Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Mage là gì

Daja finds experienced mages in each field lớn teach the two girls their magic, though, so she only has lớn teach và hold meditation sessions.
To other mages, they appear immune to paradox effects, often using vulgar magic lớn accomplish their insane tasks.
However, the snares were considered excessively tedious, and the gameplay skewed heavily in favor of mages.
The creatures are also sometimes employed by other evil mages (like their original creator) to act as guards.
The mages stole half of the land west of west from the dragons to lớn create a paradise in which their souls would dwell.
The necromancer is most often a speciadanh sách wizard, using the base rules for mages or wizards and adding death-magic.
The mages are obsessed with maintaining the pretence that all the work they vày is for the good of the city.
During battles, mages, rangers, và priests can also cast spells that damage foes, alter terrain, & heal friendly forces.
Mages are also entitled lớn choose new surnames for themselves that will declare their specialty to potential employers.
Mages are armed with a variety of powerful spells such as summoning creatures khổng lồ attachồng, hurling lightning bolts & fireballs, & casting enchantments.

Xem thêm:

Các ý kiến của các ví dụ không mô tả quan điểm của những chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press xuất xắc của các bên cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *