Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Chuck là gì

Are we not chucking out of the services men & women in their prime who still have much to contribute?
Go lớn the people; they will tell you—especially if you have just chucked £5 million at them in telling them so.
In the over she chucked it in, and that facility has been lost in one of my villages, which is very sad indeed.
If the level is too high, we shall be chucking money across the country, when a broadly based system would be far fairer.
Unfortunately, we can vì chưng nothing about that because the main reason for it is that we were chucked out of the exchange rate mechanism.
In my experience, the corps contained many inexperienced lawyers who were chucked in at the deep kết thúc.
The third great deception is that we can improve sầu public services by chucking money at them—that more people on the payroll necessarily means rekhung.
Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả ý kiến của những chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press xuất xắc của các đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

khổng lồ walk with large, noticeable movements, especially to attract attention or show that you are angry

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *