Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (126.7 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Báo cáo kết quả xây dựng cơ quan văn hóa

 !"##$Suối Tiên, ngày 08 tháng 11 năm 2013%&&'()*+, /)0/1234&4567879:;?"##?"#
A:B"CD !"#$%&'()*+,*-'&./0/& ,*-1%2"%34*+0/& 546.*7'85%9: 70;58"/7*?#
'6!5A!?#B1C8'# 541?#:%DE?#: CC8CF'CG#%30;G"D!'%=&6=5&A4'/I5:JK#CG'CG7*1
> L0/-MNN&$'%8OOP> L&Q6R3!'%=&6=5%9: 5C/7*0" !5/K'01**4
CWX=>8"0/$('5%#(ZWX/-WX6.&TNPWX<>K.^46.'/45/0!5%.3!%#07*ILY/'I/5CJ0_%853!=',*/43'%03!='4LC4'*4*073!/1^4A"%3!/K5/:`'"'a*%b!' c01*'LJJ'Jh0" %G!5!"9K(NNP46.'/45%8</<Kc%#CI01*%:!!'%=&6=5&
^UVWXX3!#24 &!5'0/&.7*!52%5/:`'a*%b0i!5//#deG!5!"9'J A"`"&g6#101*'/9KKK$'F>GHIJKL"MBGHA":!>#HN"CO"#PAk&$N($$N(O'%_
e:!:!J g0; &jk&K/%_j/,0;45>jJ`?j?/LK
e4ce/58%.58:54KC%;85%9: n45J 4=*4*% >8"/# A=/"/!5K<"&857*'G,0;A!4%;%!K
e4%;%!g8'>/8^4*5/5%!'4.7%.013!/Qo5/5%!p!q?p!rqKso5/5pt!8H*qKso5/5ptG">JG 'CLJqsU.7%.“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí MinhqKsU.7%.pG3uc4 &qKsU.7%.pGC:`5854!%cqKsU.7%.DG">JpW!%c/45k#!qKsU.7%.pvw2"45'/C485qK`ak&$N($$N(O'%%_5//D,Cg &jk&':`A=%!k&$N($$N(OjC!s &j*4/>"cCxC

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lên Đồ Garen Mùa 11 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất, Hướng Dẫn Cách Chơi Garen Top Mùa 11

7*C!D#!&nYKs &jG!5,0;45>j(NNPCD`*0588:&J %2"%3O)OSO)TTMKOPC%;001*K(NNPC01*)5//cKCr%8-OKZP'C`%8OOK-PZ7*01*%8>! 01*“Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”, M01*%8>! “Lớp Tiên tiến”s &jDG">J%.^U`Cx%!CI(!5%.`$)$4G%;'&!a"'!5/!54"'Y!4"K(NNP46.'x!j/%85%e3!46.'5(NNP46.'401*%/585'6B>b9L'"&(NNP46.'
%##MNP#c%.<K*;*n6./'%<"&86.4!&!7*I401*E64545CJ'401*7*"%9p7*/0/&E5IBULvq>5" 3"&I8%!*'%9:!085!E&5%R&G!5c%.L5&KV8%G!5c%."& %
&1**4*>8"'C~>j8"'A=0d45>j/e:5!'k6=u%85'A=0LC58=5&4"L?C~>j*2&9&A=0L:`54'/C='A=0LGCJo•v>'A=0LCX•v>?D"C~>j%!u.*E&!03!/45>j?KKK€>j8"%8 A=LJ'2`45#>~>j*2&9&c`o5•Eo5'C`%_>8"Zz`KU,0;458%.>j*4*07'%4*e%;23!C'45/*j"C?%_
e1>i %k:d%9/:5!'1>iDG"  >J  :    e'  4    7*  >Y  0   /  4  `  %9  /Uo|K`*j>"c/*4*5/5%aa'J %9/Uo‚KUk&'OS-45#%9/e:5!C*8&e>j%8058,*'%9o+WmDƒ,*" K !"#$% &'"((NNPI046.'*8&4A"%9J `*Ck&'J/`: &5 1' !/0„.?(NNP46.'8D_.?(NNP46.'j'/Y'0/k#!*<&%.8?
(NNP46.'"9/J 4/&L'>%5!?l"%QF9`*C58A!'
eJ .A"'A"`0/& ?J l"`>G3ICI?.6.%5/:`a*!n`6.?5%:J &A"%:tG">JA!D!'C8'%H*'!5/'%;" D`*0589*5/5DG">JpG 'CLJqKV/L:)*$+,-.$%/!0#$+0'12!3!3/40'5$6/k&%
e.46.70;%J  %k:d%!'%BA!l"`*;*Y!VU1 I/'A"`*;*1"&j/uK(NNP46.'3!='LC4'*4*073!/1/4A"%3!%!*':UA!!5/'!7J?:07?J =4/L?A=0d/C~>j# A=GC4/1/4B:*L%;!5?:^?LJ!&!%,!*+'!&^?V!!!G>G'†"6!:&!"cD"58%.!!4&C43!&cK5k&$N($$N(O'&`%.LC4%9%;J %3'%a':*K/L/LJ %3'%aE5A"%K
RS"#M;S#H"ME/5//D,Cg &jk&'%8/;,=4uE5A"`.UVUU'%8/L54*5/5%!,*" KUCI7,3!/%;C~>j'%=&6=5527*/=>8"678%!*KGC8CF'!5/'#%30;G"D!'6#&4K%8&e,0;E5A"%'%8pG 'CLJqKU,0;C%;YY'>"cI&e!5K.^UVWXX3!#24 &!5'%5/:`'a*%b0i!5// &jKU,*/%033!='LC4*4*073!/1'J A"`"&#%3%9: %%9k&$N(OKvKVUUU †ˆ‚‰WUŠl|} U†‹U Œ|ˆ‚‰W2!B X‡L


*
report kết quả xây dừng quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về phơi lây nhiễm trường năng lượng điện từ đối với cá đài phát thanh với truyền hình 98 1 0
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *