Thế nên, dù bạn cảm thấy lười biếng tới đâu đi chăng nữa, thực ra, cơ bản mà nói, cũng không phải là bạn đang không làm gì đâu.

Bạn đang xem: Lazy là gì


If we do things “as to Jehovah,” we will have the right attitude and will not be affected by the selfish, lazy “air” of this world.
Nếu chúng ta làm kulturbench.comệc “cũng như hầu-kulturbench.comệc Chúa <Đức Giê-hô-va>”, chúng ta có thái độ đúng và không bị ảnh hưởng bởi “không khí” vị kỷ, lười biếng của thế gian này.
Popular Science article Lazy G Ranch article Dreamlandresort.com – Janet "U.S. government airline Janet hides in plain site", news.com.au
Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2010. Popular Science article Lazy G Ranch article Dreamlandresort.com – Janet "U.S. government airline Janet hides in plain site", news.com.au
At times they seem to be lazy and lethargic, but they have the ability to move with surprising speed.
The boss would certainly come with the doctor from the health insurance company and would reproach his parents for their lazy son and cut short all objections with the insurance doctor"s comments; for him everyone was completely healthy but really lazy about work.
Ông chủ chắc chắn sẽ đến với bác sĩ từ các công ty bảo hiểm y tế và sẽ trách cha mẹ cho con trai lười biếng của họ và cắt ngắn tất cả các phản đối với ý kiến của bác sĩ bảo hiểm, cho anh ta tất cả mọi người đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng thực sự lười biếng về công kulturbench.comệc.
Whitaker"s left eye ptosis has been called "intriguing" by some critics and gives him "a lazy, contemplative look".
Vết mắt trái của Whitaker được nhiều nhà phê bình gọi là "hấp dẫn" và cho anh ta "một cái nhìn lười biếng, chiêm ngắm".
(Luke 21:34, 35) Drinking does not have to reach the level of drunkenness before it makes a person drowsy and lazy —physically as well as spiritually. —12/1, pages 19-21.
(Lu-ca 21:34, 35) Dù không đến mức say sưa, kulturbench.comệc uống rượu nhiều có thể làm cho một người lừ đừ và uể oải—về phương diện thể chất cũng như thiêng liêng.—1/12, trang 19-21.

Xem thêm:


The American artist William Van Horn also introduced a new character: Rumpus McFowl, an old and rather corpulent Duck with a giant appetite and laziness, who is first said to be a cousin of Scrooge.
Họa sĩ Mỹ William van Horn cũng đã giới thiệu một nhân vật mới: Rumpus McFowl, một con vịt già và béo, thường ăn nhiều và ít làm kulturbench.comệc, được nhắc đến lần đầu tiên như là một người anh em họ của Scrooge.
But Paul certainly was not saying: ‘All Cretan Christians lie and are injurious, lazy, and gluttonous.’
Nhưng chắc chắn Phao-lô không nói: «Tất cả tín đồ đấng Christ trên đảo Cơ-rết nói dối, là thú dữ, lười biếng và ham ăn» (Tít 1:5-12).
While the film was criticized for its "overdone clichés", Jon Frosch of The Hollywood Reporter wrote of Cooper"s performance, "the actor gives a fully engaged performance that almost makes us want to forgive the mokulturbench.come"s laziness.
Trong khi bộ phim bị cho là "làm quá", Jon Frosch của The Hollywood Reporters cho rằng "màn trình diễn của nam diễn kulturbench.comên chính đã khiến chúng ta tha thứ cho kulturbench.comệc bộ phim nhàm chán tới mức nào.
Well, brethren, in like manner, I fear that there are too many men who have been given the authority of the priesthood but who lack priesthood power because the flow of power has been blocked by sins such as laziness, dishonesty, pride, immorality, or preoccupation with things of the world.
Thưa các anh em, tương tự như vậy, tôi sợ rằng có quá nhiều người đàn ông đã được ban cho thẩm quyền của chức tư tế nhưng thiếu quyền năng của chức tư tế vì dòng quyền năng đó đã bị ngăn chặn bởi tội lỗi như là tính lười biếng, bất lương, kiêu ngạo, sự vô đạo đức, hoặc mối bận tâm với những vật chất của thế gian.
Khi nói đến cách chúng ta sống theo phúc âm như thế nào, chúng ta cần phải không đáp ứng với thói lười biếng hoặc chống đối.
We are to learn our duty from the Lord, and then we are to act in all diligence, never being lazy or slothful.
Chúng ta phải học hỏi bổn phận của mình từ Chúa và rồi siêng năng thi hành, không hề lười biếng hoặc biếng nhác.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *