Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Post có nghĩa là gì?

*
*
*

posted
*

post /poust/ danh từ cột trụ vỉa cát kết dày (ngành mỏ) cột than chống (để lại không khai thác để chống mỏ)as deaf as a post (xem) deafto be driven from pillar to post (xem) pillar ngoại động từ ((thường) + up) dán (yết thị, thông báo...); thông báo (việc gì, cho ai...) bằng thông cáo dán yết thị lên, dán thông cáo lên (tường) yết tên (học sinh thi hỏng...) công bố tên (tàu bị mất tích, tàu về chậm...) danh từ bưu điệnto send by post: gửi qua bưu điện sở bưu điện, phòng bưu điện; hòm thưto take a letter to the post: đem thư ra phòng bưu điện, đem thư bỏ vào hòm thư chuyển thưthe post has come: chuyến thư vừa vềby return of post: gửi theo chuyến thư vềthe general post: chuyến thư phát đầu tiên buổi sớm (sử học) trạm thư; người đưa thư, xe thư khổ giấy 50 x 40 cm; giấy viết thư khổ 50 x 40 cm ngoại động từ đi du lịch bằng ngựa trạm đi du lịch vội vã vội vàng, vội vã ngoại động từ gửi (thư...) qua bưu điện; bỏ (thư...) ở trạm bưu điện, bỏ (thư) vào hòn thư (kế toán) vào sổ cái ((thường) động tính từ quá khứ) thông báo đầy đủ tin tức cho (ai), cung cấp đầy đủ tin tức cho (ai) ((cũng) to post up);to be well posted up in a question: được thông báo đầy đủ về một vấn đề gì danh từ (quân sự) vị trí đứng gácto be on post: đang đứng gác (quân sự) vị trí đóng quân, đồn bốt; quân đóng ở đồn (bốt) vị trí đóng quân, đồn, bốt, quân đóng ở đồn (bốt) vị trí công tác, chức vụ, nhiệm vụto die at one"s post: chết trong khi đang làm nhiệm vụto be given a post abroad: được giao một chức vụ ở nước ngoài trạm thông thương buôn bán (ở những nước chậm tiến) ((cũng) trading post) (hàng hải), (sử học) chức vị chỉ huy một thuyền chiến (có từ 20 khẩu đại bác trở lên)first post (quân sự) lệnh kêu thu quân (về đêm)last post quân nh first post kèn đưa đám ngoại động từ đặt, bố trí (lính gác) (hàng hải), (sử học) bổ nhiệm (ai) làm chỉ huy thuyền chiến (có từ 20 khẩu đại bác trở lên); bổ nhiệm (ai) làm chỉ huy

*

*

Xem thêm: Hạt Thì Là Ai Cập Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Thì Là Ai Cập

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

posted

Từ điển WordNet


adj.

publicly announced

the posted speed limit


n.

an upright consisting of a piece of timber or metal fixed firmly in an upright position

he set a row of posts in the ground and strung barbwire between them

the delivery and collection of letters and packages

it came by the first post

if you hurry you"ll catch the post

v.

affix in a public place or for public notice

post a warning

publicize with, or as if with, a poster

I"ll post the news on the bulletin board

assign to a post; put into a post

The newspaper posted him in Timbuktu

display, as of records in sports gamesenter on a public listride Western style and bob up and down in the saddle in rhythm with a horse"s trotting gait

English Synonym and Antonym Dictionary

posts|posted|postingsyn.: duty inform job list notify office position schedule situation
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *