It should reassure us that Jehovah is above the narrow-minded religious hostility that permeates the world today.

Bạn đang xem: Narrow minded là gì


Điều này cam đoan với chúng ta rằng Đức Giê-hô-va không chấp nhận sự thù nghịch tôn giáo hẹp hòi đang lan tràn trên thế giới ngày nay.
Many people who believe that ‘there is good in all religions’ might consider it narrow-minded to think otherwise.
Nhiều người vốn nghĩ rằng «đạo nào cũng dạy điều tốt» có thể cho rằng ai nghĩ khác hơn như vậy là có đầu óc thiển cận.
Schlieffen was perhaps the best-known contemporary strategist of his time, although criticised for his "narrow-minded military scholasticism."
Schlieffen có lẽ là nhà chiến lược nổi tiếng nhất trong thời đại của ông, dù bị chỉ trích vì "Chủ nghĩa kinh viện quân sự" thiển cận của mình.
He used the occasion to present what he knew to be the truth, whether he was considered narrow-minded or not.
Ông đã nhân cơ hội đó để trình bày những gì mà ông biết về lẽ thật, cho dù họ có coi ông là người có đầu óc thiển cận hay không.
If your workmate were to demand that you change your view of smoking, would that not make him narrow-minded and intolerant?
Nếu đồng nghiệp buộc bạn phải thay đổi quan điểm về việc hút thuốc, chẳng phải đó mới là hẹp hòi và cố chấp sao?
15 A self-centered attitude can lead to one’s being self-righteous, which, in turn, can cause a person to become narrow-minded, presumptuous.
15 Thái độ vị kỷ cũng có thể dẫn đến việc một người tự cho mình là công bình, rồi người ấy có thể trở nên hẹp hòi, tự phụ.
She also recorded songs by Ansel Cridland of The Meditations, including "Narrow Minded Man", a response to The Meditations" chauvinistic "Woman is Like a Shadow".

Xem thêm:


Bà cũng đã thu âm các bài hát của Ansel Cridland của The Meditations, bao gồm "Narrow Minded Man", một lời hồi âm trao chuốt cho "Woman is Like a Shadowg" của The Medations.
In contrast, the Samaritans found that the message of the good news ignored class distinctions, and thus it differed greatly from the narrow-minded thinking of the Pharisees.
Nhưng người Sa-ma-ri thì nhận thấy trong tin mừng không có sự phân biệt giai cấp, và vì thế thông điệp này khác hẳn với lối suy nghĩ hẹp hòi của người Pha-ri-si.
3 Some persons who feel there is good in all religions consider it narrow-minded to believe that God would not accept most people no matter what their religion.
3 Một số người cho rằng có điều tốt trong mọi tôn giáo, bởi thế họ nghĩ rằng những người có đầu óc hẹp hòi thì mới tin rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận phần đông người dù là họ theo tôn giáo gì đi nữa.
This gives the impression that we are narrow-minded, if not closed-minded, like the religious leaders of Jesus’ day, who tended to burden others with their endless regulations.
Làm thế sẽ gây ấn tượng chúng ta là người có đầu óc hẹp hòi hay còn ngoan cố nữa, giống như các nhà lãnh đạo tôn giáo vào thời Chúa Giê-su; họ hay đặt gánh nặng trên người khác bởi vô số luật lệ của họ.
(Matthew 5:20) The sharp contrast between the divine justice exemplified by Jesus and the narrow-minded self-righteousness of the scribes and Pharisees was the cause of frequent contentions among them.
Sự tương phản rõ rệt giữa sự công bình của Đức Chúa Trời qua gương của Chúa Giê-su Christ và sự tự cho là công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si có đầu óc hẹp hòi đã khiến cho hai bên thường tranh cãi nhau.
Geymonat points out in his book Galileo Galilei: “Narrow-minded theologians who wanted to limit science on the basis of biblical reasoning would do nothing but cast discredit upon the Bible itself.”
Geymonat nêu ra: “Những nhà thần học với đầu óc eo hẹp muốn giới hạn khoa học dựa trên sự suy luận Kinh-thánh không làm được gì ngoài việc làm giảm uy tín của chính cuốn Kinh-thánh”.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *