Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Pricey là gì

It is a pity that it was published in hardcover and is so pricey, since this usually serves to lớn limit the circulation of important books.
But one must note that the cloth edition is a bit pricey for individuals to purchase and a cheaper paperbaông xã edition may have sầu khổng lồ be printed.
It is true that, in general, those substitutes tkết thúc to be a little more pricey, but that is because of the market.
We must decide quickly whether licensing concessions are lớn be provided to lớn allow minibuses khổng lồ replace the huge & pricey vehicles that trundle, sometimes half-empty, around the countryside.
Moreover, web conferencing và telepresence solutions are typically not vendor neutral and tend lớn be pricey.
Some fungicide has been found khổng lồ help with clubroot but it is very pricey và would take huge amounts to saturate the soil.
He was known to lớn entertain friends và strategic partners at some of the most pricey locations of his time.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press xuất xắc của những nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Mudslide Là Gì - Nghĩa Của Từ Mudslide Trong Tiếng Việt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *