Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Passive aggressive là gì

Finally, passive-aggressive responses also known as neglect, is characterized by sidestepping the conflict while eliciting an indirect reaction from the other conflict các buổi party.
Renee ruffles the other women"s feathers with her passive-aggressive behaviour initially but eventually becomes friends with her neighbours.
The couple bởi vì not provide a reasonable life for hlặng & the father is hostile & passive-aggressive towards the team.
However, she"s also very passive-aggressive, having the tendency to keep her negative sầu feelings or thoughts for herself, only lớn unleash them later.
In another article, he mentions how he feels more sorry for her than any other enemy, describing her as a digital version of the most passive-aggressive girlfriover ever.
Passive-aggressive may also refer lớn a person who refuses lớn acknowledge their own aggression (in the sense of agency), và who manages that denial by projecting it.
Các ý kiến của những ví dụ không mô tả ý kiến của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tuyệt của những đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *