Định nghĩa Jury là gì?

Jury là Bồi thẩm đoàn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Jury - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Bạn đang xem: Jury là gì

Giải thích ý nghĩa

Nhóm của công dân (gọi tắt là Hội thẩm) được lựa chọn tại điện ngẫu nhiên và trao quyết định các sự kiện của một trường hợp pháp nộp cho họ, và để trả lại một phán quyết. Trong khi đó, quan tòa quyết định điểm của pháp luật và tổng kết các bằng chứng được trình bày bởi cả việc truy tố và bảo vệ Tổ, Hội thẩm phải quyết định về các sự kiện trước khi chúng và phải làm xong bị đơn nếu tội lỗi của mình không được chứng minh "không còn nghi ngờ hợp lý." Họ là những giám khảo duy nhất của độ tin cậy của các nhân chứng và nhiệm vụ của mình cũng quan trọng như những người của thẩm phán. Trong một số trường hợp phán quyết nhất trí là cần thiết, trong khi ở những người khác một phán quyết đa số là chấp nhận được. Nếu ban giám khảo không thể đưa ra quyết định, họ được thải ra và một thử nghiệm mới (với một sự lựa chọn mới của Hội thẩm) được sắp xếp theo các thẩm phán.

Xem thêm: Đa Nhân Ái Toan Tăng Là Gì, Eosinophilia (Tăng Bạch Cầu Ưa Acid

Definition - What does Jury mean

Group of citizens (called jurors) selected at random and given power to decide the facts of a legal case submitted to them, and to return a verdict. Whereas the judge decides on points of law and sums up the evidence presented by both the prosecution and defense, the jurors must decide on the facts before them and must acquit the defendant if his or her guilt is not proven "beyond a reasonable doubt." They are the sole judges of the credibility of the witnesses and their duties are as important as those of the judge. In some case the unanimous verdict is required, whereas in the others a majority verdict is acceptable. If the jury cannot reach a decision, they are discharged and a new trial (with a new selection of jurors) is ordered by the judge.

Source: Jury là gì? Business Dictionary


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


kulturbench.com là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *