According to law, only a natural person or legal personality has rights, protections, privileges, responsibilities, and legal liability.

Bạn đang xem: Natural person là gì


Theo luật, chỉ thể nhân (tự nhiên nhân) hoặc nhân cách pháp lý mới có các quyền lợi, được bảo hộ, có đặc quyền, trách nhiệm, và trách nhiệm pháp lý.
Many natural personal care companies use this cleanser because it is plant-derived, biodegradable, and gentle for all hair types.
Nhiều công ty chăm sóc cá nhân từ tự nhiên sử dụng chất tẩy rửa này bởi vì nó có nguồn gốc thực vật, phân huỷ sinh học và nhẹ nhàng cho tất cả các loại tóc.
The company is a subsidiary of Clorox that describes itself as an "Earth friendly, Natural Personal Care Company" making products for personal care, health, beauty, and personal hygiene.
Công ty là một công ty con của Clorox miêu tả bản thân như là "thân thiện với Trái đất, Công ty Chăm sóc Cá nhân từ thiên nhiên". sản xuất các sản phẩm chăm sóc cá nhân, sức khoẻ, vẻ đẹp và vệ sinh cá nhân.
On November 17, 2008, Nepal’s Supreme Court ruled in favor of laws to guarantee full rights to LGBT people, and all gender minorities must be defined as "natural persons" under the law; this included the right to marry.
Vào ngày 17 tháng 11 năm 2008, Toà án Tối cao Nepal đã yêu cầu luật pháp phải bảo đảm quyền đầy đủ cho người LGBT, và tất cả những người thuộc giới tính thiểu số phải được định nghĩa là "những người tự nhiên" theo luật pháp; bao gồm quyền kết hôn.
This uncertainty about the nature or person of God is found beyond the borders of Germany; it exists elsewhere in Europe.
Sự không hiểu biết rõ ràng về bản thể hay thể của Đức Chúa Trời xảy ra không chỉ ở Đức mà còn ở những nơi khác tại Châu Âu.
Like Troeltsch"s "mystical religion", Becker"s cults were small religious groups lacking in organization and emphasizing the private nature of personal beliefs.
Giống như "tôn giáo thần bí" của Troeltsch, các nhóm cuồng giáo của Becker là các nhóm tôn giáo nhỏ không có tổ chức và nhấn mạnh đến tính riêng tư của niềm tin cá nhân.

Xem thêm: Lô Mô Nô Xốp Là Ai, Lịch Sử Hệ Thống Giáo Dục Lômônôxốp, Mikhail Vasilyevich Lomonosov


In 2002, a strategic alliance was set up with the Russian airline S7 Airlines which purchased 50% of Armavia"s shares from the "Chernomoravia" company under the name of the "Aviafin" company registered in Armenia but which belongs to the leadership of S7 Airlines as natural persons.
Trong năm 2002, một liên minh chiến lược đã được thiết lập với các hãng hàng không Nga S7 Airlines mua lại 50% cổ phần Armavia của từ công ty "Chernomoravia" dưới tên của "Aviafin" công ty đăng ký tại Armenia nhưng lại thuộc về sự lãnh đạo của S7 Airlines.
The same reference work also says: “Early mankind instinctively sought for causes, and interpreted the forces and other manifestations of nature as personal.”
Tác phẩm tham khảo đó cũng ghi: “Bản năng đã thôi thúc con người thời xưa tìm kiếm nguyên nhân, và giải thích rằng có một thực thể gây ra những lực và những hiện tượng khác của thiên nhiên”.
So there are of two kinds of legal entities, human and non-human: natural persons (also called physical persons) and juridical persons (also called juridic, juristic, artificial, legal, or fictitious persons, Latin: persona ficta), which are other entities (such as corporations) that are treated in law as if they were persons.
Cá nhân có hai loại: thể nhân (natural person hay physical person) và pháp nhân (juridical person, còn được gọi là juridic person, juristic person, artificial person, legal person, hay fictitious person, tiếng Latinh: persona ficta) – các thực thể như các tập đoàn (corporation), được đối xử trong luật pháp như thể họ là những con người.
In addition, teachers should help students understand the sacred nature of personal spiritual experiences and encourage them to share those experiences appropriately (see D&C 63:64).
Ngoài ra, các giảng viên nên giúp các học viên hiểu tính chất thiêng liêng của những kinh nghiệm thuộc linh cá nhân và khuyến khích họ chia sẻ các kinh nghiệm đó vào lúc thích hợp (xin xem GLGƯ 63:64).
(39) As she partakes of the sacrament, a sister in South Africa realizes the personal nature of the Savior’s sacrifice.
(39) Khi dự phần Tiệc Thánh, một chị phụ nữ ở Nam Phi nhận biết tính chất cá nhân của sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi.
However, in some jurisdictions such as Connecticut, case law has determined that owners were not required to plead facts sufficient to pierce the corporate veil and LLC members can be personally liable for operation of the LLC) (see, for example, the case of Sturm v. Harb Development LLCs in some states can be set up with just one natural person involved.
Tuy nhiên, trong một số khu vực tài phán như Connecticut, luật án lệ đã xác định rằng chủ sở hữu không bắt buộc phải cung cấp thông tin đủ để xuyên qua bức màn của công ty và các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chịu trách nhiệm cá nhân về hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn) (ví dụ, trường hợp của Phát triển Sturm v. Harb Công ty trách nhiệm hữu hạn ở một số tiểu bang có thể được thiết lập chỉ với một thể nhân có liên quan.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *