Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Freckles là gì

Pre-existing freckles & moles may also darken, although these pigmentary changes tkết thúc lớn regress postpartum.
In the adult horse, the skin is pink with abundant dark freckles or mottling, và the eyes are hazel or amber.
It is associated with fair skin color, lighter eye colors (gray, xanh, green, & hazel), freckles, và sensitivity to ultraviolet light.
Another option is the custom-made silicone cover, which can be made to match a person"s skin tone but not details such as freckles or wrinkles.
Just-fledged chicks tover have dark patched faces, freckled bibs and slightly barred chests & spotted legs.
They are similar in appearance lớn the freckle spot lesions, but under high humidity can cover the entire fruit.
Các quan điểm của những ví dụ không diễn đạt ý kiến của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm: Doll Là Gì - Nghĩa Của Từ Doll Trong Tiếng Việt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các app search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *