Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Boiler room là gì

a small organization that illegally sells shares of very little or no value. People who work for boiler rooms use dishonest or unpleasant methods lớn persuade customers to lớn buy shares:
When he gets to sea he sits for other examinations, và takes his charge certificate and boiler room certificate & so on.
What about the changing rooms, the grandstand, the corridors, the boiler room, the toilets and the car park?
The foremost boiler was displaced & the forward bulkhead of the middle boiler room damaged, but the after bulkhead of this compartment remained watertight.
One of these apprentices has now been on sea trials, engaged in work on water displacement, fuel system, domestic system, water boiler room & laundry compartment.
In 1925 the main building, steel hardening cửa hàng, power plant, boiler room, woodcửa hàng, bath, và the workers houses were erected.
The boiler room was separated inkhổng lồ two compartments, with the aft boiler room located behind the second smoke stachồng.
Even so, it was the boiler room that occupied the largest amount of workers and had the greachạy thử number of different tasks.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press giỏi của những công ty cấp phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *