Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ kulturbench.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Daisy là gì

The other two items on each sheet were chosen from aao ước a rabbit, a cat, an táo, a bird, và a daisy.
He would always arrive fresh as a daisy from the other side of the world, his stamimãng cầu shaming younger colleagues who had travelled far shorter distances.
The speaker asks the "slight" daisy, "thou little veil for so great a mystery," when she, the poet, might "penetrate all things and thee" (1, 6, 7).
Furthermore, texting and indeed phone conversation is just as much a công nghệ, a skill, recourse for poetry & love, as is a daisy or a mountain.
The "flour" in this case, which is characterised as both a beautiful hollyhock (passerose) and a daisy (marguerite) whiter than any swan, seems lớn refer khổng lồ the bride.
It is a flower like a daisy, & its use is that from it is made a powder which is deadly to lớn the malarial mosquilớn.
One is gazumping and gazundering; the second is the whole question of daisy chains, as they are called in the property market.
Các ý kiến của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tốt của những bên cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *