to feel a strong dislike for someone or something because you think that that person or thing is bad or has no value:

Bạn đang xem: Despise là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ kulturbench.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


The punk audience"s fantasies created a figurehead for a movement that he despised và wanted khổng lồ leave behind và disrupt.
One did not have lớn be on the left to lớn despise the appalling repressiveness of the late tsarist regime.
Both instinct và passion undermined the social convention, the life of the salon, which he despised.
Coal miners have sầu in this sense become at once morally marginal and symbolically central, both despised and held in awe.
Most sheep owners despised their shepherds for the annual binge, and many blamed unscrupulous khách sạn owners who preyed on the drunken men.
In such countries manufactures tended to be despised, while the nobility bought luxury goods from abroad with no real sense of their value.
They despise us & vì chưng not think we can create our own employment & deliver our services or at least work with them.
Yet his inaction leads readers khổng lồ ridicule & even despise hyên for his failure to lớn control his wife.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn đạt cách nhìn của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press xuất xắc của những nhà trao giấy phép.

Xem thêm: "Bà Ngoại Hot Girl" Hương Bella Là Ai ? Tiểu Sử Của “Hotgirl Bella”

*

to lớn put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped like a bowl) to break up large pieces

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *