Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Playground là gì

Information from the questionnaires revealed that dogs did gain entrance inlớn fenced playgrounds through drainage outlets underneath gate doors, in tìm kiếm of food.
The three children played in the playgrounds and streets in the quarter after school, often without parental assistance.
The playgrounds were within schools and residential areas, và their estimated area ranged from 100 m2 to 800 m2, with an average of 284 m2.
They are present in public and private places including: thành phố backyards, country yards, playgrounds, parks, sandpits, gardens, fields, lake beaches, pavements và streets.
The whole cost of improving và repairing playgrounds và playing-fields, including enlargements, falls on the ratepayers.
Such a ban should also extend to parks, public gardens, sports & leisure areas, school grounds, children"s playgrounds & similar locations.
We have sầu heard of two incidents in playgrounds where dogs were said to have sầu attacked first a child và then a teacher.
I have sầu also received many complaints from parents & grandparents about syringes and needles being found in school playgrounds.
The gates have sầu khổng lồ be left open because of other users & the playgrounds are said khổng lồ be dangerous for this reason.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu thị ý kiến của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tuyệt của những công ty cấp phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *