*
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày tham luận tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

"Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dân số hơn 3,2 triệu người với 37 thành phần dân tộc và 10 tôn giáo. Đồng Nai có nhiều lợi thế về phát triển công nghiệp - thương mại; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm duy trì ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ; thu ngân sách hàng năm luôn ở mức cao, đóng góp lớn cho ngân sách Quốc gia; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ tỉnh có 16 Đảng bộ trực thuộc với 691 tổ chức cơ sở Đảng và 86.771 đảng viên.

Bạn đang xem: Các bài tham luận về công tác xây dựng đảng

Sau khi tiếp thu Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đã quán triệt, triển khai nghị quyết theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tập trung cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình phù hợp với thực tiễn, điều kiện của đơn vị, địa phương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Quy định của Trung ương tại Đảng bộ tỉnh có những thuận lợi như: Đa số cán bộ, đảng viên thể hiện rõ ý thức tự giác, giữ được bàn lĩnh chính trị, trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng, kiên định với mục tiêu, lý tường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng được nâng cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn bám sát thực tiễn để vận dụng sáng tạo các chỉ đạo của Trung ương; trong quá trình thực hiện luôn gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình thực hiện cũng có những khó khăn như sự chống phá của các thế lực phản động, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; cơ chế chính sách chưa đồng bộ; tác động của mặt trái kinh tế thị trường đến tư tưởng, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết và Quy định với nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo như xây dựng Đề án “Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh", ban hành Quy định “về thực hiện văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ” và thống nhất đưa nội dung thực hiện văn hóa trong Đảng thành một nội dung trong bản cam kết, rèn luyện phấn đấu hàng năm của cán bộ, đảng viên...

Qua triển khai thực hiện đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; cán bộ chủ chốt các cấp đã làm tốt vai trò hạt nhân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính tri đạt được nhiều kết quả, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu cùa tổ chức đảng đựợc nâng lên (năm 2020, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95,28%, tăng 4,72% so với năm 2016; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 94,88%, tăng 2,17% so với năm 2016), hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện (năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh hơn 117 triệu đồng, tăng 1,35 lần so với năm 2016), quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bào; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường. Những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm được tập trung khắc phục, tạo chuyển biến mạnh mẽ, củng cố được niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng bước được đẩy lùi (nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ đảng viên vi phạm giảm 0,08% so với nhiệm kỳ trước) qua đó đã tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các ngành, các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện còn có những hạn chế cần khắc phục như: Việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tuy đã đi vào nền nếp nhưng có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; tiến độ thực biện kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm có việc còn chậm, chưa triệt để. Tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống còn xảy ra. Vai trò trách nhiệm, nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, có cả cấp ủy viên chưa cao, nhiều trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật (năm 2020, cấp ủy viên bị kỷ luật chiếm 14,41%).

Nguyên nhân chủ yếu là do: Tình hình diễn biến phức tạp của kinh tế thị trường nói chung và đặc thù của tỉnh là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước cùng với một số quy định pháp luật quy định chưa chặt chẽ hoặc không còn phù hợp thực tiễn đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; một số cơ chế, chính sách đối với cán bộ còn nhiều bất cập. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chưa nghiên cứu sâu các văn bản chỉ đạo của cấp trên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy có mặt chưa tập trung, chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chậm; tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ ở một số tổ chức đảng chưa cao; công tác quản lý đảng viên có nơi còn lỏng lẻo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa được quan tâm đúng mức. Một số cấp uỷ viên, người đứng đầu chưa phát huy hết chức trách nhiệm vụ được phân công; thiếu sâu sát cơ sở. Một số cơ quan tham mưu có khi chưa nhạy bén, sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình.

Xem thêm: P Là Gì Trong Vật Lý ? Công Thức Tính Khối Lượng Riêng Của Một Vật?

Một là, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải quán triệt sâu rộng các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận và Quy định của Trung ương, để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Trung ương, qua đó tạo được sự thống nhất về ý chí và hành động.

Hai là, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí cấp ủy viên các cấp trực tiếp chỉ đạo từ triển khai học tập, quán triệt đến xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Kết luận và Quy định tại địa phương, đơn vị. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện phải gắn với trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; cấp trên phải thực sự gương mẫu, làm gương cho cấp dưới noi theo; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện để chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Ba là, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong Kết luận của Trung ương một cách đồng bộ, tổng hợp, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; gắn chặt chẽ với các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng và Nhà nước. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn, mà còn thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương đạt kết quả cao hơn, tăng cường niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Trong quá trình thực hiện, phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào những công việc cần thiết, cấp bách và có thể làm ngay trên cơ sở thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, các quy định của pháp luật, dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân và phát huy trách nhiệm của bản thân cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Đối với những vấn đề chưa có trong quy định thì phải xây dựng hoặc bổ sung hoàn thiện bảo đảm theo đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng.

*
Lãnh đạo tỉnh, các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Bốn là, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả, nhất là những kinh nghiệm rút ra trong việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây. cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, gương mẫu, đồng thời có những giài pháp, những công việc cụ thể để làm chuyển biến tình hình. Cán bộ chủ chốt phải dành nhiều thời gian đi cơ sở, bám sát địa phương, đơn vị được phân công phụ trách; khẩn trương giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã chỉ ra; nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó.

Năm là, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất) chủ động tổ chức và nâng cao chất lượng các cuộc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách lớn; nắm bắt dư luận xã hội theo 02 luồng dư luận: xây dựng và phản bác. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò của nhân dân, cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giám sát cán bộ, đảng viên và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt và những tổ chức Đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Kết luận và Quy định của Trung ương".

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *