Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ kulturbench.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Chisel là gì

The men were put over the side with ice saws & chisels khổng lồ saw and chip away the ice ahead of the bows.
The chiselled, unperturbed musical themes of the ballet are heard as distinct events, elements of an abstract kiến thiết that could very easily be a full-fledged text as indecipherable as hieroglyphs.
They were objects he had carved out of the state of nature for his patrons, và yet they were not like a statue chiseled out of a block of marble.
We may also run the danger of being chiselled out of the manufacturing industry in the supersonic era.
I can assure hyên that we are certainly not going to be chiselled out of our fine position in the thiết kế & development of aircraft.
One morning they sent half a dozen men with a lorry, some steps, some hammers và chisels và a few enamelled plates.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu hiện cách nhìn của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press giỏi của các bên trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *