Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ kulturbench.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Mash là gì

A paper towel was used lớn mash the faecal pellets on the squares to lớn prsự kiện their displacement by beetles during the trial.
Nothing in the mash of rags can clayên ổn to be in its particular cauldron; the original rags are homogenized into lớn grey slurry.
The equivalent of 1.5 large, unpeeled bananas (c. 250 g) was cut inlớn quarters, placed in each trap and mashed.
Pairs of baits were placed on the soil surface, each comprising a cottonwool bud soaked in 20% sugar solution and a teaspoon of mashed canned tumãng cầu in oil.
Chapter three, however, is devoted primarily khổng lồ a compressed history of electronically driven dance music, ranging from 1970s" disteo khổng lồ 1990s" electronica lớn current digitally engineered mash-ups.
This may explain why several of the observed fig consumers (43%) avoid swallowing the whole fig và instead processed figs by mashing the fruit & dropping the rest.
Các quan điểm của các ví dụ không diễn đạt quan điểm của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tốt của những bên trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *