<"dʒu:vənail>
*tính từ
 (pháp lý) chưa tới tuổi trưởng thành; vị thành niên
 juvenile crime
 tù túng vị thành niên
 juvenile delinquency
 triệu chứng vị thành niên phạm tội
 juvenile court
 toà án giành cho thanh niên phạm pháp
 juvenile delinquent/offender
 bạn vị thành niên phạm pháp
 chưa chín chắn; tthấp con
 a juvenile sense of humour
 một ý thức vui nhộn ttốt con
 stop being so juvenile!
 đừng ra vẻ trẻ em như thế nữa!
*danh từ
 fan không đến tuổi trưởng thành, vị thành niên
 diễn viên nhập vai vị thành niên
 to play the juvenile lead
 đóngvai chính vị thành niên

juvenile▸ adjective1juvenile offenders: YOUNG, teenage, adolescent, junior, pubescent, pre-pubescent.

Bạn đang xem: Juvenile là gì

2juvenile behaviour: CHILDISH, immature, puerile, infantile, babyish; jejune, inexperienced, callow, green, unsophisticated, naive sầu, foolish, silly.Oppositesadult, mature.▸ noun many victims are juveniles: YOUNG PERSON, youngster, child, teenager, adolescent, minor, junior; informal kid.Oppositesadult.

Xem thêm:


■ nguim sinh
juvenile drainage: lưới sông nguyên ổn sinh
juvenile spring: mạch nước nguyên sinh
juvenile water: nước nguyên sinh
■ trẻ
Lĩnh vực: chất hóa học và thứ liệu
■ new sinh
juvenile gas: khí bắt đầu sinh

* tính từ - (thuộc) thanh hao thiếu hụt niên; gồm đặc thù thanh khô thiếu thốn niên; phù hợp với thanh thiếu thốn niên* danh từ - tkhô giòn niên, thiếu niên - (số nhiều) sách mang lại tkhô nóng thiếu hụt niên
juvenile<"dʒu:vənʌɪl>■ adjective sầu 1》 for or relating lớn young people, birds, or animals. 2》 childish. ■ noun a young person, bird, or animal. ⁃ Law a person below the age at which ordinary criminal prosecution is possible (18 in most countries). Derivatives
juvenility-"nɪlɪti noun juvenilize or juveniliseverb OriginC17: from L. juvenilis, from juvenis "young, a young person".
I
noun a young person, not fully developed • Syn: juvenile person• Ant: adult • Hypernyms: person , individual , someone , sometoàn thân , mortal , soul Hyponyms:preteen , preteenager , adolescent , stripling , teenager , teen , child , kid , youngster , minor , shaver , nipper , small fry , tiddler , tike , tyke , fry , nestling , ingenue , young person , youth , younker , spring chicken • Part Meronyms: juvenile bodyII adjective1. of or relating to lớn or characteristic of or appropriate for children or young people ( Freq. 1)- juvenile diabetes- juvenile fashions• Pertains khổng lồ noun: youth• Derivationally related forms: juvenility2. displaying or suggesting a lachồng of maturity- adolescent insecurity- jejune responses to lớn our problems- their behavior was juvenile- puerile jokes • Syn: adolescent , jejune , puerile• Similar to: immature• Derivationally related forms: puerility (for: puerile ), juvenility , jejuneness (for: jejune ), jejunity (for: jejune )
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *