Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Orangutan là gì

Changes in orangutan caloric intake, energy balance, và ketones in response khổng lồ fluctuating fruit availability.
Male gorillas and orangutans do indeed seek multiple mates, while females are usually limited lớn a single male.
However, the rest of her collection - which included 14 chimpanzees và 3 orangutans - came from dealers.
Figure 2. 12 months old infant misunderstanding the friendly approach of an orangutan infant of same age.
Speakers who innovated the size orangutang after hearing orangutan would have sầu constructed a lexical entry that does not generate the surface khung they were exposed to lớn.
Here the orangutans roam freely but under supervision & are returned lớn sleeping cages for the night.
An orangutan will break off a tree branch that is about a foot long, snap off the twigs and fray one kết thúc.
Female orangutans have eight-year intervals between births, the longest interbirth intervals among mỏi the great apes.
Uncommon in human anatomy, the levator claviculae is nearly always present in most other mammals including gibbons, orangutans, & chimpanzees.
In arboreal apes such as orangutans, the large forearm muscles originating on the epicondyles of the humerus generate significant transverse forces on the elbow joint.

Xem thêm:

Các quan điểm của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press hay của những đơn vị cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *