Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ kulturbench.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Dusty là gì

The alặng of our studies was khổng lồ examine turbulent, wavy structures in noctilucent clouds taking into tài khoản the clouds dusty plasma nature.
We consider a weakly ionized dusty plasma composed of electrons, singly charged ions, negatively charged dust grains & neutrals.
The transitions & the self-gravitational effects on the surface dust-ionacoustic mode are investigated in semi-bounded magnetized dusty plasmas.
In dusty plasmas, the electron-neutral collision frequency is typically much smaller than the electron g yrofrequency.
The effect of an exter nal magnetic field on an ion-dust two-stream instability in a collisional dusty plasma is investigated.
We are dealing with isothermal low-frequency (with respect to lớn the dust g yrofrequency) dynamics in partially ionised dusty plasmas that are in ionisation equilibrium.
Thus, in this paper we investigate the effects of dust grain rotation on the surface dust-acoustic wave in a semi-bounded dusty plasma.
A lot of research work is being carried out in the area of dusty plasmas due to its applications in space, astrophysics and laboratory plasmas.
The equations are then used lớn investigate decay and modulational instabilities in magnetized dusty plasmas.
To summarize, we have investigated the influence of an exter nal magnetic field on dust charge perturbations in a dusty plasma.

Xem thêm:

Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả quan điểm của những chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tốt của các nhà cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *