Could it be that some are virtually spelling “Chance” with a capital letter—in effect saying, Creator?
Có thể nào vài fan đang nói đến “Nguyên nhân” được nhân cách hóa bằng chữ hoa ‘N’—nghĩa là Đấng Tạo Hóa chăng?
Later printings also used the word “LORD” in capital letters in some verses in the Christian Greek Scriptures.

Bạn đang xem: Capital letter là gì


Những bạn dạng in sau đây của King James Version cũng dùng từ “CHÚA” viết hoa sinh sống một trong những câu trong phần Kinc Thánh giờ đồng hồ Hy Lạp.
Tischendorf possessed a thorough understanding of Greek uncial script —consisting of large, separated capital letters.
Ông Tischendorf tất cả sự hiểu biết sâu sắc về dạng chữ ông-xi-an (uncial) của tiếng Hy Lạp, dạng chữ viết hoa, to lớn cùng rời*.
Use all capital letters for standard operators or they"re treated as tìm kiếm terms instead of operators.
Sử dụng tất cả chữ chiếc viết hoa mang lại toán thù tử thường dùng, còn nếu không, các tân oán tử kia sẽ tiến hành cách xử trí nlỗi cụm tự tìm kiếm tìm chứ đọng chưa phải toán thù tử.
This can be achieved by writing them in capital letters, underscoring the points, or marking them in color.
But does not “Mighty God” with its capital letters indicate that Jesus is in some way equal lớn Jehovah God?
Thế dẫu vậy, hợp lý “Đức Chúa Ttránh Quyền-năng” viết bởi chữ hoa chứng tỏ Chúa Giê-su về một pmùi hương diện như thế nào đó, bình đẳng cùng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời?
The name was originally all capital letters to lớn follow the nomenclature of other Free Software desktop environments lượt thích KDE and LXDE.
Tên thuở đầu toàn bộ các chữ chiếc vốn được đặt theo tên thường gọi của những môi trường xung quanh máy tính xách tay để bàn Phần mềm miễn tổn phí khác như KDE với LXDE.
Some Bible translators hint that the divine name appeared in the original text by substituting the title “LORD” in capital letters.
Một số dịch trả Kinh Thánh ngụ ý danh Đức Chúa Ttách xuất hiện thêm vào bản cội bằng cách rứa danh này cùng với tự “CHÚA” viết hoa.
Perri devised a foreshortened STAR WARS logotype consisting of block-capital letters filled with stars và skewed towards a vanishing point.
Perri đang nghĩ ra một lô-gô STAR WARS theo phong cách pân hận cảnh 3 chiều (chữ khổng lồ sinh hoạt trước, chữ nhỏ tuổi làm việc sau) bao hàm các vần âm viết hoa cất đầy các ngôi sao, nghiêng với lệch về phía một điểm biến mất.

Xem thêm: Hire Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Hired Trong Tiếng Việt


No one thinks about capital letters or punctuation when one texts, but then again, bởi you think about those things when you talk?
Không một ai nghĩ về đến sự việc thực hiện tự viết hoa xuất xắc là dấu câu trong khi soạn lời nhắn, tương tự như là, bao gồm ai nghĩ về hồ hết trang bị này Khi nói không?
They often use the word “LORD” or “GOD,” written in all capital letters to lớn set it apart from the comtháng titles “Lord” and “God.”
Họ hay được dùng từ “CHÚA” hoặc “ĐỨC CHÚA” bằng chữ in hoa nhằm khác nhau với đa số tước hiệu thường thì “Chúa” hoặc “Đức Chúa”.
Trained at a young age khổng lồ capitalize, letters taught now that capitalism raises you but you have khổng lồ step on someone else to lớn get there.
Học phương pháp viết hoa từ bỏ bé dại, đều chữ cái dạy dỗ bạn rằng công ty nghĩa bốn phiên bản nuôi to bạn tuy nhiên các bạn phải dẫm lên một ai đó khác để đạt được mục đích.
And on this particular day, I opened this letter, và in capital letters, he wrote, "My mama told me why you was in prison: murder."
đúng ngày quan trọng đặc biệt kia, tôi mlàm việc bức tlỗi, với số đông chữ vết hoa, nó viết, "Mẹ nói với nhỏ vì sao bố vào tù: giết mổ người."
This was on top of a baroque base, with a scroll under it with the motto lớn "Renació el sol del Perú" ("Peru"s sun is reborn") in capital letters.
Đây là trên đỉnh của một các đại lý baroque, với một cuộn bên dưới nó với phương châm "Renació el sol del Perú" ("Mặt trời của Peru được tái sinh") bằng chữ in hoa.
The first 26 supernovae of the year are designated with a capital letter from A to Z. Afterward pairs of lower-case letters are used: aa, ab, & so on.
Có 26 khôn cùng tân tinh vào một năm được định danh với cùng 1 vần âm viết hoa trường đoản cú A đến Z. Các sự kiện xảy ra sau đó được gán bởi hai chữ viết thường: aa, ab, cùng liên tục điều này.
Some languages are forced to lớn implement different forms, such as "HELLO WORLD", on systems that tư vấn only capital letters, while many "hello, world" programs in esoteric languages print out a slightly modified string.
Một số ngôn ngữ lập trình bị nghiền triển khai nhiều kiểu khác nhau như "HELLO WORLD!", trên những khối hệ thống chỉ dùng những cam kết từ bỏ viết hoa, trong lúc nhiều công tác "hello world" sinh hoạt ngôn từ lập trình Esoteric in ra một chuỗi có sự chuyển đổi chút xíu.
MY ruling - in capital letters - is that Raimundo Fortumãng cầu Lacalle, is mentally ill, legally-speaking, insane, suffering from chronic delirium and is therefore unable lớn carry out his functions as a civil servant. "
SẾPhường TÔI - viết hoa nhé - lẽ ra là Raimunbởi Fortuna Lacalle, bị điên, nói đúng là, mất trí, bị " hâm " mãn tính bởi vì vậy cần thiết triển khai chức vụ nlỗi một công chức. "
However, when this Bible translates God’s name by the title “Lord” or “God,” it always puts this title in capital letters, as “LORD” & “GOD,” which sets it apart from the comtháng words “Lord” và “God.”
Song, lúc bạn dạng Kinh-thánh này dịch danh của Đức Chúa Trời bởi phần đa chức tước đoạt nhỏng “Chúa” hoặc “Đức Chúa Trời” thì các danh-tự “CHÚA” với “ĐỨC CHÚA TRỜI” luôn luôn luôn luôn được viết toàn bởi chữ in hoa nhằm tách biệt cùng với hồ hết chữ thường thì “Chúa” và “Đức Chúa Trời”.
In a museum in Rudolstadt, East Germany, you can see on the collar of the suit of armor once worn by Gustavus II Adolph, a 17th-century king of Sweden, the name JEHOVAH in capital letters.
Trong kho lưu trữ bảo tàng viện trên Rudolstadt, Đông Đức, chúng ta có thể thấy danh GIÊ-HÔ-VA viết hoa sinh hoạt bên trên cổ bộ áo sát nhưng tất cả lần vua Thụy Điển vào cụ kỷ 17, là Gustavus II Adloph, đã mang.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *