It is just a matter of making up one’s mind to do it, and then seeking Jehovah’s spirit to enable him to overcome the obstacles.

Bạn đang xem: Make up my mind là gì

Đang xem: Make up my mind là gì

Vấn-đề tóm lại là mình muốn làm như vậy hay là không, rồi sau đó cầu xin thánh-linh của Đức Giê-hô-va để vượt qua trở-ngại.But one can make up one’s mind and keep telling oneself to hate, to abhor what is bad, wicked, injurious, what is destructive, what is unwise.Nhưng một người có thể quyếttâm luôn luôn tự nhủ mình là phải ghét, phải gớm những cái xấu, những sự dữ, những điều gì có hại và dại-dột.He is not known as one who makes up his mind and then refuses to be influenced by any facts that contradict him.Người ấy không mang tiếng là người khi quyết định điều gì, và rồi cứ khăng khăng không chịu đổi ý dù có những sự kiện trái ngược ý đó.14 So far this article has encouraged you to make up your mind to focus your life on your desire to serve Jehovah.Rosie says, “I got hung up on certain worries by making things worse in my mind or imagining the worst-case scenarios.”Chị Oanh cho biết: “Tôi luôn lo lắng về một số vấn đề và tưởng tượng những tình huống xấu hơn hoặc tệ nhất có thể xảy ra”.I have heard a few parents state that they don’t want to impose the gospel on their children but want them to make up their own minds about what they will believe and follow.Tôi có nghe một vài bậc cha mẹ nói rằng họ không muốn áp đặt phúc âm cho con cái mình, nhưng muốn chúng phải quyết định điều nào sẽ tin và tuân theo.These can help you make your own arguments and reasoning more convincing and sometimes, you may even end up being the one changing your mind.

Xem thêm: Gia Thế Khủng Của Chồng Jennifer Phạm Là Ai 14 Tuổi Như "Bản Sao" Của Quang Dũng

Điều này có thể giúp bạn tạo ra những lý lẽ của riêng mình và lý do thuyết phục hơn và thi thoảng, có thể cuối cùng bạn sẽ là người thay đổi suy nghĩ.Urges one Christian woman who went through a divorce: “Just give lots of support, and let us make up our own minds about what to do.”Một nữ tín đồ Đấng Christ đã ly dị đề nghị: “Chỉ cần ủng hộ tinh thần thật nhiều, và để chúng tôi tự quyết định điều phải làm”.When asked about why “Lovers in Japan” had an additional track, bassist Guy Berryman explained that the band couldn”t make up their minds, because they had discussed that they did not want an extra song on the album, and instead they wanted to keep the album concise with a total of ten tracks (and an intended length of under 42 minutes).Khi được hỏi vì sao “Lovers in Japan” có một bài hát bổ sung, tay bass Guy Berryman giải thích rằng ban nhạc không thể dàn xếptrí của họ, bởi vì nhóm đã thảo luận rằng họ không hề muốn có thêm một ca khúc vào album, và thay vào đó họ muốn giữ cho album thật ngắn gọn với tổng cộng mười bài hát (và thời lượng dự kiến dưới 42 phút).For a time he could not make up his mind whether he wanted to be a naval officer or a priest, but at the age of seventeen, he decided on a military career and gained a commission as a second lieutenant in the French Army based at Navarre.Có một quãng thời gian ông không định hướng được nghề nghiệp của mình là muốn trở thành thủy thủ hay một thầy tu, nhưng đến năm 17 tuổi, Chateaubriand quyết định gia nhập quân đội và nhận nhiệm vụ làm trung úy hải quân cho quân đội Pháp ở Navarre.It turns out that freedom, the ability to make up your mind and change your mind, is the friend of natural happiness, because it allows you to choose among all those delicious futures and find the one that you would most enjoy.Hoá ra tự do — khả năng đưa ra quyết định và thay đổi quyết định — là bạn của hạnh phúc tự nhiên, bởi vì nó cho phép bạn chọn giữa tất cả những tương lai xán lạn và tìm thấy cái mà bạn thích nhất.To all the rising generation, we say, wherever you rank your own father on the scale of good-better-best (and I predict that ranking will go higher as you grow older and wiser), make up your mind to honor him and your mother by your own life.

Đối với tất cả thế hệ đang vươn lên, chúng tôi xin nói, cho dù các em xếp hạng cha của mình theo mức độ tốt, tốt hơn, tốt nhất (và tôi đoán rằng việc xếp hạng sẽ tăng cao hơn khi các em lớn tuổi và khôn ngoan hơn), thì hãy quyết định tôn vinh cha và mẹ của các em qua cách sống riêng của các em.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *