Thông bốn 04/2016/TT-BTP chế độ nội dung về hoạt động thống kê của Ngành bốn pháp pháp luật về chế độ báo cáo thống kê; khảo sát thống kê; phân tích, dự báo, công bố, phổ biến, sử dụng tin tức thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin; chất vấn việc tiến hành công tác thống kê lại của Ngành bốn pháp.

Bạn đang xem: Biểu mẫu thông tư 04/2016/tt-btp

 

1. Chế độ báo cáo thống kê

- Thời hạn nhận report thống kê định kỳ của Ngành bốn pháp

+ Thời hạn nhận report thống kê chu kỳ của từng cấp report được quy định ví dụ tại góc trên cùng, bên trái của từng biểu mẫu report thống kê cùng tại Phụ lục II Thông bốn số 04.

+ Trường vừa lòng thời hạn report thống kê nói trên trùng vào trong ngày nghỉ mặt hàng tuần hoặc nghỉ dịp thì thời hạn nhận báo cáo thống kê định kỳ được xem vào ngày thao tác tiếp theo sau ngày ngủ đó.

- Phạm vi nội dung report thống kê chu trình của Ngành bốn pháp

+ bên trên cơ sở lý lẽ về chế độ report thống kê chu trình và hệ thống biểu chủng loại kèm theo Thông bốn 04/2016 cỗ Tư pháp, căn cứ vào nhu yếu quản lý, chỉ đạo, điều hành, trong trường hợp đề xuất thiết, cỗ Tư pháp hướng dẫn ví dụ về phạm vi nội dung report thống kê định kỳ 6 tháng, báo cáo năm nhằm phục vụ vận động sơ kết, tổng kết công tác làm việc Tư pháp.

+ Phạm vi báo cáo năm đồng ý được thực hiện không hề thiếu theo biểu mẫu kèm theo Thông tư số 04/2016/BTP.

2. Điều tra thống kê của Ngành tứ pháp

Phạm vi điều tra thống kê cùng thẩm quyền quyết định khảo sát thống kê theo điều khoản tại Thông tứ 04 năm 2016:

Bộ trưởng bộ Tư pháp quyết định các cuộc khảo sát thống kê của Ngành tứ pháp để thu thập thông tin thống kê trong số trường hòa hợp sau:

- các cuộc khảo sát thống kê được phân công trong Chương trình khảo sát thống kê quốc gia.

- các cuộc khảo sát thống kê kế bên Chương trình khảo sát thống kê nước nhà gồm:

+ Điều tra những thống kê để bổ sung cập nhật thông tin từ những tổ chức có triển khai chế độ report thống kê;

+ Điều tra những thống kê để thu thập các thông tin thống kê khi có nhu cầu đột xuất;

+ các cuộc điều tra khác nằm trong thẩm quyền của bộ Tư pháp theo quy định.

3. Phân tích, dự báo, công bố, phổ biến, sử dụng tin tức thống kê, ứng dụng technology thông tin và soát sổ việc triển khai công tác những thống kê ngành tứ pháp

Phạm vi nội dung đánh giá việc thực hiện công tác những thống kê của Ngành bốn pháp theo Thông tứ số 04/2016/TT-BTP:

- kiểm tra việc triển khai các phương tiện của luật pháp về thống kê;

- chất vấn việc thực hiện các chế độ báo cáo thống kê;

- Kiểm tra những nội dung khác liên quan đến thống trị công tác thống kê thuộc phạm vi được giao.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TƯ PHÁP --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 04/2016/TT-BTP

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2016

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP

Căn cứ luật pháp Thống kê 2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13tháng 3 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của cỗ Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ chiến lược - Tàichính;

Bộ trưởng cỗ Tư pháp phát hành Thông tứ quyđịnh một số trong những nội dung về vận động thống kê của Ngành tư pháp.

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Thông tứ này giải pháp về chế độ báo cáothống kê; điều tra thống kê; phân tích, dự báo, công bố, phổ biến, sử dụngthông tin thống kê; ứng dụng technology thông tin; chất vấn việc thực hiện côngtác thống kê của Ngành tứ pháp vào phạm vi chức năng, trách nhiệm của cỗ Tư pháptheo vẻ ngoài của pháp luật.

2. Chuyển động thống kê trực thuộc phạm vi điềuchỉnh của Thông bốn này được thực hiện trong các nghành sau:

a) tạo ra văn bản quy phi pháp luật;

b) bình chọn văn bản quy phi pháp luật;

c) rà soát văn bạn dạng quy phi pháp luật;

d) kiểm soát thủ tục hành chính;

đ) Phổ biến, giáo dục pháp luật;

e) Hòa giải sinh hoạt cơ sở;

g) Hộ tịch;

h) Quốc tịch;

i) hội chứng thực;

k) Lý lịch tứ pháp;

l) Nuôi con nuôi;

m) giúp sức pháp lý;

n) Đăng ký giao dịch bảo đảm;

o) lao lý sư;

p) Công chứng;

q) Giám định bốn pháp;

r) bán đấu giá tài sản;

s) Trọng tài yêu quý mại;

t) Pháp chế;

u) tương trợ tư pháp.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Các đơn vị thuộc cùng trực thuộc bộ Tư pháp(sau trên đây gọi tầm thường là các đơn vị nằm trong Bộ);

2. Những Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộcChính phủ;

3. Ủy ban nhân dân những cấp;

4. Sở tứ pháp và những cơ quan trình độ kháccó liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh;

5. Phòng tư pháp và các cơ quan chăm mônkhác có tương quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

6. Những tổ chức hành nghề dụng cụ sư, công chứng;

7. Các tổ chức bán đấu giá tài sản, giám địnhtư pháp;

8. Các tổ chức đăng ký thanh toán giao dịch bảo đảm;

9. Những tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

10. Các cơ quan, tổ chức khác bao gồm liên quantheo cơ chế của pháp luật.

Điều 3. Thông tinthống kê

1. Thông tin thống kê Ngành bốn pháp bao gồmdữ liệu những thống kê và bạn dạng phân tích các dữ liệu đó, được tích lũy để giao hàng hoạtđộng quản lí lý, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chế độ và những nhiệm vụ kháccủa bộ Tư pháp; giao hàng việc thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu thống kê nằm trong Hệthống chỉ tiêu thống kê giang sơn thuộc trách nhiệm triển khai của bộ Tư pháp vàgóp phần ship hàng các nhu cầu của thôn hội theo phương pháp của pháp luật.

2. Hiệ tượng thu thập thông tin thống kêNgành bốn pháp:

a) chế độ báo cáothống kê ngành tư pháp;

b) Điều tra thống kê;

c) sử dụng dữ liệuhành chính;

3. Báo cáo thống kêgồm báo cáo thống kê chu trình và báo cáo thống kê chợt xuất; Điều tra thống kêbao gồm khảo sát trong chương trình khảo sát thống kê tổ quốc và điều trathống kê quanh đó chương trình khảo sát thống kê quốc gia.

Chương II

CHẾĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Điều 4. Thể thức báocáo thống kê

1. Báo cáo thống kê của Ngành bốn phápthực hiện bên dưới dạng biểu mẫu report thống kê, gồm những thông tin ví dụ về tênbiểu báo cáo thống kê; thương hiệu cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo và nhậnbáo cáo (sau đây call là đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo); kỳ báo cáo; nộidung báo cáo; phântổ; đơnvị tính; ngàytháng năm tiến hành báo cáo; họ tên, chữ ký kết của tín đồ lập biểu báocáo, người kiểm tra biểu; họ tên, chữ cam kết của thủ trưởng cơ quan, tổ chức triển khai báocáo, đóng vết theo phương tiện và những nội dung khác bao gồm liên quan.

2. Ngôi trường hợp buộc phải làmrõ hơn những thông tin có tương quan đến số liệu nêu vào các báo cáo thống kê vàcác tin tức khác có liên quan đến việc triển khai chế độ report thống kê quyđịnh tại Thông bốn này, đơn vị report có thể bổ sung thêm phần thuyết minh (chúthích) theo một hoặc kết hợp các vẻ ngoài sau:

a) Thể bây giờ vịtrí cuối cùng bên ngoài khung biểu mẫu report thống kê, bên trên của phần chữký nêu trên khoản 1 Điều này (trong trường hợp văn bản chú thích hợp không nhiều);

b) Thểhiện dưới hình thức Công văn (theo mẫu chi tiết quy định trên Phụ lục III đương nhiên Thông bốn này).

Điều 5.Hình thức report thống kê

Các đối tượng người sử dụng quyđịnh tại Điều 2 Thông tư này, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của đơn vị chức năng mình lựachọn 1 trong các các hình thức dưới đây để gửi report đến đơn vị chức năng nhận báo cáo:

1. Report bằng vănbản giấy có chữ ký của Thủ trưởng, dấu của đối chọi vị thực hiện báo cáo, gửi về đơnvị nhận báo cáo theo đường bưu năng lượng điện hoặc nhờ cất hộ trực tiếp.

2. Report bằng vănbản năng lượng điện tử được bộc lộ bằng 1 trong hai vẻ ngoài sau đây:

a. Văn bạn dạng điện tửdưới dạng hình ảnh (định dạng pdf) của báo cáo giấy theo phương tiện tại khoản 1 Điềunày.

b. Văn phiên bản điện tửdưới dạng tệp tin năng lượng điện tử được xác thực bằng văn bản ký số của Thủ trưởng cơ quan,tổ chức thực hiện report theo phương tiện của pháp luật.

3. Report bằng tiệních trên phần mềm thống kê Ngành tứ pháp do cỗ Tư pháp công ty trì thống duy nhất xâydựng và triển khai.

Điều 6.Báo cáo thống kê định kỳ

1. Kỳ báo cáo

Báo cáo thống kê lại địnhkỳ được lập thường niên theo thời hạn 6 mon và một năm theo hệ thống biểu mẫu phát hành kèm theo Thông tư này.

Danh mục biểu mẫu báocáo thống kê về công tác làm việc tư pháp cách thức tại Phụ lục Iban hành đương nhiên Thông tư này.

a) Kỳ report thốngkê 6 mon được tính từ ngày 01 tháng 01 cho đến khi xong ngày 30 tháng 6 hàng năm. Gồmsố liệu thực tế và số liệu ước tính vào kỳ báo cáo. Số liệu thực tế được lấytừ ngày thứ nhất tháng 01 cho đến khi kết thúc ngày 31 tháng 5; Số liệu mong tính được mang từ ngày01 mon 6 đến khi xong ngày 30 tháng 6 mặt hàng năm.

b) Kỳ report thốngkê năm được tính từ ngày 01 mon 01 đến khi kết thúc ngày 31 tháng 12 sản phẩm năm. Baogồm:

- báo cáo năm (phụcvụ tổng kết công tác làm việc tư pháp): tất cả số liệu thực tiễn và số liệu ước tính vào kỳbáo cáo.

Đối với báo cáo củacác đối tượng người tiêu dùng thuộc khoản 1 cùng 2 của Điều 2 Thông bốn này (trừ bộ Ngoại giaotrong lĩnh vực báo cáo về hộ tịch, quốc tịch, triệu chứng thực): Số liệu thực tiễn đượclấy từ thời điểm ngày 01 tháng 01 cho đến khi kết thúc ngày 30 mon 11 mặt hàng năm; số liệu cầu tínhđược lấy từ thời điểm ngày 01 mon 12 đến khi xong ngày 31 tháng 12 sản phẩm năm.

Đối với báo cáo củacác đối tượng người tiêu dùng thuộc khoản 3 cho khoản 10 Điều 2 Thông tư này: Số liệu thực tếđược lấy từ ngày 01 tháng 01 cho đến khi xong ngày 31 mon 10 sản phẩm năm; số liệu ướctính được lấy từ ngày 01 tháng 11 đến khi hết ngày 31 mon 12 sản phẩm năm.

- report năm chínhthức: Gồm toàn cục số liệu thực tế được triển khai trong kỳ report (được tính từngày 01 mon 01 đến khi hết ngày 31 mon 12 mặt hàng năm).

2. Thời hạn thừa nhận báocáo

a) Thời hạn thừa nhận báocáo thống kê chu kỳ của từng cấp report được quy định rõ ràng tại góc trêncùng, phía trái của từng biểu mẫu báo cáo thống kê và tại Phụlục II phát hành kèm theo Thông tư này.

b) Trường vừa lòng thờihạn report thống kê nói bên trên trùng vào trong ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày ngủ lễtheo qui định của quy định thì thời hạn nhận report thống kê chu trình đượctính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ ngơi đó.

3. Ước tính số liệuthống kê

a) việc ước tính sốliệu thống kê pháp luật tại Thông bốn này được thực hiện trong kỳ report 6 thángvà report năm (để giao hàng sơ kết, tổng kết công tác làm việc tư pháp theo định kỳ).

Số liệu cầu tính làsố liệu của thời hạn sẽ ra mắt trong kỳbáo cáo, bao gồm sử dụng phương thức chuyên môn để mong tính.

b) phương thức ướctính số liệu và cách ghi số liệu thực tế, số liệu cầu tính được thực hiện theohướng dẫn chi tiết tại Phụ lục IV phát hành kèm theo Thôngtư này.

4. Phạm vi câu chữ báo cáo

a) Trên cơ sở quyđịnh về chế độ báo cáo thống kê thời hạn và khối hệ thống biểu mẫu mã kèm theo Thông bốn này, căn cứvào nhu yếu quản lý, chỉ đạo, điều hành, trong trường hợp đề xuất thiết, bộ Tư phápcó văn bạn dạng hướng dẫn rõ ràng về phạm vi nội dung report thống kê chu kỳ 6tháng, report năm để phục vụ chuyển động sơ kết, tổng kết công tác Tư pháp.

b) Phạm vi báo cáonăm xác định được thực hiện không hề thiếu theo biểu mẫu mã banhành dĩ nhiên Thông bốn này.

Điều 7.Báo cáo thống kê chợt xuất

1. Báo cáo thống kêđột xuất được thực hiện để giúp đỡ Bộ tứ pháp thu thập, tổng hợp các thông tinngoài những thông tin thống kê được thu thập, tổng vừa lòng theo chế độ báo cáo thốngkê chu trình được mức sử dụng tại Thông bốn này.

2. Báo cáo thống kêđột xuất được triển khai theo yêu cầu bằng văn bản có chữ cam kết của Lãnh đạo cỗ Tưpháp.

Kết cấu, nội dung,phương thức, kỳ hạn báo cáo, thời điểm lấy số liệu, thời hạn report thống kêđột xuất, khu vực nhận report và các nội dung không giống có liên quan được lao lý tạivăn bản của cơ quan tất cả thẩm quyền yêu cầu báo cáo.

Điều 8.Phạm vi thống kê, trách nhiệm của đơn vị chức năng thực hiện báo cáo và nhấn báo cáo

1. Phạm vi thống kê

Đơn vị triển khai chếđộ report thống kê, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao,tiến hành thu thập, tổng hợp tin tức thống kê từ chứng từ với sổ ghi chép dữliệu ban đầu, từ các report thống kê của đơn vị cấp bên dưới và các cơ quan, tổchức không giống có trách nhiệm báo cáo; tác dụng của những cuộc khảo sát thống kê, kếtquả khai thác số liệu trích xuất từ phần mềm cơ sở dữ liệu hành bao gồm của Ngànhvà nguồn thông tin chính thức của các cơ quan, tổ chức triển khai khác có tương quan theoquy định của pháp luật và Thông tứ này nhằm phục vụ làm chủ Ngành và phục vụ việcthu thập, tổng hợp số liệu thống kê lại thuộc tiêu chí thống kê đất nước được giaotheo cơ chế của pháp luật.

2. Trọng trách củađơn vị tiến hành báo cáo

a) Ghi chép, tổng hợpsố liệu, lập với nộp report trung thực, chính xác, đầy đủ, đúng hạn, đúng thẩmquyền theo biện pháp của lao lý và Thông tư này;

b) Tự kiểm soát việcchấp hành điều khoản về thống kê so với các tin tức thống kê nằm trong thẩm quyềnđể kịp thời đính thêm chính, vấp ngã sung, điều chỉnh những số liệu còn không nên sót, cònthiếu với chưa đúng đắn trong report thống kê. Chỉnh lý hoặc bổ sung cập nhật các thôngtin cần thiết có tương quan đến report thống kê khi có yêu mong của đơn vị chức năng nhậnbáo cáo.

c) tiến hành cáctrách nhiệm không giống theo phương tiện của điều khoản thống kê và nguyên lý tại Thông tưnày.

d) Thủ trưởng đối kháng vịbáo cáo bao gồm trách nhiệm:

- tổ chức thực hiệnquy định tại những điểm a, b, c của Khoản 1 Điều này;

- phân công ngườikiểm tra biểu chủng loại thống kê để triển khai việc tự soát sổ về thể thức cùng nộidung report thống kê trước lúc ký báo cáo gửi cấp có thẩm quyền theo một trongcác hình thức quy định tại Điều 5 của Thông tứ này đồng thời chịu trách nhiệmtrước cấp cho trên trực tiếp cùng trước điều khoản về câu chữ báo cáo.

Xem thêm: Incorporation Là Gì - Nghĩa Của Từ Incorporation

3. Trọng trách củađơn vị nhấn báo cáo

a) Kiểm tra, đốichiếu, cách xử trí và tổng thích hợp số liệu thống kê lại và thông tin có tương quan từ các báocáo thống kê nhận thấy theo thẩm quyền để xây dựng report thống kê của cấpmình.

b) đúng lúc yêu cầucơ quan thực hiện báo cáo thống kê gắn chính, bổ sung, điều chỉnh những sốliệu còn không đúng sót, còn thiếu hoặc cần xác định lại tính đúng mực trong nội dungbáo cáo thống kê.

c) vào trường hợpcần thiết, phối phù hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đối chiếuthông tin thống kê nhận được hoặc căn cứ vào các nguồn tin tức chính thứckhác có được theo thẩm quyền quản lý nhà nước để bổ sung, chỉnh lý số liệuthống kê tích lũy được nhằm đảm bảo an toàn tính chính xác, toàn diện, trung thực,khách quan của tin tức thống kê thuộc trọng trách tổng hợp của cơ quan, tổchức mình.

d) Nộp báo cáo thốngkê tổng hợp đúng hạn cho các cấp sử dụng tin tức thống kê theo điều khoản củapháp luật;

đ) tiến hành các tráchnhiệm không giống theo khí cụ của điều khoản về thống kê lại và công cụ tại Thông tưnày.

Điều 9.Chỉnh lý, bổ sung số liệu trong report thống kê

1. Câu hỏi chỉnh lý, bổsung số liệu thống kê được áp dụng trong trường vừa lòng số liệu những thống kê trongnhững report thống kê được tiến hành theo cách thức của Thông bốn này còn thiếuhoặc chưa đảm bảo tính bao gồm xác, đúng theo lý.

2. Việc chỉnh lý, bổsung report thống kê được tiến hành bằng hình thức văn bạn dạng giấy hoặc văn bảnđiện tử, luôn thể ích báo cáo trên phần mềm thống kê Ngành tứ pháp phương pháp tại Điều5 của Thông tư này, trong số đó ghi rõ thời hạn lập report và tất cả chữ ký, đóngdấu hoặc chứng thực bằng chữ ký kết số theo như đúng quy định điều khoản của Thủ trưởngđơn vị khu vực lập báo cáo thống kê.

Điều 10.Trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích báo cáo thống kê của bộ Tưpháp

1. Vụ planer - Tàichính thuộc bộ Tư pháp là làm mối trong vấn đề tiếp nhận báo cáo thống kê nhờ cất hộ vềBộ bốn pháp có trách nhiệm:

a) Đôn đốc các đơn vịgửi báo cáo thống kê về cỗ Tư pháp theo đúng thời hạn report quy định tại Điều6 của Thông tư này;

b) Phân nhiều loại đầy đủvà kịp lúc chuyển report thống kê đến các đơn vị có liên quan thuộc bộ Tưpháp;

c) Đôn đốc, kiểm trakết trái xử lý báo cáo thống kê do những đơn vị thuộc bộ gửi đến;

d) nhà trì, phối hợpvới Văn phòng cỗ và những đơn vị có liên quan thuộc bộ hướng dẫn triển khai chế độbáo cáo những thống kê theo luật pháp tại Điều 6 của Thông tứ này; phân tích, tổng hợpcác thông tin thống kê đa số để giao hàng kịp thời cho chuyển động sơ kết, tổngkết công tác làm việc hàng năm của Ngành;

đ) tổ chức xây dựngbáo cáo thống kê của cục Tư pháp cùng gửi cho Tổng cục Thống kê theo nguyên tắc củapháp luật.

2. Các đơn vị thuộcBộ bốn pháp có trách nhiệm:

a) Lập biểu báo cáothống kê thuộc trách nhiệm của đơn vị chức năng mình theo công cụ tại Thông tư này;

b) Tổng hợp, phântích báo cáo thống kê theo các nghành nghề thuộc trách nhiệm thống trị của đối kháng vịmình và kịp thời gửi công dụng xử lý, tổng thích hợp số liệu thống kê đến Vụ chiến lược -Tài chủ yếu để phục vụ sơ kết, tổng kết và những hoạt động cai quản khác trực thuộc thẩmquyền của bộ Tư pháp.

c) Phối hợp với Vụ Kếhoạch - Tài chính, Văn phòng bộ trong việc tổng hợp, kiểm tra soát, phân tích số liệutừ các báo cáo thống kê để bảo vệ số liệu những thống kê đầy đủ, thiết yếu xác, trungthực, khách quan, kịp thời với được thực hiện thống nhất, tác dụng trong từng lĩnhvực cai quản thuộc thẩm quyền của cục Tư pháp theo quy định.

ChươngIII

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

Điều11. Phạm vi khảo sát thống kê và thẩm quyền quyết định khảo sát thống kê

Bộ trưởngBộ tứ pháp quyết định những cuộc điều tra thống kê của Ngành tứ pháp để thu thậpthông tin thống kê trong số trường hợp sau:

1. Cáccuộc khảo sát thốngkê được phân công vào Chương trình khảo sát thống kê quốc gia.

2. Cáccuộc khảo sát thống kê quanh đó Chương trình khảo sát thống kê giang sơn gồm:

a) Điềutra những thống kê để bổ sung thông tin từ những tổ chức bao gồm thực hiện chế độ báo cáothống kê;

b) Điềutra thống kê để thu thập các thông tin thống kê khi có nhu cầu đột xuất;

c) Cáccuộc điều tra khác nằm trong thẩm quyền của bộ Tư pháp theo nguyên tắc của pháp luật.

Điều12. Điều tra thống kê lại theo kế hoạch

1. Điềutra thống kê theo planer là vẻ ngoài thu thập tin tức thống kê theo phươngán điều tra đã được lập chiến lược theo định kỳ, được bộ trưởng liên nghành Bộ tứ pháp hoặccấp gồm thẩm quyền phê duyệt.

2. Vụ Kếhoạch - Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị thuộc bộ xây dựng kếhoạch khảo sát thống kê theo phép tắc của pháp luật.

Điều13. Điều tra thống kê bỗng xuất

1. Điềutra thống kê thốt nhiên xuất là hoạt động thu thập thông tin thống kê bằng hình thức điềutra không phía trong kế hoạch điều tra thống kê định kỳ của cục Tư pháp.

2. Căn cứvào chỉ đạo của cơ quan tất cả thẩm quyền hoặc căn cứ vào nhu yếu quản lý, chỉ đạo,điều hành của bộ Tư pháp, bộ trưởng Bộ tư pháp đưa ra quyết định việc triển khai điềutra thống kê bỗng xuất với phân công đơn vị thuộc cỗ chủ trì tiến hành điều trathống kê.

3. Đơn vịđược phân công thực hiện điều tra thống kê đột xuất thiết kế kế hoạch với phươngán điều tra thống kê theo luật của lao lý và Thông tư này, đồngthời triển khai khảo sát thống kê sau thời điểm kế hoạch cùng phương án điều tra thốngkê được phê duyệt.

Điều14. Lập phương án điều tra thống kê

1. Mỗicuộc khảo sát thống kê vào Ngành tư pháp phải có phương án khảo sát thống kêdo bộ trưởng Bộ tư pháp phê duyệt.

2. Phươngán điều tra thống kê do các đơn vị thuộc bộ chủ trì tạo phải bảo đảm đầyđủ các nội dung của phương án khảo sát thống kê theo mức sử dụng của lao lý vàgửi cho tới Vụ chiến lược - Tài chính lấy chủ kiến góp ý về chuyên môn thống kê.

Trong thờigian 05 ngày sau khoản thời gian nhận được văn bạn dạng góp ý của Vụ planer - Tài chính, đơnvị thuộc cỗ có nhiệm vụ hoàn thiện phương án điều tra thống kê và gửi về VụKế hoạch - Tài thiết yếu để tổng hợp, nhờ cất hộ Tổng viên Thống kê để sở hữu ý con kiến thẩm địnhvề chuyên môn trước lúc trình bộ trưởng liên nghành Bộ bốn pháp phê duyệt.

Điều15. Tổ chức chuyển động điều tra thống kê

Các đơn vịthuộc cỗ có trọng trách phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương có liênquan tổ chức triển khai triển khai hoạt động điều tra thống kê sau khi phương án điều trathống kê nêu trên Điều 14 của Thông tứ này được phê duyệt; công dụng điềutra thống kê bắt buộc được nhờ cất hộ về Vụ kế hoạch - Tài thiết yếu để theo dõi chung và tổnghợp vào thành phầm thông tin thống kê của Ngành tứ pháp.

Việc tổchức vận động điều tra thống kê, quyền hạn và nhiệm vụ của phòng ban tiếnhành điều tra, tín đồ thực hiện điều tra thống kê và nhiệm vụ của tổ chức, cánhân được điều tra thống kê được tiến hành theo phương tiện của cơ chế Thống kê vàcác văn bạn dạng hướng dẫn thi hành lý lẽ thống kê.

ChươngIV

PHÂNTÍCH, DỰ BÁO, CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN, SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆTHÔNG TIN VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP

Điều 16.Phân tích, dự báo; lưu giữ giữ thông tin thống kê với ứng dụng công nghệ thông tintrong công tác làm việc thống kê Ngành tư pháp

1. Vụ planer - Tàichính thuộc cỗ Tư pháp có trọng trách chủ trì, phối phù hợp với Văn phòng cỗ và cácđơn vị không giống thuộc Bộ triển khai các chuyển động phân tích, dự báo thông tin thốngkê theo chu trình hoặc theo yêu mong của lãnh đạo Bộ, tiến hành xây dựng, phântích, lưu lại giữ, khai thác các tin tức thống kê tầm thường của Ngành tứ pháp vànhững vận động khác được giao nhằm mục tiêu giúp bộ trưởng liên nghành thống nhất cai quản thông tinthống kê của Ngành theo cách thức của lao lý và theo phép tắc tại Thông tưnày.

2. Viên Công nghệthông tin có trách nhiệm chủ trì, phối phù hợp với Vụ kế hoạch - Tài chính, viên Hộtịch, quốc tịch, xác thực và những đơn vị có tương quan khác thuộc cỗ Tư pháptriển khai tăng cường ứng dụng technology thông tin trong công tác thống kê củaNgành, gồm các hoạt động:

a) hoàn thiện vàtriển khai Phần mềm report thống kê Ngành tư pháp;

b) Tích hợp, khaithác số liệu thống kê từ các ứng dụng ứng dụng chăm ngành, từ cửa hàng dữ liệuHộ tịch điện tử,các cơ sở dữ liệu hành thiết yếu khác thuộc nhiệm vụ được giao đểphục vụ cho vận động thống kê của bộ Tư pháp với các chuyển động thống kê nhànước theo phép tắc của pháp luật.

Điều 17.Công ba phổ biến, sử dụng tin tức thống kê

1. Vụ planer - Tàichính có trọng trách chủ trì, phối phù hợp với Văn phòng bộ và những đơn vị khácthuộc cỗ Tư pháp tạo lịch thông dụng thông tin thống kê, trình bộ trưởng liên nghành kýban hành trước khi thực hiện công bố, thịnh hành thông tin thống kê, trả thiệncác thành phầm thống kê nhằm trình bộ trưởng công bố các thông tin thống kê chungcủa Ngành tứ pháp theo quy định.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Tưpháp đưa ra quyết định việc ra mắt thông tin thống kê trực thuộc phạm vi thống trị nhà nướcđối với công tác Tư pháp theo phép tắc của quy định trên các đại lý Lịch công bố,phổ biến thông tin thống kê của bộ đã được phê duyệt.

Không chào làng cácthông tin những thống kê của Ngành thuộc khối hệ thống chỉ tiêu thống kê lại quốc gia, nhữngthông tin thống kê lại có trong các tài liệu thuộc danh mục kín nhà nước độ tốimật cùng độ mật ở trong lĩnh vực cai quản nhà nước của bộ Tư pháp theo khí cụ củapháp luật.

Tùy vào thời điểmcông ba và đặc thù mức độ thông tin được công bố, số liệu những thống kê của ngànhTư pháp được chào làng gồm số liệu thống kê cầu tính, số liệu những thống kê sơ bộ, sốliệu thống kê thỏa thuận hoặc một trong những loại số liệu thuộc cường độ nói trên.

Thông tin thống kêđược chào làng là tin tức có cực hiếm pháp lý, không một đội chức, cá nhân nàođược sửa chữa, núm đổi.

Việc trích dẫn, sửdụng tin tức thống kê của ngành tứ pháp đã được ra mắt phải chân thực vàghi rõ xuất phát của thông tin.

3. Thông tin thống kêcủa Ngành bốn pháp được công bố, thịnh hành thông qua những hình thức: Niên giámthống kê; họp báo; các thành phầm thống kê bằng văn phiên bản điện tử đăng bên trên Cổngthông tin năng lượng điện tử của bộ Tư pháp hoặc các vẻ ngoài công ba khác của bộ Tư pháptrên các đại lý phê duyệt của cục trưởng cỗ Tư pháp.

Điều 18.Kiểm tra việc triển khai công tác những thống kê của Ngành tứ pháp

1. Phạm vi nội dungkiểm tra

a) Kiểm tra vấn đề thựchiện các quy định của quy định về thống kê;

b) Kiểm tra việc thựchiện những chế độ báo cáo thống kê;

c) Kiểm tra những nội dungkhác tương quan đến thống trị công tác thống kê nằm trong phạm vi được giao.

2. Hình thức kiểm tra

a) kiểm soát định kỳ;

b) Kiểm tra thốt nhiên xuất.

3. Câu hỏi kiểm tra địnhkỳ công tác làm việc thống kê được tiến hành trên cửa hàng kế hoạch đã được cơ quan bao gồm thẩmquyền phê coi ngó dưới vẻ ngoài một kế hoạch tự do hoặc được đan ghép trongkế hoạch kiểm tra công tác tư pháp của cơ quan, tổ chức và kế hoạch này phảiđược thông tin trước cho cơ quan, tổ chức được kiểm tra ít nhất 15 ngày trướckhi tiến hành kiểm tra.

4. Kiểm tra chợt xuấtcông tác thống kê lại được tiến hành trên cơ sở quyết định của cơ quan bao gồm thẩmquyền địa thế căn cứ vào nhu cầu quản lý, chỉ đạo, quản lý điều hành của cơ quan, tổ chức triển khai đótheo vẻ ngoài của pháp luật.

Chương V

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trách nhiệmtổ chức thực hiện

1. Cỗ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo,tổ chức câu hỏi hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kếtthực hiện nay Thông bốn này bên trên phạm vi toàn quốc.

Vụ kế hoạch - Tài thiết yếu thuộc cỗ Tưpháp có trọng trách giúp bộ trưởng Bộ bốn pháp triển khai trách nhiệm nói trên.

2. Thủ trưởng các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ nước nhà và chủ tịch Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh trongphạm vi nhiệm vụ, thẩm quyềnđược giao tất cả tránh nhiệm tổchức triển khai triển khai các mức sử dụng của Thông tư này và bố trí các điềukiện đảm bảo thực hiện tại Thông tư phù hợp với dụng cụ của pháp luật.

3. Thủ trưởngcác cơ quan, đơnvịthuộc bộ Tư pháp, người có quyền lực cao Sở tứ pháp, Thủ trưởng những cơ quan, tổ chức triển khai có liênquan, vào phạm vi thẩm quyền của bản thân mình có trọng trách tổ chức thực thi thựchiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai chế độ report thống kê củaNgành bốn pháp cùng các chuyển động thống kê khác luật pháp tại Thông tứ này, bảo đảmcung cấp tin tức thống kê đầy đủ, thiết yếu xác, trung thực, kháchquan, đúngthời hạnquy định.

Điều 20.Hiệu lực thi hành

2. Đối với hầu như lĩnhvực ở trong thẩm quyền làm chủ của bộ Tư pháp nhưng hoạt động thống kê số liệukhông được kiểm soát và điều chỉnh trong Thông tứ này thì câu hỏi thu thập, tổng phù hợp số liệu cótính chất thống kê được triển khai theo quy định cụ thể tại những văn bạn dạng quyphạm điều khoản thuộc nghành chuyên ngành đó.

3. Trong vượt trìnhtriển khai tiến hành Thông tư này, nếu gồm khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thờiphản ánh về cỗ Tư pháp nhằm nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận: - Thủ tướng chính phủ nước nhà (để báo cáo); - Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); - Văn phòng thiết yếu phủ; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao; - Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ; - cơ sở Trung ương của những Đoàn thể; - bộ Kế hoạch với Đầu tư; - UBND những tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - những đơn vị thuộc bộ Tư pháp; - Sở tư pháp những tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương; - Công báo; Website thiết yếu phủ; Cổng thông tin điện tử của bộ Tư pháp; - Lưu: VT, KHTC (10).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về kulturbench.com

kulturbench.com - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích. /p>

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia. |

B52 CLUB - Cổng game bài đổi thưởng VN


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

© COPYRIGHT 2023 BY kulturbench.com