Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (740.38 KB, 10 trang )


60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái nam CHƯƠNG 1 CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1. CNTB đã gửi từ quy trình tiến độ tự do đối đầu và cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (chủ nghĩa đế quốc) khi nào?

A. Từ vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX b. Đầu cầm cố kỷ X

c. Sau cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên d. Vào trong những năm 20 của cầm cố kỷ XX

Câu 2: thời hạn thực dân Pháp tiến hành khai thác trực thuộc địa lần trước tiên ở việt nam khi nào?

a. 1858-1884 b. 1884-1896 C. 1897-1914 d. 1914-1918

Câu 3. Thực trạng quốc tế làm sao đã ảnh hưởng đến sự ra đời của Đảng CSVN? a. Sự chuyển biến của CNTB với hậu quả của nó

b. Ảnh tận hưởng của công ty nghĩa Mác – Lênin

c. Tác động Cách mạng mon Mười Nga và quốc tế Cộng sản D. Toàn bộ các giải đáp

Câu 4. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược vn lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu? a. 1858 - Huế


b. 1883 - hà nội thủ đô C. 1858 - Đà Nẵng d. 1858 - sài gòn

Câu 5. Dưới xã hội nằm trong địa nửa phong kiến, thống trị nơng dân nước ta có yêu cầu bức thiết tuyệt nhất là:

a. Sỡ hữu ruộng khu đất b. đồng đẳng nam cô bé c. Giảm tơ giảm tức D. Giải phóng dân tộc bản địa

Câu 6. Mâu thuẫn cơ bạn dạng và đa số ở vn cuối cố kỉnh kỷ XIX, vào đầu thế kỷ XX là: a. Xích míc giữa ách thống trị nông dân với kẻ thống trị địa chủ phong kiến

b. Mâu thuẫn giữa ách thống trị công nhân với kẻ thống trị tư sản

c. Xích míc giữa ách thống trị công nhân và nông dân với thực dân và phong con kiến D. Xích míc giữa dân tộc việt nam với thực dân Pháp và tay không nên

Câu 7. Phong trào yêu nước đề nghị Vương ra mắt năm nào? vày ai khởi xướng và lãnh đạo? a. 1885 vị vua Hàm Nghi thủ xướng và lãnh đạo


(2)

C. 1885 vày vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết khởi xướng và lãnh đạo. d 1896 vị vua Hàm Nghi với Tôn Thất Thuyết đề xướng và lãnh đạo. Câu 8. ách thống trị công nhân nước ta ra đời trong khoảng thời gian nào? a. Trước lúc thực dân Pháp xâm lược việt nam

b. Ngay sau khi thực dân Pháp chỉ chiếm đóng việt nam


C. Trong mùa khai thác ở trong địa lần thứ nhất của Pháp tại vn d. Tất cả đáp án

Câu 9. Những ách thống trị đã tồn tại dài lâu (giai cấp cho cũ) trong xóm hội VN? a. Giai cấp công nhân, dân cày

B. Kẻ thống trị địa chủ, dân cày c. Kẻ thống trị tư sản

d. Tầng lớp tiểu tứ sản

Câu 10. Hội việt nam cách mạng bạn teen được thành lập vào năm nào? vì ai sáng lập? a. Năm 1921 - Phan Bội Châu

b. Năm 1924 - Phan Châu Trinh C. Năm 1925 - Nguyễn Ái Quốc d. Năm 1928 - trần Phú

Câu 11. Hội vn cách mạng Thanh niên triển khai chủ trương “vơ sản hóa” khi nào?

a. Thời điểm cuối năm 1926 đầu năm 1927 b. Thời điểm cuối năm 1927 đầu năm 1928 C. Thời điểm cuối năm 1928 đầu năm 1929 d. Thời điểm cuối năm 1929 đầu xuân năm mới 1930

Câu 12. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần đầu tiên Luận cương cứng về vụ việc dân tộc với vấn đề ở trong địa của Lênin vào thời hạn nào?

a. 10/1917
b. 6/1919 C. 7/1920
d. 12/1920

Câu 13: trong dịp khai thác nằm trong địa lần đầu tiên của thực dân Pháp ở việt nam giai cấp, tầng lớp mới nào được hình thành?

a. ách thống trị tư sản

b. Thống trị tư sản và người công nhân C. Giai cấp công nhân

d. Thế hệ tiểu bốn sản

Câu 14: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở việt nam có những ách thống trị nào? a. Địa chủ phong kiến với nông dân

b. Địa nhà phong kiến, nông dân, tứ sản, tiểu bốn sản và người công nhân C. Địa công ty phong kiến, dân cày và người công nhân


(3)

Câu 15: Đặc điểm thành lập và hoạt động của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

a. Thành lập trước ách thống trị tư sản, trong cuộc khai quật thuộc địa lần đầu tiên của thực dân Pháp.

b. Phần lớn xuất thân từ người công nhân

c. Chịu đựng sự áp bức và tách lột của đế quốc, phong con kiến và bốn sản D. Tất cả đáp án


Câu 16: hồ hết giai cấp, lứa tuổi bị trị ở nước ta dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp là:

a. Công nhân và dân cày

b. Công nhân, nông dân, tiểu tứ sản

c. Công nhân, nông dân, tiểu tứ sản, tứ sản dân tộc

D. Công nhân, nông dân, tiểu tứ sản, tứ sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ tuổi

Câu 17: Sự kiện nào lưu lại phong trào công nhân vn chuyển từ chiến đấu tự phạt lên đấu tranh tự giác?

a. Năm 1920 (tổ chức cơng hội ở dùng Gịn được thành lập) b. Năm 1925 (cuộc kho bãi công cha Son)

c. Năm 1929 (sự thành lập ba tổ chức cộng sản) D. Năm 1930 (Đảng cộng sản vn ra đời)

Câu 18: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn tuyến phố giải phóng dân tộc bản địa theo xu thế chính trị vơ sản vào thời gian nào?

a. 1917 b. 1918 c. 1919 D. 1920

Câu 19: Báo Đời sống người công nhân là của tổ chức nào? a. Đảng thôn hội Pháp

b. Đảng cộng sản Pháp

C. Tổng Liên đoàn Lao hễ Pháp d. Hội cấu kết thuộc địa

Câu 20: Hội đoàn kết thuộc địa được ra đời vào năm nào? a. 1920

B. 1921 c. 1923 d. 1924

Câu 21: Nguyễn Ái Quốc vẫn đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc cùng vấn đề thuộc địa lúc nào? nghỉ ngơi đâu?

a. 7/ 1920 - Liên Xô B. 7/ 1920 - Pháp

c. 7/1920 - quảng châu (Trung Quốc) d. 8/1920 - trung hoa


(4)

a. Bí quyết mạng mon Mười Nga bùng phát và thành công b. Sự thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Pháp

C. Vụ mưu tiếp giáp tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái d. Sự thành lập Hội việt nam cách mạng thanh niên

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc trường đoản cú Liên Xô về quảng châu trung quốc (Trung Quốc) vào thời hạn nào? a. 12/1924

b. 12/1925 C. 11/1924 d. 10/1924

Câu 25: Hội việt nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương vơ sản hố lúc nào? a. Cuối năm 1926 đầu năm 1927

b. Thời điểm cuối năm 1927 đầu xuân năm mới 1928 C. Thời điểm cuối năm 1928 đầu năm 1929 d. Cuối năm 1929 đầu xuân năm mới 193

Câu 26. Nguyễn Ái Quốc chấp nhận trở thành tín đồ cộng sản đầu tiên của vn vào thời gian nào?

a. 10/1917 b. 6/1919 c. 7/1920 D. 12/1920

Câu 27. Nhà cửa Đường bí quyết mệnh chỉ rõ đặc thù và trọng trách của phương pháp mạng nước ta là:

A. Phương pháp mạng giải phóng dân tộc mở mặt đường tiến lên nhà nghĩa buôn bản hội b. Phương pháp mạng giải phóng dân tộc mở đường quá độ lên nhà nghĩa xóm hội

c. Phương pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa mở đường làm lơ CNTB tiến thẳng lên CNXH d. Toàn bộ đáp án

Câu 28. Quốc tế Cộng sản gửi những người cộng sản Đông Dương tư liệu về việc thành lập
một Đảng cộng sản làm việc Đông Dương vào thời hạn nào?

a. Ngày 17-06- 1929 b. Ngày 21-05- 1929 C. Ngày 27-10- 1929 d. Ngày 21-06- 1929

Câu 29. Hội nghị hợp duy nhất ba tổ chức cộng sản ra mắt ở đâu? a. Hà Quảng - Cao bởi

b. Hàm Long - thành phố hà nội

C. Mùi hương Cảng - trung hoa d. Ma cao - china


(5)

c. An Nam cùng sản Đảng, Đơng Dương cộng sản Liên đồn d. Tất cả đáp án

Câu 32: tổ chức triển khai cộng sản làm sao ra đời thứ nhất ở Việt Nam? a. Hội nước ta cách mạng tuổi teen

B. Đông Dương cộng sản Đảng c. An Nam cộng sản Đảng

d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu 33: đưa ra bộ cùng sản trước tiên ở nước ta được ra đời khi nào?
A. Cuối tháng 3/1929

b. Đầu tháng 3/1929 c. 4/1929

d. 5/1929

Câu 34: nước ta Quốc dân Đảng được thành lập và hoạt động vào thời hạn nào? A. 12/1927

b. 11/1926 c. 8/1925 d. 7/1925

Câu 35: Ai là người đã tham gia sáng lập việt nam Quốc dân Đảng 1927 ? a. Tôn quang đãng Phiệt

b. è Huy Liệu C. Phạm Tuấn Tài d. Nguyễn Thái học

Câu 36: Khởi nghĩa lặng Bái nổ ra vào thời gian nào? A. 9-2- 1930

b. 9-3- 1930 c. 3-2- 1930 d. 9-3- 1931

Câu 37: tổ chức triển khai Đông Dương cùng sản Đảng được thành lập và hoạt động vào thời gian nào?

a. 6/1927 b. 6/1928 C. 6/1929 d. 5/1929

Câu 38: tổ chức An Nam cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào? a. 6/1927

b. 6/1928 C. 8/1929 d. 7/1929


(6)

B. 9/1929 c. 2/1930 d. 3/1930

Câu 40: Đông Dương cộng sản Đảng cùng An Nam cùng sản Đảng được thành lập từ tổ chức triển khai tiền thân nào?

a. Tân Việt giải pháp mạng Đảng

b. Hội vn cách mạng giới trẻ C. Nước ta cách mạng bạn bè Hội d. Nước ta Quốc dân Đảng

a. Đông Dương cùng sản Đảng, Đông Dương cùng sản Liên đồn
B. Đơng Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng

c. An Nam cùng sản Đảng, Đông Dương cùng sản Liên đoàn d. Tất cả đáp án

Câu 42. Tổ chức triển khai Đơng Dương cộng sản Liên đồn đồng ý ra nhập Đảng cộng sản Việt Nam ngày, tháng, năm nào?

Câu 43. Đảng cộng sản vn ra đời là sự kết hợp của….: a. Công ty nghĩa Mác - Lênin với trào lưu công nhân

b. Công ty nghĩa Mác - Lênin với trào lưu yêu nước

C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước d. Nhà nghĩa Mác - Lênin với trào lưu đấu tranh theo xu hướng PK

Câu 44. Yêu mong khẩn thiết của giải pháp mạng vn cuối năm 1929 đầu xuân năm mới 1930 là: a. Giải phóng dân tộc

b. Giải phóng dân tộc và xây đắp CNXH

C. Khắc phục và hạn chế sự chia rẽ, phân tán của 3 tổ chức cộng sản

d. Khắc phục và hạn chế những tiêu cực trong vận động của ách thống trị vơ sản


Câu 45: do đâu Nguyễn ái Quốc đã tập trung và nhà trì Hội nghị thành lập Đảng đầu xuân năm mới 1930?

a. Được sự uỷ thác của nước ngoài Cộng sản b. Nhận được thông tư của thế giới Cộng sản C. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc

d. Các tổ chức cùng sản vào nước ý kiến đề nghị

Câu 46: Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng cộng sản nước ta đã trải qua mấy văn kiện? a. 3 văn khiếu nại


(7)

d. 6 văn khiếu nại

Câu 47. Cương cứng lĩnh bao gồm trị trước tiên của Đảng xác định phương hướng chiến lược của cách mạng việt nam là:

A. Tư sản dân quyền cách mạng cùng thổ địa cách mạng nhằm đi tới buôn bản hội cùng sản b. Tứ sản dân quyền giải pháp mạng có đặc điểm thổ địa và phản đế

c. Tứ sản dân quyền cách mạng với thổ địa bí quyết mạng nhằm đi tới buôn bản hội công ty nghĩa d. Bốn sản dân quyền biện pháp mạng với thổ địa phương pháp mạng để đi lên xã hội tư phiên bản

Câu 48. Cưng cửng lĩnh chính trị trước tiên đã xác định tổ chức nào vào vai trị là đội mũi nhọn tiên phong của ách thống trị vô sản?

A. Đảng cùng sản nước ta b. Đảng cùng sản Đông Dương c. Tân Việt biện pháp mạng Đảng d. Việt nam Quốc dân Đảng

Câu 49. Trọng trách chính trị của bí quyết mạng việt nam được biểu hiện trong Cương lĩnh thiết yếu trị đầu tiên:

a. Đánh đổ đế quốc công ty nghĩa Pháp và lũ phong kiến b. Làm cho nước ta được trả toàn tự do

c. Lập cơ quan chỉ đạo của chính phủ cơng nơng binh, tổ chức triển khai quân nhóm công nông D. Toàn bộ đáp án

a. Chánh cương vắn tắt b. Sách lược vắn tắt

c. Điều lệ vắn tắt và chương trình vắn tắt D. Toàn bộ đáp án

Câu 51: cưng cửng lĩnh thứ nhất của Đảng đã xác minh mục tiêu chiến lược của phương pháp mạng Việt Nam là gì?

A. Làm bốn sản dân quyền giải pháp mạng với thổ địa bí quyết mạng nhằm đi tới làng hội cộng sản. b. Thiết kế một nước nước ta dân giầu nước to gan xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

c. Phương pháp mạng tứ sản dân quyền - bội nghịch đế và điền địa - lập cơ quan ban ngành của cơng nơng bằng bề ngoài Xơ viết, để tham gia bị đk đi cho tới cách social chủ nghĩa.

d. Toàn bộ đáp án

Câu 52: Sau Hội nghị ra đời Đảng, Ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng được thành lập do ai đứng đầu?

a. Hà Huy Tập b. è Phú c. Lê Hồng Phong D. Trịnh Đình Cửu


(8)

b. Luận cương bao gồm trị mon 10-1930 (Dự án cương lĩnh để bàn luận trong Đảng) c. Thư của trung ương gửi cho các cấp đảng cỗ (12-1930)

d. Quyết nghị Đại hội lần đầu tiên của Đảng (3-1935)

Câu 55. Kẻ thống trị lãnh đạo bí quyết mạng vn được diễn đạt trong cưng cửng lĩnh chính trị đầu tiên:

A. Giai cấp Công – Nông b. ách thống trị vô sản

c. Liên minh ách thống trị Công - Nông – Binh d. Bốn sản dân tộc và trí thức

Câu 56. Sự thành lập của Đảng cộng sản nước ta đã hội chứng tỏ:

a. Kẻ thống trị công nhân cùng nông dân đã bao gồm sự phối kết hợp nhịp nhàng trong cuộc chống chọi vì mục tiêu chung

B. Thống trị vơ sản nước ta đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo CM việt nam c. Thống trị cơng nhân vẫn hồn thành sứ mệnh lịch sử của chính bản thân mình

d. Kẻ thống trị nơng dân vn đã hồn thành trách nhiệm của chính mình trước mục tiêu chung của phương pháp mạng

Câu 57. Đại hội như thế nào của Đảng sẽ khẳng định: Đảng cộng sản vn là sản phẩm của sự kết hợp nhà nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và trào lưu yêu nước của quần chúng. # Việt Nam?

a. Đại hội VI (1986) B. Đại hội VII (1991) c. Đại hội VIII (1996) d. Đại hội IX (2001)

Câu 58. Đảng cộng sản nước ta ra đời vẫn chấm dứt: A. Sự khủng hoảng về mặt đường lối của CM vn b. Sự hoạt động riêng rẽ của các giai cấp

c. Tứ tưởng phong kiến lạc hậu lỗi thời d. Dứt sự thống trị của thực dân Pháp

Câu 59. Ngay từ lúc Đảng cùng sản đất nước hình chữ s ra đời, Đảng đã nhắm tới mục tiêu: a. Giải phóng dân tộc bản địa

B. Giải phóng dân tộc và CNXH

c. Giải phóng dân tộc bản địa và tín đồ cày gồm ruộng d. Giải phóng thống trị và giải phóng dân tộc

Câu 60: Tính độc đáo, sáng tạo của cương lĩnh chính trị thứ nhất do Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo là?

a. Cương cứng lĩnh đã phân tích thấu đáo những xích míc cơ bản của buôn bản hội Việt Nam, nổi lên là mâu thuẫn dân tộc.

b. Bốn tưởng cốt yếu của cưng cửng lĩnh là độc lập tự do gắn sát với CNXH.

c. Xác định được tầm quan trọng của liên hợp cơng-nơng cùng vai trị chỉ đạo của thống trị công nhân.


(9)
(10)

Website HOC247 hỗ trợ một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội dung bài giảng được soạn công phu và huấn luyện và giảng dạy bởi hồ hết giáo viên nhiều năm ghê nghiệm, giỏi về con kiến thức trình độ lẫn kĩ năng sư phạm mang đến từ các trường Đại học và các trường chăm danh tiếng.

I.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp án

Luyện Thi Online

- Luyên thi ĐH, trung học phổ thông QG: Đội ngũ GV Giỏi, tởm nghiệm từ các Trường ĐH với THPT lừng danh xây

dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, tiếng Anh, vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.

- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán những

trường PTNK, Chuyên sài gòn (LHP-TĐN-NTH-GĐ), siêng Phan Bội Châu tỉnh nghệ an và những trường chăm khác thuộc TS.Trần nam giới Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo cùng Thầy Nguyễn Đức Tấn.

II.

Xem thêm: Văn Khấn Lấp Giếng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2022 # Top Trend

Khoá Học cải thiện và HSG

- Toán cải thiện THCS: hỗ trợ chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em HS trung học cơ sở

lớp 6, 7, 8, 9 u đam mê mơn Tốn trở nên tân tiến tư duy, nâng cấp thành tích học tập ở trường và đạt điểm xuất sắc
ở các kỳ thi HSG.

- bồi dưỡng HSG Tốn: bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình học Tổ Hợp dành cho

học sinh những khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ giáo viên giàu ghê nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Giữ Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.

III. Kênh tiếp thu kiến thức miễn phí

- HOC247 NET: website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ bỏ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các

môn học với nội dung bài xích giảng chi tiết, sửa bài xích tập SGK, rèn luyện trắc nghiệm mễn phí, kho bốn liệu tham khảo nhiều mẫu mã và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các đoạn phim bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài xích tập, sửa đề thi miễn

phí trường đoản cú lớp 1 tới trường 12 toàn bộ các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học cùng Tiếng Anh.

Vững vàng nền tảng, Khai sáng sủa tương lai

Học rất nhiều lúc, đều nơi, hầu hết thiết bi – tiết kiệm chi phí 90%

Học Toán Online cùng chuyên giaTài liệu liên quan


*
Ngân hàng thắc mắc và giải đáp học môn mặt đường lối biện pháp mạng của đảng cộng sản việt 27 3 13
*
tổ chức hoạt động tự học môn đường lối giải pháp mạng của đảng cùng sản nước ta tại trường đại học sư phạm tp.hcm 89 1 6
*
ngân hàng câu hỏi và giải đáp môn đường lối biện pháp mạng của đảng cộng sản nước ta 26 6 130
*
trắc nghiệm và giải đáp môn đường lối giải pháp mạng của đảng cộng sản nước ta trăng tròn 3 7
*
bộ thắc mắc môn con đường lối phương pháp mạng của đảng cùng sản việt nam. 1 3 4
*
20 thắc mắc ôn tập môn đường lối giải pháp mạng của Đảng cộng sản việt nam 59 1 1
*
THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái mạnh 13 526 0
*
Hỏi - đáp môn mặt đường lối biện pháp mạng của Đảng cộng sản việt nam 256 844 4
*
Tổ chức vận động tự học tập môn Đường lối biện pháp mạng của Đảng cùng sản việt nam tại trường Đại học Sư phạm thành phố hồ chí minh 88 747 11
*
bộ 20 câu hỏi ôn tập môn mặt đường lối giải pháp mạng của đảng cùng sản vn 15 759 1
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(740.38 KB - 10 trang) - 60 thắc mắc trắc nghiệm môn Đường lối bí quyết mạng của ĐCSVN có đáp án - Chương 1
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *