Xe tương đối (ô tô) sẽ là 1 trong những giữa những phương tiện đi lại chủ yếu của fan dân cả nước hiện thời. Theo đà phát triển của làng mạc hội, sẽ có càng không ít người hơn thế nữa chọn sử dụng phương tiện đi lại bốn bánh này nhằm dịch chuyển Một trong những nơi cần đi với mang đến. Hôm ni, hãy thuộc Language Link Academic tìm hiểu kho từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành xe hơi – bao gồm 1 số một số loại ô tô với cấu tạo của một dòng ô tô thông thường nhé.

Bạn đang xem: Độ xe tiếng anh là gì


*
*

Một vài ba bộ phận của xe cộ ô tô


Bumper /ˈbʌmpə/: bộ phận hãm xungHeadlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn phaTurn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽParking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanhFender /ˈfɛndə/: dòng chắn bùnTire /tʌɪə/: lốp xeHubcap /ˈhʌbkap/: ốp vànhHood /hʊd/: mui xeWindshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gióWiper /ˈwʌɪpə/: tkhô nóng gạt nướcSide mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậuRoof raông xã /ruːf rak/: Giá nócSunroof /ˈsʌnruːf/: Cửa sổ nócAntenmãng cầu /anˈtɛnə/: ăng tenRear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ sauRear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút ít sấy gớm sauTrunk /trʌŋk/: cốp xeTail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậuBrake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeLicense plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển số xeExhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xảMuffler /ˈmʌflə/: bộ tiêu âmTransmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp sốGas tank /ɡas taŋk/: bình xăngjaông chồng /dʒæk/: chiếc kíchSpare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe cộ dự phòngLug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: luật dỡ lốp xeFlare /flɛː/: đèn báo khóiJumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi độngSpark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi tấn công lửaAir filter /ɛːˈfɪltə/: màng lọc khíEngine /ˈɛndʒɪn/: đụng cơFuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống phun xăngRadiator /ˈreɪdɪeɪtə/: cỗ tản nhiệtRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: ống nước tản nhiệtFan belt /người bɛlt/: dây đeo kéo quạtAlternator /ˈɔːltəneɪtə/: máy phạt điệnDipstichồng /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớtBattery /ˈbat(ə)ri/: ắc quyAir pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơiGas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăngNozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi vĩnh bơm xăngGas cap /ɡas kap/: nắp bình xăngGas /ɡas/: xăngOil /ɔɪl/: dầuCoolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước giải nhiệtAir /ɛː/: khíAir bag /ɛːbaɡ/: túi khíVisor /ˈvʌɪzə/: tnóng bịt nắngRearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sauDashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồTemperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nước nhiệt độ độGas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: nguyên liệu kếSpeedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độOdometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo quãng con đường xe cộ đang điWarning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn chình họa báoSteering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ láiSteering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay láiTape deông chồng /teɪp dɛk/: vật dụng phân phát cát-sétCruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: khối hệ thống tinh chỉnh hành trìnhHorn /hɔːn/: còiIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: thành phần khởi độngVent /vent/: lỗ thông hơiNavigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống điều hướngRadio /ˈreɪdiəʊ/: đàiCD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: sản phẩm phạt nhạcHeater /ˈhiːtə/: thứ sưởiAir conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòaDefroster /diːˈfrɒstə/: khối hệ thống làm tan băngnguồn outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ gặm điệnGlove sầu compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngnạp năng lượng cất vật dụng nhỏEmergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntsay đắm breɪk/: pkhô hanh tay, pkhô nóng khẩn cấpBrake: /breɪk/ phanhAccelerator /əkˈsɛləreɪtə/ – chân gaAutomatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống quý phái số tự độngGearshift /ˈgɪəʃɪft/: bắt buộc sang trọng sốManual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống lịch sự số sànStichồng shift /gɪəʳ ʃɪft/: yêu cầu sốClutch /klʌtʃ/: cônDoor loông chồng /dɔːʳ lɒk/: khóa cửaDoor handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay cố mở cửaShoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây bình an sau lưngArmrest /ˈɑːmrest/: mẫu tựa tayHeadrest /ˈhed.rest/: chỗ tựa đầuSeat /siːt/: ghế ngồi, ghế ngồiSeat belt /siːt bɛlt/: dây an toànGrill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệtShield /ʃiːld/: khiên xeFront fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trướcWheel /wiːl/: bánh xeDoor post /dɔː pəʊst/: trụ cửaOutside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậuRoof post /ruːf pəʊst/: trụ muiQuarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: hành lang cửa số một trong những phần tưBaông xã fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sauWindow frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa ngõ sổWindshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: nên gạt nướcDistributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ phân tách điệnDish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanhIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ làm việc của cồn cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: pkhô hanh tayIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ thao tác làm việc của động cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh taySpare wheel /wiːl/: Lốp dự phòngBody side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: mặt đường gờ bên cạnh hông xeLine shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền rượu cồn chínhParking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm ứng trước sauPower nguồn steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: tay lái trợ lựcExhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: khối hệ thống pô xe pháo hơiRear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: cầu sauShock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: cỗ giảm xócCrankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te động cơOil pan / ɔɪl pan/: các-te dầuMaster cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chínhLuggage raông chồng /ˈlʌɡɪdʒ rak/: form nhằm hành lýBrake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeCarburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ chế hòa khíRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước tiểu nhiệtTail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xeIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự đánh lửaTire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: nên nạy vỏ xeWheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xeSuspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: khối hệ thống treoScreen wash reservoir ˈrɛzəvwɑːBodywork /ˈbɒdɪwəːk/: form xeCylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máyCoolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình chứa hóa học cài đặt lạnhBrake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh hao xeTire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốpFuse box /fjuːz bɒks/: hộp cầu chìCam belt /kam bɛlt/: dây kéoTurbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: bộ tăng áp hễ cơChassis /ˈʃasi/: sắc xiParking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh khô đỗ xe

Để tham khảo thêm về phong thái học tập trường đoản cú vựng, hãy đọc nội dung bài viết này nhé.

Xem thêm:

vì thế, với bài viết trên đây, Language Link Academic đang hỗ trợ cho chính mình một lượng tự vựng giờ Anh chăm ngành xe hơi căn uống bạn dạng nhằm vận dụng vào cuộc sống thông thường. Để hiểu biết thêm về các bài viết share giờ Anh khác, hãy truy vấn vào tlỗi viện của Language Link Academic sẽ được update một bí quyết không hề thiếu, nhanh chóng nhất.

Đừng rụt rè mang lại cùng với khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh Giao tiếp thật sự chuyên nghiệp của Language Link Academic để được lực lượng gia sư tay nghề cao giúp cho bạn nâng cấp kĩ năng giờ Anh làm việc nhiều nghành nghề dịch vụ vào cuộc sống, quá trình, tăng thời cơ với kĩ năng tăng tiến trong các bước.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *