to laugh repeatedly in a quiet but uncontrolled way, often at something silly or rude or when you are nervous:

Bạn đang xem: Giggle là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ kulturbench.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


I have begun to believe that she giggles because she does not understand and does not want to listen to the facts.
He has giggled a lot during this debate, and the reason is that he has been on a great deal of very weak ground.
All too often, its mention produces giggles and images of witches on broomsticks, but satanism is not the same thing as witchcraft.
I giggled at that, because the truth is that the market could not stand these two flotations this year.
I am shocked that, in a debate on such a serious subject, they are laughing, giggling, smirking and making hopelessly ignorant interventions.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

Xem thêm: Tin Mới Nhất Về Ông Phạm Đại Dương Là Con Cháu Ai ? Tiểu Sử Phạm Đại Dương

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *