154 : 283.800.000

Có TK 621 : 150.000.000

Có TK 622 : 80.000.000 + 15.200.000 = 95.200.000

Có TK 627 : 20.000.000+10.000.000 + 1.900.000 + 1.700.000 + 5.000.000 = 38.600.000

Tổng túi tiền sản phẩm nhập kho = 10.000.000 + 283.800.000 – 2.400.000 = 291.400.000

Giá thành 1-1 vị sản phẩm nhập kho = 291.400.000/1.000 = 291.400

Nhập kho TPSX trong kỳ

Nợ TK 155 : 291.400.000

Có TK 154 : 291.400.000

8a. Nợ TK 632 : 800*391.400 = 313.120.000

Có TK 155 : 313.120.000

b. Nợ TK 131 ; 44.000.000

Có TK 511 : 800*50.000 = 40.000.000

Có TK 3331 ; 4.000.000

9. Nợ TK 112 : 44.000.000

Có TK 131 : 44.000.000

10. Nợ TK 157 : 100*291.400 = 291.400.000

Có TK 155 : 291.400.000

II. Bài tập nguyên lý kế toán số 2

Tại dn sản xuất và thương mại Thanh Hà có những số liệu tương quan đến qua trình cung cấp được kế toán ghi nhận như sau:

Số dư vào đầu kỳ của TK 154 : 4.000.000

Trong kỳ, tại doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Xuất kho 50.000.000đ vật liệu sử dụng cho:

Trực tiếp thêm vào SP : 42.000.000đPhục vụ làm việc phân xưởng cung cấp : 4.000.000đBộ phận bán hàng : 1.500.000đBộ phận thống trị doanh nghiệp : 2.500.000đ

2. Tiền lương phải thanh toán cho CNV là 16.000.000đ trong đó:

Công nhân trực tiếp cung ứng : 9.000.000đNhân viên phân xưởng : 2.000.000đNhân viên bán sản phẩm 2.000.000đNhân viên quản lý doanh nghiệp ; 3.000.000đ

3. Trích BHXH, BHYT cùng KPCĐ theo phần trăm quy định nhằm tính vào giá thành có liên quan, của cả phần trừ vào lương

4. Thành phần sản xuất báo hỏng một CCDC có giá xuất kho thuở đầu là 3.000.000đ, CCDC trực thuộc loại phân bổ 3 lần

5. Khấu hao TSCĐ là 10.000.000đ phân chia cho :

Phân xưởng cấp dưỡng : 6.000.000đBộ phận bán sản phẩm : 1.500.000đBộ phận quản lý doanh nghiệp : 2.500.000

6. Chi phí khác phân phát sinh chưa trả mang lại nhà hỗ trợ có quý giá theo hóa đối kháng là 17.600.000đ, TGTGT 10% phân chia cho cỗ phận bán hàng là 10.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 6.000.000đ

7. Trong kỳ sản xuất xong xuôi 2.000SP, vẫn nhập kho thành phẩm. Cho biết ngân sách chi tiêu SXDD thời điểm cuối tháng là 3.200.000đ

8. Xuất kho 500SP bán trực tiếp đến khách hàng giá bán chưa TGTGT là 40.000đ/sp, TGTGT10%, quý khách chưa thanh toán

9. Xuất kho 200 SP gửi đi bán giá bán chưa TGTGT 10% là 38.000đ/sp. Mười ngày sau, khách hàng thông báo đồng ý mua lô mặt hàng 200 SP này, cùng đã thanh toán giao dịch cho dn bằng gửi khoản

10. Xuất kho 300 SP buôn bán trực tiếp mang đến khách hàng, giá bán 34.000đ/sp người sử dụng thanh toán bằng tiền mặt mang lại DN

Yêu mong :

1. Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ tài chính phát sinh vào sơ thứ tài khoản

2. Tính giá thành sản phẩm nhập kho vào kỳ

3. Tính kết quả kinh doanh vào kỳ

Hướng dẫn giải bài xích tập nguyên tắc kế toán số 2

I. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Nợ TK 621 : 42.000.000

Nợ TK 627 : 4.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 : 2.500.000

Có TK 152 : 50.000.000

2. Nợ TK 622 : 9.000.000

Nợ TK 627 : 2.000.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 334 : 16.000.000

3 Nợ TK 622 : 9.000.000*19% = 1.710.000

Nợ TK 627 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 641 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 642 : 3.000.000*19% = 570.000

Nợ TK 334 : 16.000.000*6% = 960.000

Có TK 338 : 3.820.000

4. Nợ TK 627 : 1.000.000

Có TK 142 : 1.000.000

5. Nợ TK 627 : 6.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 ; 2.500.000

Có TK 214 : 10.000.000

6. Nợ TK 641 ; 10.000.000

Nợ TK 642 : 6.000.000

Nợ TK 1331 : 1.600.000

Có TK 331 : 17.600.000

7. Kết chuyển CP tính ngân sách chi tiêu SP

Nợ TK 154 : 42.000.000 + 10.710.000 + 13.380.000 = 66.090.000

Có TK 621 : 42.000.000

Có TK 622 : 9.000.000 + 1.710.000 = 10.710.000

Có TK 627 : 4.000.000 + 2.000.000 + 380.000 + một triệu + 6.000.000 = 13.380.000

Tổng ngân sách chi tiêu SP = 4.000.000 + 66.090.000 – 3.200.000 = 66.890.000

Giá thành đơn vị sp = 66.890.000/2.000 = 33.445

Nhập kho TPBB SX trong kỳ

Nợ TK 155 : 66.890.000

Có TK 154 : 66.890.000

8. Phản ảnh giá vốn hàng phân phối trong kỳ

Nợ TK 632 : 500*33.445 = 16.722.500

Có TK 155 : 16.722.500

Phản ánh doanh thu bán hàng trong kỳ

Nợ TK 131 : 22.000.000

Có TK 511 : 500*40.000 = 20.000.000

Có TK 3331 ; 2.000.000

9. Gửi kho sản phẩm đi bán

Nợ TK 157 : 200 * 33.445 = 6.689.000

Có TK 155 : 6.689.000

Khi khách hàng hàng gật đầu đồng ý thanh toán

Phản ánh giá chỉ vốn hàng chào bán trong kỳ

Nợ TK 632 : 6.689.000

Có TK 157 : 6.689.000

Phản ánh doanh thu bán hàng trong kỳ

Nợ TK 112 : 8.360.000

Có TK 511 : 200*38.000 = 7.600.000

Có TK 3331 : 760.000

10. đề đạt giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 632 ; 300*33.445 = 10.033.500

Có TK 155 : 10.033.500

Phản ánh doanh thu bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 111 : 11.220.000

Có TK 511 : 300*34.000 = 10.200.000

Có TK 3331 : 1.020.0000

11. Kết đưa giá vốn hàng bán trong kỳ

Nợ TK 911 : 33.445.000

Có TK 632 ; 16.722.500 + 6.689.000 + 10.033.500 = 33.445.000

Kết đưa DT bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 511 : 20.000.000 + 7.600.000 + 10.200.000 = 37.800.000

Có TK 911 : 37.800.000

Kết đưa CP tạo ra trong kỳ

Nợ TK 911 : 29.950.000

Có TK 641 : 1.500.000 + 2.000.000 + 380.000 + 1.500.000 + 10.000.000 = 15.380.000

Có TK 642 : 2.500.000 + 3.000.000 + 570.000 + 2.500.000 + 6.000.000 = 14.570.000

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *