Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Medallion là gì

a metal disk worn as a decoration on a chain around the nechồng or attached lớn a vehicle khổng lồ show that it can be legally used for a special purpose:
On each page four biblical texts và four commentaries were placed either side of eight richly illustrated pictures in medallions.
The walls of the staircase hall are ornamented with medallions và carved garlands reflecting the theme established in the main reception rooms.
Polyurethane is also used for moldings which include door frames, columns, balusters, window headers, pediments, medallions and rosettes.
The decoration, although of various inspirations, was mainly of plant motifs, but also had a profusion of medallions, heraldic devices & animal figures, aước ao others.
Above sầu all the arches are inmix panels with festoons while the blank windows and niches have sầu medallions.
Above the fifth cấp độ are two large majolica medallions, containing green lions" heads, và trunk-lượt thích elements dribbled from these down the faade.
At the south kết thúc of the side facades are double-recessed arched 20-over-15 sash windows on slightly projecting portions with carved medallions.
Các ý kiến của những ví dụ ko mô tả cách nhìn của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press giỏi của những công ty cấp phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *