Bản nhận xét Đảng viên dự bị là một biểu mẫu bản nhận xét của Đảng viên chính thức. Bản nhận xét Đảng viên này hướng dẫn dành cho Đảng viên dự bị về những Ưu điểm, Khuyết điểm, lưu ý mà Đảng viên dự bị còn mắc phải. Sau đây là mẫu bản nhận xét Đảng viên dự bị cập nhật nội dung mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bản nhận xét của đảng viên giúp đỡ quần chúng


Bản nhận xét đảng viên dự bị theo mẫu hay dùng nhất

Bản nhận xét Đảng viên dự bị theo mẫu hay dùng nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN NHẬN XÉT

Đảng viên dự bịKính gửi: Chi bộ: ………………………………………………………………………………..Đảng uỷ:……………………………………………………………………………………………Tôi là:………………………………………………………………………………………………..Đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………………..…………Ngày … tháng … năm…, tôi được chi bộ phân công để giúp đỡ đảng viên dự bị là ….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, nay xin báo cáo Chi bộ về bản nhận xét đảng viên dự bị như sau:Ưu điểm:a. Về tư tưởng chính trị:Đồng chí ………………….. luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Chấp hành, thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối và nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác cho bản thân trên những phương tiện thông tin đaị chúng.b. Về phẩm chất đạo đức lối sống:Đồng chí luôn có lối sống trong sáng lành mạnh và giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người giáo viên, Đảng viên. Thực hành, vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm và thường xuyên tham gia, thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về các điều đảng viên không được làm.Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong những hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng.Tạo các mối quan hệ thân thiện hoà nhã với đồng nghiệp, nhân dân địa phương, với phụ huynh, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.c. Về trách nhiệm đối với những nhiệm vụ được giao:Trong quá trình công tác đồng chí luôn ý thức được trách nhiệm công việc, nhiệm vụ được giao, nhiệt tình, tự giác trong công việc. Về công tác giảng dạy đồng chí luôn phấn đấu để trau dồi chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể đồng chí luôn nhiệt tình, hăng hái, có trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao, báo cáo kết quả kịp thời theo đúng quy định của cấp trên.Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.Thường xuyên tham gia những hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương và cơ quan đơn vị nơi công tác.d. Về tổ chức kỷ luật:Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức, những cấp có thẩm quyền lãnh đạo.Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đủ theo quy định; thực hiện nội quy và quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.Khuyết điểm và các điểm cần lưu ý:a. Khuyết điểm:Tinh thần phê bình, tự phê bình trước tập thể chưa cao.Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy như:…..b. Những điểm cần lưu ý:Cần phấn đấu, đề ra kế hoạch cụ thể về việc nghiên cứu học hỏi cho bản thân như : ……để phục vụ công tác chuyên môn cao hơn nữa.Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên, kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét và đề nghị công nhận đồng chí ……….trở thành đảng viên chính thức của Đảng.Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về những lời nhận xét của mình …… , ngày….tháng …. năm…. NGƯỜI NHẬN XÉT

*

Bản nhận xét Đảng viên dự bị ngắn gọn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Xem thêm: "Simple Love" Của Tân Binh 10X Obito Simple Love Là Ai ? Lời Bài Hát Simple Love

BẢN NHẬN XÉT Đảng viên dự bịKính gửi: Chi uỷ …………………………………………………………………………………..Đảng uỷ Trường ……………………………………………………………………………………Tên tôi là: ………………………………………. Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm …. Chính thức ngày ….. tháng ….. năm ………Đang sinh hoạt tại chi bộ ……………………………………………………………………….Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị…………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:Ưu điểm:………………………………………………………………………………………………………..Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:………………………………………………………………………………………………………..Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên, kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét và đề nghị công nhận đồng chí: ……………………………… trở thành đảng viên chính thức.Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình. ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ (ký, ghi rõ họ tên)

Bản nhận xét Đảng viên dự bị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ……., ngày ….. tháng ….. năm 20….. BẢN NHẬN XÉT Đảng viên dự bịKính gửi: Chi uỷ ………………………………………………………………………………….Đảng uỷ ……………………………………………………………………………………………Tên tôi là: ………………………………… Sinh ngày….tháng….năm….Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …Đang sinh hoạt tại chi bộ ……………………………………………………………………….Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị………………………… phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị:Ưu điểm:

Phẩm chất chính trị:

Lập trường tư tưởng vững vàng và chung thành tuyệt đối với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn và mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh những chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.

Đạo đức lối sống:
*

Cách viết mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *