Mẫu biên bản nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nhận xét và đánh giá kết quả BDTX của cán bộ giáo viên. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian và địa điểm nhận xét, thành phần tham gia, nội dung buổi nhận xét đánh giá… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của giáo viên tại đây.

Bạn đang xem: Biên bản nhận xét đánh giá kết quả bdtx giáo viên

1. Biên bản đánh giá bồi dưỡng thường xuyên số 1

TÊN ĐƠN VỊ

TỔ/NHÓM BỘ MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…… tháng…. năm….

BIÊN BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN

1. Họ và tên giáo viên được nhận xét, đánh giá:

Chức vụ:

Môn dạy(1):

2. Họ và tên, chức vụ của các thành viên trong tổ/nhóm bộ môn:

3. Tổ chức báo cáo, nhận xét, đánh giá nội dung (tên nội dung hoặc tên mô đun):

4. Điểm tự đánh giá: Bằng số:………………….Bằng chữ:…………………………………

5. Nhận xét, đánh giá của tổ/nhóm bộ môn:

* Ưu điểm:……………………..

* Khuyết điểm:…………………….

* Đề nghị:…………………………

* Kết quả đánh giá: Bằng số…………….Bằng chữ…………………………………………..

GV được nhận xét, đánh giá THƯ KÝ TỔ TRƯỞNG

2. Biên bản đánh giá bồi dưỡng thường xuyên số 2

TRƯỜNG…………..

TỔ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN

1. Thời gian – Địa điểm:

Hôm nay, vào lúc …..giờ ……phút, ngày …….tháng ……..năm …….

Địa điểm:

2. Thành phần tham dự:

1. Chủ trì: ………………………

2. Thư ký:……………………..

3. GV tổ tự nhiên

III. Nội dung:

1. Thông qua nội dung cuộc họp:

– Đ/c ………..thông qua hình thức đánh giá: Đánh giá kết quả BDTX thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch…

2. Tiến hành nhận xét, đánh giá các nội dung BDTX của từng giáo viên:

2.1 Họ và tên:…………….

Điểm tự đánh giá của giáo viên: 9,3

Điểm đánh giá của tổ chuyên môn: 9,0

Nhận xét, đánh giá của tổ chuyên môn:

+ Ưu điểm:

Nội dung 1: Ghi chép và học tập nghiêm túc, có tham gia thảo luận Nội dung 2: GV tham gia tập huấn sử dung thiết bị nghiêm túc và ghi chép nội dung tập huấn. Nội dung 3: Gv thực hiện ghi chép đầy đủ các mođun và vận dụng các kiến thức nội dung vào các bài tập tình huống.

+ Tồn tại:

– Nội dung 2: Gv mới tập huấn ngày………….vì vậy chưa vận dụng vào giảng dạy.

– Nội dung 3: Phần bài tập mô đun 23 Gv chưa nêu được biện pháp kiểm tra đánh giá.

2.2 Họ và tên:…………………

Điểm tự đánh giá của giáo viên: ………

Điểm đánh giá của tổ chuyên môn: ……….

Nhận xét, đánh giá của tổ chuyên môn:

+ Ưu điểm:

Nội dung 1: Ghi chép và học tập nghiêm túc, có tham gia thảo luận. Nội dung 2: GV tham gia học tập nghiên cứu bài học vào giảng dạy. Nội dung 3: Gv thực hiện ghi chép đủ các mođun và vận dụng các kiến thức nội dung vào các bài tập tình huống.

+ Tồn tại:

– Nội dung 2: Phần vận dụng phương pháp nghiên cứu bài học một số bài dạy chưa đạt hiệu quả cao.

– Nội dung 3: Phần bài tập mô đun ………Gv chưa nêu rõ phần nhận thức, thái độ, thái độ, kỹ năng.

2.3 Họ và tên:……………

Điểm tự đánh giá của giáo viên:…………

Điểm đánh giá của tổ chuyên môn: ……….

Nhận xét, đánh giá của tổ chuyên môn:

+ Ưu điểm:

Nội dung 1: Ghi chép và học tập nghiêm túc, có tham gia thảo luận Nội dung 2: GV tham gia học tập và vận dụng nghiên cứu bài học vào giảng dạy khá tốt. Nội dung 3: Gv thực hiện ghi chép đầy đủ các mođun và vận dụng các kiến thức nội dung vào các bài tập tình huống.

+ Tồn tại:

– Nội dung 2: Phần vận dụng phương pháp giải bài tập một số bài các bước chưa thực hiện rõ.

– Nội dung 3: Phần bài tập mô đun 12 Gv chưa nêu chưa có nhiều biện pháp ứng phó Stress trong học tập.

2.4. Họ và tên:……………

Điểm tự đánh giá của giáo viên: ………..

Điểm đánh giá của tổ chuyên môn: ………….

Nhận xét, đánh giá của tổ chuyên môn:

+ Ưu điểm:

Nội dung 1: Ghi chép và học tập nghiêm túc và trình bày sạch sẽ, có tham gia thảo luận nội dung học tập. Nội dung 2: GV tham gia tập huấn sử dung thiết bị nghiêm túc và ghi chép nội dung tập huấn. Nội dung 3: Gv thực hiện ghi chép đầy đủ các mođun và vận dụng các kiến thức nội dung vào các bài tập tình huống.

+ Tồn tại:

– Nội dung 2: GV mới tập huấn ngày………….vì vậy chưa vận dụng vào giảng dạy.

2.5 Họ và tên: ……………

Điểm tự đánh giá của giáo viên:………….

Điểm đánh giá của tổ chuyên môn: …………

Nhận xét, đánh giá của tổ chuyên môn:

+ Ưu điểm:

Nội dung 1: Ghi chép và học tập nghiêm túc, có tham gia thảo luận Nội dung 2: GV tham gia học tập và vận dụng kiến thức vào giảng dạy. Nội dung 3: Trình bày sạch sẽ. GV thực hiện ghi chép đầy đủ các mođun và vận dụng các kiến thức nội dung vào các bài tập tình huống.

+ Tồn tại:

– Nội dung 2:: Phần vận dụng phương pháp nghiên cứu bài học một số bài dạy chưa đạt hiệu quả cao.

– Nội dung 3: Phần bài tập mô đun ………Gv chưa nêu được biện pháp kiểm tra đánh giá.

2.6 Họ và tên:……………………

Điểm tự đánh giá của giáo viên: ……….

Xem thêm:

Điểm đánh giá của tổ chuyên môn:………

Nhận xét, đánh giá của tổ chuyên môn:

+ Ưu điểm:

Nội dung 1: Ghi chép và học tập nghiêm túc, có tham gia thảo luận Nội dung 2: GV tham gia tập huấn sử dung thiết bị nghiêm túc. Nội dung 3: Gv thực hiện ghi chép đầy đủ các mođun và vận dụng các kiến thức nội dung vào các bài tập tình huống.

+ Tồn tại:

– Nội dung 2: Phần vận dụng phương pháp nghiên cứu bài học một số bài dạy chưa đạt hiệu quả cao.

– Nội dung 3: Trình bày phần ghi chép các mođun chưa trang nhã.

Phần bài tập mô đun 3 Gv chưa nêu được biện pháp giáo dục học sinh cá biệt.

Qua đánh giá các nội dung BDTX có ………giáo viên được công nhận hoàn thành công tác BDTX

Loại giỏi: …….

Loại khá: …….

Biên bản kết thúc lúc 17 giờ 20 cùng ngày./.

Thư ký Chủ trì

3. Biên bản đánh giá bồi dưỡng thường xuyên số 3

*

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của giáo viên như sau:

TRƯỜNG ……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

BIÊN BẢNNHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX CB, GIÁO VIÊN

Thời gian: …………………………………………………………………………………………………..

Thành phần: ………………………………………………………………………………………………..

Chủ tọa: ……………………………………………………………………………………………………..

Thư ký: ……………………………………………………………………………………………………..

Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………

1. Đ/c TTCM nêu mục đích ý nghĩa của việc đánh giá kết quả BDTX

– Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên trung học cơ sở với yêu cầu phát triển giáo dục trung học cơ sở và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.

– Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác… theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của ngành.

– Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

– Bảo đảm tất cả CBQL, giáo viên tham gia BDTX, nội dụng BDTX sát chương trình, thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ GD&ĐT ban hành.

2. Đ/C TTCM thông qua danh sách giáo viên được nhận xét, đánh giá

TT Họ và tên GV Trình độ CM Môn dạy
1
2
3
….

3. Tổ chức báo cáo, nhận xét, đánh giá nội dung (các GV cho ý kiến đánh giá công tác BDTX của tổ)

Ưu và nhược điểm của các giáo viên

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

4. Đ/c TTCM thông qua điểm GV tự đánh giá

TT Họ và tên GV Trình độ CM Môn dạy Điểm GV tự ĐG
1
2
3

5. Nhận xét, đánh giá của Tổ (Nhóm) CM (đ/c TTCM)

* Ưu điểm

– Các đ/c GV trong tổ có ý thức tham gia học tập, bồi dưỡng các nội dung BD do các cấp quản lí giáo dục tổ chức đầy đủ, nghiêm túc đặc biệt Nội dung 1, 2, 3

– Tiếp thu và thực hiện tốt kế hoạch BDTX của các cấp trên, của trường để xây dựng kế hoạch của cá nhân phù hợp, kịp thời.– Nhiều đ/c có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, tìm hiểu học hỏi qua các phương tiện truyền thông, qua bạn bè, đồng nghiệp… để BD, tích lũy vốn kiến thức cho mình đối với những nội dung bằng hình thức tự học .

– Sử dụng được phương pháp dạy học tích cực, KTĐG trong giảng dạy, tạo được tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập của học sinh.

– Vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tế trong công tác chủ nhiệm lớp có hiệu quả cũng như trong cuộc sống.

* Khuyết điểm

– Đối với khối kiến thức tự chọn: Mã mô đun THCS 18, 35 học tập và vận dụng chưa thật hiệu quả như mong muốn. Xây dựng hồ sơ dạy học chưa thật đầy đủ, chu đáo; Việc ứng dụng CNTT trong một số phần mềm vào dạy học cũng như đổi mới PPDH đôi lúc còn hạn chế; KTĐG chưa chính xác, giáo dục HS thông qua các hoạt động giáo dục chưa phong phú về nội dung và hình thức…

– Một vài đ/c học tập, bồi dưỡng và vận dụng vào công việc đối với nội dung BD1, 2 chưa thật tốt.

– Chưa tạo môi trường tương tác giữa người dạy – người học; người học – người học qua việc sử dụng PP dạy học tích cực.– Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt chưa hiệu quả

– Việc giáo dục kĩ năng sống cho HS còn hạn chế, học sinh ít được vận dụng trong đời thường.

* Kết quả của Tổ (Nhóm) CM nhận xét, đánh giá:

TT Họ và tên GV

Trình độ CM

Môn dạy Điểm GV tự ĐG Điểm tổ đánh giá
1
2
3

* Tổng hợp: Giỏi ……. (TL ……..%), Khá: ….. (TL ….%), TB: Không

Biên bản kết thúc vào lúc ………………… cùng ngày./.

CHỦ TỌA THƯ KÝ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 2021 Báo cáo kết quả Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *