... TEST FOR UNIT 1 – UNIT 2 * (English 8) - PHAN DINH PHUNG SCHOOL I/ Choose the best word or phrase khổng lồ complete the following sentences ... person who can neither speak nor hear is called a ………….. A. deaf B. blind C. deaf-mute D. mute 3. The English -speaking condemo will be held ………….. November 10 th . A.on B. in C. at D. of 4… ... ………………………………………………………………… THE END ANSWER KEYS- TEST for UNITS 1, 2 THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG I. Multiple choice (Mỗi câu 0,25đ x 12 câu = 3 điểm ) 1B , 2C , 3A , 4B ,5C , 6A , 7D , 8B , 9D , 10B , 11D, 12B . II....

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 unit 1 2 3 có đáp án


*

... TEST for Units 3 & 4 - ENGLISH 8 - PHAN DINH PHUNG SCHOOL I. Circle the best word or phrase lớn complete the following sentences ... ANSWERS OF TEST for Units 3 và 4 - ENGLISH 8 PHAN DINH PHUNG SCHOOL I. Multiple choice: Mỗi câu 0,25 điểm x 12 câu = 3 điểm 1. B 2. D 3. C 4. B 5. B 6. A 7. C 8. B 9. B 10. C 11. B 12. C II. Word ... prepared 7. There __________ any electricity last night. A. isn’t B. aren’t C. wasn’t D. weren’t 8. I used khổng lồ live sầu in Hue when I __________ a young boy. A. were B. was C. are D. is 9. Choose the...
*

... THE END ANSWERS OF TEST FOR UNITS 1-3 -ENGLISH 8- PHAN DINH PHUNG SCHOOL I/ Multiple choice: (Mỗi câu 0.25đ x12 câu = 3 điểm) 1B, 2C, 3C, 4B, 5B, 6C, 7B, 8D, 9C, 10D, 11D, 12C II/Word formation: ... FOR UNITS 1- 3 – ENGLISH 8 - PHAN DINH PHUNG SCHOOL I/Choose the best word or phrase lớn complete the following sentences or vì chưng as directed: (3pts) 1.Who repaired the bicycle for you? - Notoàn thân. ... Putting a knife ……….an electrical socket is dangerous. A. lớn B. inlớn C. at D. in 8 ……… does Miss Hoa want to be a teacher? -Because she loves children. A.What B. Who C. What D. Why 9. Choose the incorrect...
*

... Đề cơng ôn tập môn giờ đồng hồ anh 8 Năm học: trăng tròn 0 8- 2009 I. Grammar: 1. Tenses: (Các thì của đụng từ) - Present simple: * to lớn be: S + is/am/are +... * Ordinary verbs: S + V/ V (-s/-es) +... - Past ... verbs: S + V-ed/ V2 (past simple) +... - Present progressive: S + is/am/are + V-ing +... - Past progressive: S + was/were + V-ing +... - Present perfect: (for/ since) S + have/ has + V-ed/ V3 (past ... to-inf. (Lang. focus-Unit 14) 17. Sequence markers: first, then, next, after this and finally (Exercise in language focus - Unit 16) II. BàI tập: - Ôn lại những từ bỏ vựng từ bỏ Unit 1 đến Unit 16. -...
*

... blaông xã hair c. long blaông xã curly hair d. curly blaông chồng long hair 8. Tom is very shy but his sister is outgoing. a. humorous b. reserved c. hard-working d. sociable 9. She shouldn’t get married yet; she ... Disneyland and has a good time A B C D 17. Her grandmother has a big beautiful old brown table. A B C D 18. Some of us had to lớn sit on the floor because there weren’t enough chak. A B C D 19. I washed my ... .……………………………………………………………………………… 7. There is a man sitting in front of a woman. There is a woman ………………………………………………………………………… 8. Playing chess was my hobby when I was a small boy. I .………………………………………………………………………………………… 9....

Xem thêm:


*

... of men, on both sides, who were left lớn die due to lớn (37) of 18 care after the Battle of Solferino in 185 9. He proposed the creation ( 38) national relief societies, comprised of volunteers, trained ... more than enough on the earth. Water covers about three-quarters of the Earth's surface. However, 97.4 percent of it is salternative text water. Three-fourths of the Earth's fresh water is frozen in ... about real events, things, or people are called ________ . A. novel B. biography C. non-fiction D. romance 28. __________ is the natural environment in which plants or animals live. A. Habitat...
... “Don’t talk in class, Tom!” - The teacher asked…………………………………….. 26. May I help you? - Do you …………………………………………………….? Thang Long Secondary School. Full name: ……………………… Class: 8 … Final English Test ... red dictionary is more expensive sầu than the xanh one. - The xanh dictionary is not …………………………………. 28. He doesn’t go trang chủ late at night any more. - He used …………………………………………………… VI. Read the passage. ... at the book, Tom!” - The teacher asked…………………………………….. 26. Could you help me, please? No 2 - Could you …………………………………………………….? 27. The newspaper is larger than the magazine. - The magazine is...
... always prepared before going khổng lồ school. 3. He used to wear T-shirt when he was young. 4. She hasn’t come lớn London for two years. -- -- - -- - -- - ... each blank in the passage with ONE suitable word from the list. (1pt) consists - convenient - comprises - on - over - traditional Ao dai is the (1) …………… dress of Vietnamese women. It (2)……………. ... wore T-shirt when he was young. He used ..……………………………………………………………………………… 4. She last came to lớn London two years ago. She hasn’t .….………………………………………………………………………… The kết thúc PHÒNG GD&ĐT QUẬN THANH...
... THE FIRST TERM REVISION – ENGLISH 8 I.Which one is pronounced differently from the others: A B C D 1. night machine polite kind 2. ... 5. sociable seashore sugar sight 6. receive remember recognise repair 7. under must cut unikhung 8. knife wife nice children 9. happy try candy thành phố 10. bedroom kitchen desk bookshelf II. Choose ... C. swimming D. swim 7. Everyone will be at home…………………………….Christmas A. in B. at C. on D. with 8. Each of us………………………………….a different character A. have sầu B. has C. having D. is have 9. I don’t...
... in class, Tom.* Form: - S + is / am/ are + V-ing + …………… - S + is / am/ are + not + V-ing + …… - ? Is / Am / Are + S + V-ing + ………? S + khổng lồ be (was, were) + V-ing6. Past progressive ... Used to + V-infinitive: Sử dụng để chỉ thói quen trong quá khđọng, không còn sinh sống hiện tại.* Form: + S + V-ed(regular) / V2 ( column irregular) + …… Ex: - He arrived here yesterday. - S + didn’t ... trả thành):* Use: - Dùng nhằm diễn tả một hành động xẩy ra vào quá khđọng nhưng mà hiệu quả còn lưu giữ đếnhiện thời - Dùng để mô tả một hành động vừa new xảy ra (ta dùng cùng với JUST) - Dùng nhằm diễn tả...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu mới đăng cầm tắt văn uống bản trong tâm địa chị em pk cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em thuộc phụ huynh đi thăm chiêu tập người thân trong gia đình vào dịp nghỉ lễ đầu năm điểm lưu ý tầm thường cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài bác tập vật dụng lý 8 cthị trấn cũ trong đậy chúa trịnh giải bài bác tập thiết bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc biên soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve con trau bài ca ngắn thêm đi bên trên bãi cát sự cải cách và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn uống học tập trung đại VN lớp 11 bài tập tỷ lệ những thống kê gồm giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem gàn van lop 8
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *