Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 11 chương 2 có đáp án chi tiết đã được kulturbench.com. com cập nhật chi tiết. 

BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 2 – LỚP 11 .

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 2

(B) Hai đgthẳng không có điểm chung thì chéo nhau

(C) Hai đg thẳng chéo nhau thì không có điểm chung

(D) Hai đườngthẳng phân biệt không // thì chéo nhau

2: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC kéo dài về phía A ta lấy một điểm D. Các mệnh đề nào sau đây sai?

(A) D ∈ (ABC)

(B) A ∈(ABC)

(C) (ABC) = (DBC)

(D) BD ∉ (ABC)

3: Cho các giả thiết sau đây. Giả thiết nào kết luận đườngthẳng a // với mặt phẳng (α) ?

A) a // b và b // (α)

(B) a ∩ (α) = 0

(C) a // b và b ⊂ (α)

(D) a // (β) và (α) // (β)

4: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC. G là trọng tâm tam giác BCD. Khi ấy, giao điểm của đườngthẳng MG và mặt phẳng(ABC) là: (A) Điểm C

(B) Giao điểm MG và AN

(C) Điểm N

(D) Giao điểm của MG và BC.

5: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A’B’C’. Gọi I; J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và A’B’C’. Thiết diện tạo bởi mp (AIJ) với lăng trụ đã cho là:


Quảng cáo


(A) Tam giác cân

(B) Tam giác vuông

(C) Hình thang

(D) Hình bình hành

6: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mp(SAD) và (SBC) là đường.thẳng // với đườngthẳng nào sau đây?

(A) AC (B) BD (C) AD (D) SC

7: Cho tứ diện ABCD. Gọi G, E lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABD và ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) GE // với CD

(B) GE cắt CD

(C) GE và CD chéo nhau

(D) GE cắt AD

8: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi AC ∩ BD = I; AB ∩ CD = J; AD ∩ BC = K; Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau đây?

(A) (SAC) ∩ (SBD) = SI

(B) (SAB) ∩ (SCD) = SJ.


Quảng cáo


(C) (SAD) ∩ (SBC) = SK

(D) (SAC) ∩ (SAD) =AB.

9: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của AC, BC và BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là:

(A) KD

(B) KI.

(C) Đường.thẳng qua K và song song với AB

(D) Không có.

10: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng phân biệt. Kết quả nào sau đây đúng?

(A) AD // (BEF)

(B) (AFD) // (BCE)

(C) (ABD) // (EFC)

(D) EC // (ABF).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Manipulation Là Gì, Nghĩa Của Từ Manipulation

11: Trong các mệnh đề sau; mệnh đề nào đúng?

(A) Hình chiếu // của hai đg thẳng chéo nhau thì // với nhau.

(B) Hình chiếu // của hai đg thẳng cắt nhau có thể // với nhau.

(C) Hình chiếu // của hai đgthẳng chéo nhau có thể // với nhau.

(D) Các mệnh đề trên sai.

12: Cho tứ diện ABCD cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm Δ ABC. Cắt tứ diện bởi mp (GCD) thì diện tích thiết diện là:

B – PHẦN TỰ LUẬN:

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AD, SC.

(A) Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD và mp (MNP).

(B) Giả sử mp (MNP) cắt SB; SD lần lượt tại B1, D1. Chứng minh B1D1 // mp (ABCD).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *