Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ kulturbench.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Dusty là gì

The aim of our studies was to examine turbulent, wavy structures in noctilucent clouds taking into account the clouds dusty plasma nature.
We consider a weakly ionized dusty plasma composed of electrons, singly charged ions, negatively charged dust grains and neutrals.
The transitions and the self-gravitational effects on the surface dust-ionacoustic mode are investigated in semi-bounded magnetized dusty plasmas.
In dusty plasmas, the electron-neutral collision frequency is typically much smaller than the electron g yrofrequency.
The effect of an exter nal magnetic field on an ion-dust two-stream instability in a collisional dusty plasma is investigated.
We are dealing with isothermal low-frequency (with respect to the dust g yrofrequency) dynamics in partially ionised dusty plasmas that are in ionisation equilibrium.
Thus, in this paper we investigate the effects of dust grain rotation on the surface dust-acoustic wave in a semi-bounded dusty plasma.
A lot of research work is being carried out in the area of dusty plasmas due to its applications in space, astrophysics and laboratory plasmas.
The equations are then used to investigate decay and modulational instabilities in magnetized dusty plasmas.
To summarize, we have investigated the influence of an exter nal magnetic field on dust charge perturbations in a dusty plasma.

Xem thêm: Thông Tin Tiểu Sử Tăng Nhật Tuệ Là Ai, Thông Tin Tiểu Sử Tăng Nhật Tuệ

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *