Tiếng Anh 9 nâng cao

Ôn luyện ngữ pháp nâng cao và bài xích tập giờ đồng hồ anh 9 là tài liệu Tiếng Anh lớp 9 cải thiện giúp các thầy cô cũng giống như các vị phụ huynh, các em học sinh lớp 9 ôn tập củng nắm lại những kiến thức vẫn học một giải pháp hiệu quả, tự soát sổ và đánh giá năng lực phiên bản thân. Thuộc kulturbench.com chuẩn bị thật giỏi kiến thức và khả năng để chấm dứt xuất sắc các kỳ thi đặc biệt quan trọng sắp tới!

UNIT 1_ LOCAL ENVIRONMENT

A. VOCABULARY

 


B. GRAMMAR

I. ÔN TẬP CÂU PHỨC (COMPLEX SENTENCES)

1.Định nghĩa

Địnhnghĩa

– Câu phức là câu bao gồm 1 mệnh đề hòa bình (independent clause) và ít nhất 1 mệnh đề phụ thuộc (dependent clause) link với nhau. Nhị mệnh đề thường xuyên được nối cùng với nhau do dấu phẩy hoặc các liền từ phụ thuộc vào (subordinating conjuntions).

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 9 unit 1 local environment

Ví dụ

He always takes time khổng lồ play with his daughtereven thoughhe is extremely busy.

Mệnh đề độc lập Mệnh đề phụ thuộc

(Anh ấy luôn dành thời gian để nghịch với con gái mặc cho dù anh ấy cực kỳ bận rộn.)

Even though he is busy,he always takes time khổng lồ play with his daughter.

Mệnh đề phụ thuộc Mệnh đề độc lập

(Mặc mặc dù anh ấy bận rộn, cơ mà anh ấy luôn luôn dành thời hạn để đùa với con gái.)

You should think about money saving from now if you want lớn study abroad.

Mệnh đề độc lập Mệnh đề phụ thuộc

(Bạn yêu cầu nghĩ về việc tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền từ hiện giờ nếu bạn muốn đi du học.)

If you want khổng lồ study abroad, you should think about money saving from now.

Mệnh đề phụ thuộc Mệnh đề độc lập

(Nếu bạn có nhu cầu đi du học, chúng ta nên nghĩ về việc tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền tự bây giờ.)

Lưu ý

– Mệnh đề đi liền với liên từ trong câu phức chính là mệnh đề phụ thuộc vào (dependent clause).

– nếu như mệnh đề dựa vào (dependent clause)nằm phía trước mệnh đề độc lập (independent clause) thì giữa 2 mệnh đề phải tất cả dấu phẩy, còn lại thì ko .

2. Một số trong những liên từ dựa vào phố biến

After

(Sau khi)

Although

(Mặc dù)

As

(Bởi vì/ Khi)

as if

(Như thể là)

as long as

(Miễn là)

In order to

(cốt để mà)

Before

(Trước khi)

Even if

(Mặc dù)

Because

(Bởi vì)

as though

(Như thể là)

as much as

 

so that

(cốt để mà)

Once

(Một khi)

even though

(Mặc dù)

Whereas

(Trong lúc đó)

If

(Nếu)

as soon as

(Ngay khi)

Unless

(trừ phi)

(Kể trường đoản cú khi/ vì vì)

Though

(Mặc dù)

While

(Trong lúc đó)

In case

(Nếu)

When

(Khi)

Until

(Cho cho khi)

3. Những loại mệnh đề nhờ vào hay gặp

vào câu phức, có nhiều loại mệnh đề phụ thuộc khác nhau, dưới đấy là một vài một số loại thường gặp.

Mệnh đề phụ thuộc

Ví dụ

Mệnh đề phụ thuộc vào chỉ lý do

(dependent clause of reason):

– trả lời cho câu hỏi “Why” (tại sao)

 

– thường bắt đầu với các liên trường đoản cú như: because, since, as…

– I needn’t tell you as he has told you already.

(Tôi không bắt buộc kể cho anh bởi cậu ấy đã kể mang đến anh rồi.)

– I did it because there was no one else to vị it.

(Tôi làm điều đó vì không thể ai để làm nữa.)

– Since you insist, I shall go with you.

(Vìanh cứ năn nỉ, tôi vẫn đi với anh.)

Mệnh đề phụ thuộc chỉ thời gian

(dependent clause of time):

-nói về thời gian hành vi trong mệnh đề độc lập diễn ra lúc nào.

-thường bắt đầu với các liên tự như: when, while, before,after, as soon as,…

–As I went out, he came in.

(Khi tôi đi ra thì anh ta vào.)

–As soon as you are ready, we shall go.

(Ngaykhi cậu sẵn sàng chúng ta sẽ đi.)

– I hurried lớn see him after I had heard the news.

(Tôi vội đến gặp gỡ anh ấy sau khi nghe tin.)

– I hope to lớn pay him a visit before I went away.

(Tôi mong muốn thăm được anh ấy trước khi anh ấy đi.)

Mệnh đề phụ thuộc vào chỉ sự nhượng bộ

(dependent clause of concession):

-diễn tả tác dụng bất ngờ, ngoài mong mỏi đợi.

-thường bắt đầu với các liên từ như: although, though, even though, evenif…

-Though it is getting late, I think we have lớn finish our lesson. (Mặc dù đã muộn tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta phải làm chấm dứt bài.)

-Although it rained, he went out all the same.

(Mặc cho dù trời mưa anh ta vẫn ra đi ngoài.)

– I’ll get there even if I have khổng lồ walk all the day.

(Tôi đã tới đó, mặc dù cho tôi bao gồm phải cuốc bộ suốt cả ngày.)

Mệnh đề nhờ vào chỉ mục đích

(dependent clause of purpose):

-nói về mục đích của hành vi trong mệnh đề độc lập.

-thường bắt đầu với các liên tự như:so that, inorderthat…

He was speaking very quietly so that it was difficult to hear what he said.

(Anh ta nói khôn cùng khẽ mang lại nỗi khó rất có thể nghe được anh ta nói mẫu gì.)

* BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN

Bài 1: Khoanh tròn đáp án đúng.

1.My mother used to lớn tell me stories __________ I went khổng lồ bed.

A. Since

B. Until

C. Before

2. You’d better take the keys __________ I’m out

A. In case

B. Since

C. After

3. My brother likes eating fried chicken __________ it is very bad for his health.

A. Because

B. Although

C. When

4. Yesterday, Jim was playing the piano __________ his sister was playing the flute.

A. As

B. Although

C. While

5. You shouldn’t spend too much time on computer __________ it is harmful to lớn your eyes.

A. As

B. When

C. Although

6. I will phone you __________ I get there.

A. While

B. As soon as

C. Until

7. The scientist usually works in his lab __________ the sun sets.

A. Until

B. As soon as

C. Although

8.__________ you promise not to lớn tell lies again, l won’t forgive you.

A. If

B.Even if

C.Unless

9.__________ her legs were hurt, she made attempt to lớn finish the running track.

A. Even if

B. As if

C. Even though

10. She talked __________ she witnessed the accident. But in fact she knew nothing.

A. As if

B. Even though

C. Even if

11. I didn’t finish my homework __________ I was seriously ill yesterday.

A. When

B. Though

C. Since

12. James decides to save money from now_____ he has enough money khổng lồ travel this summer.

A. So that

B.though

C. When

13. __________ we have been friends for only one year, we deeply understand each other.

A. If

B.Though

C. Once

14. Mr. Smith doesn’t like dogs, __________ his wife loves them.

A. When

B. So that

C. Whereas

15. I was cycling trang chủ yesterday __________ I saw Jim standing near the fountain.

A. When

B. While

C. Since

Bài 2: Hoàn thành đều câu tiếp sau đây bằng đều liên từ mang đến sẵn.

1.___________ Jim came home, he realized that someone had broken into his house.

2. You’d better bring your raincoat ___________ rain pours down.

3. They have been colleagues ___________ they graduated.

4. ___________ Jim puts more effort in his studying, he won’t catch up with his classmates.

5. My mother always reminds me khổng lồ wash my hands _______ I have meals.

6. We will go picnicking ___________ the weather is fine.

7. James behaved ___________ nothing had happened.

8. I can’t make it on Saturday ___________ I will be fully occupied.

9. When I got home; my father was mowing the lawn ___________ my mother was watering theflower beds.

10. ___________ I don’t get on well with Mary, I really admire her intelligence và beauty.

 Bài 3: Nối đa số mệnh đề sinh hoạt cột A với mọi mệnh đề sinh hoạt cột B để tạo nên thành câu trả chỉnh.

A

B

1.

Xem thêm: Trái Nghĩa Của Capital Letter Là Gì ? Trái Nghĩa Của Capital Letter

Jane didn’t realize her mistake

a. when snow started khổng lồ fall.

2. They were playing in the backyard

b. though it is distant from our house.

3. if you show your attempt in your work,

c. before they moved here.

4. This couple had been in new york City for 2 years

d. I still travel by public transportations.

5. My mother often shops at the local supermarket

e. so that l will have a decent job in the future.

6. It has been ages

f. you may get promotion soon.

7. Itry to study hard

g. until her mother pointed it out for her.

3. Even if I own a car,

h. since we last encountered.

1 – _________ 2 – _________ 3 – _________ 4 – _________

5 – _________ 6 – _________ 7 – _________ 8 – _________

Bài 4: Nối nhị câu đối kháng đã cho thành một câu ghép, sử dụng liên từ mê thích hợp.

1.Jim was absent from class yesterday. He was suffering from a bad cold.

________________________________________________________________

2. They decided lớn move their house. They don’t have to lớn travel a long distance to lớn work.

________________________________________________________________

3. Mary hurt her fingers yesterday. She was preparing dinner.

________________________________________________________________

4. At 4pm yesterday, my mother was cleaning the house. I was looking after my younger brother.

________________________________________________________________

5. They decided to go on an excursion.They want khổng lồ get away from work stress.

________________________________________________________________

6. My father taught me howto use the computer. Before that, I didn’t know howto use it.

________________________________________________________________

7. I arrive at the station. I will điện thoại tư vấn you right after that.

________________________________________________________________

8. My brother is very out-going. I am quite reserved.

________________________________________________________________

9. Mr. Peter was walking home. He was robbed of his wallet.

________________________________________________________________

10. I don’t have a pet. My mother doesn’t allow me to lớn have one.

________________________________________________________________

Bài 5:  Điền liên từ tương thích vàochỗ trống để kết thúc những câu sau:

1.__________ it’s pouring with rain, we are going for a walk in the park.

2. __________she hands in the assignment before Tuesday, she will get very bad mark.

3. He decided khổng lồ trust Jim this time__________ he was not an honest man.

4. Jennifer decided lớn break up with Peter __________ he didn’t spend much time with her.

5. Danny bought a new car__________ his old oto was still in good condition.

6. I will be in great trouble__________ my mother knows my final kiểm tra scores.

7. Janice will have finished the report__________ the time you receive the letter.

8. The concert will be canceled__________ no more tickets are sold.

9. Children are not allowed khổng lồ enter this place__________ they are accompanied by adults.

10. You should bring think coats__________ the temperature falls at night.

11. __________ my sister doesn’t lượt thích eating salad, she eats it regularly to keep fit.

12. I won’t come lớn Jim’s party__________ he invites me.

13. __________ you tell me the truth, I can’t help you.

14. _________ the fire fighters arrived, the fire had already been put out by the local residents.

15. You can leave early__________ you want to.

 

 

Unit 1 Local environment – Ngữ pháp sâu xa và bài xích tập giờ đồng hồ Anh 9 (phần 2) tại đây.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *