Today MIKE và MAI LAN went the zoo. They’re at the elephant house. MIKE has a lot of school work he needs lớn vì chưng, but MAI LAN has convinced hlặng lớn come out for the afternoon, to relax a bit before they begin studying for their tests.

Today’s words are “all-nighter” và “cram.”

Hôm ni Mai Lan với Mike đi ssống thú. Họ vẫn thăm chuồng voi. Mike có nhiều bài xích vlàm việc bắt buộc làm, tuy vậy Mai Lan ttiết phục anh đi ra ngoài chiều nay, nhàn hạ một chút trước lúc học nhằm thi.

Bạn đang xem: Pull an all nighter là gì

Hai trường đoản cú ta học tập hôm nay là “all-nighter” cùng “cram.”

MIKE: Mai Lan. Over here!

Mai Lan: phía này.

MAI LAN: Oh, Mike. This place stinks! These elephants “vị their business” right here!

Ồ, Mike, chỗ này hôi quá. Bầy voi này "pchờ uế" sinh hoạt ngay lập tức trên đây !

MIKE: Yeah, Let’s get out of here. As much as I like hanging out with you I’ve got a lot of studying to bởi. I need to pull an all-nighter.

Đúng. Thôi bản thân đi.Tôi ao ước đi chơi cùng với cô dẫu vậy tôi đề nghị học tập những lắm. Chắc chắn tôi nên "gạo trong cả đêm".

MAI LAN: Well, thanks for coming out, you need to relax before you start studying for the mid-term; I heard the mid-terms are all going lớn be pretty tough. “All-nighter,” that sounds lượt thích you mean to say you will have sầu to lớn stay up all night khổng lồ study!

Rồi. Cám ơn anh đi ra ngoài chơi, anh yêu cầu thanh khô thản trước khi học thi thân khóa.Tôi nghe nói đông đảo bài bác thi giữa khóa này khá gay go. "ALL-NIGHTER" nghe như thể anh có ý nói đang đề xuất thức suốt cả đêm nhằm học tập.

MIKE: Yeah, that’s what I meant.

Đúng. Tôi muốn nói như thế đó.

MAI LAN: That sounds lượt thích a really useful term. Could I say I need an all-nighter lớn các buổi tiệc nhỏ with my friends.

Từ này có vẻ hữu ích. Tôi có thể nói "pull an all-nighter" nhằm đi liên hoan cùng với các bạn ko ?

MIKE: No, not really. It’s only used when you are staying up to lớn study or to work. You pull an all-nighter khổng lồ study really hard. It’s spelled all, a-l-l, nighter, n-i-g-h-t-e-r.

Không, Chưa hẳn như thế. Từ này chỉ dùng Khi ta thức nhằm học, hoặc thao tác làm việc. Ta "pull an all-nighter" nhằm học mang lại kỹ. Đánh vần là all, a-l-l, nighter, n-i-g-h-t-e-r.

MAI LAN: So, the English word all means everything, và nighter is lượt thích the word “night”. I guess if someone pulls an all-nighter he must be working pretty hard.

Vậy tự Anh ngữ "ALL" Tức là "tất cả", cùng NIGHTER như là chữ "night" nghĩa là "đêm". Tôi đoán thù là khi một người "pull an all-nighter", anh ta bắt buộc học tập vậy lắm.

MIKE: Yes. “Pull” means to get yourself through a difficult time.

Đúng. "Pull", kéo (cầy) tức thị ta yêu cầu thao tác trở ngại.

MAI LAN: So, to pull oneself through an all-nighter means lớn study all night. It is a challenge lớn get through.

Vậy thì "pull an all-nighter" Có nghĩa là học tập chăm như kéo cầy xuyên suốt đêm. Phải làm cho cố mới ngừng được.

MIKE: Yes. You shouldn’t have to lớn pull an all-nighter because you have sầu been studying all semester, I haven’t.

Đúng. Cô không phải "pull an all-nighter" vị cô học tập đa số đặn trong cả cá nguyệt. Tôi thì không.

Li: That’s because I’m a better student than you Mike!

Vì tôi học tập tốt rộng anh đấy, Mike !

Music Bridge

MAI LAN: I love sầu Thành Phố New York in the fall. The crisp smell of the air! I wish you didn’t have sầu to go baông xã lớn the dorm và study.

Tôi rất mến mộ NewYork vào ngày thu. À, mùi tươi đuối của không gian ! Tôi ước gì anh chưa hẳn về chống nhằm học.

Xem thêm:

MIKE: I don’t want to lớn study either, but I should.

Tôi cũng không muốn học cơ mà tôi yêu cầu học tập.

MAI LAN: You should have sầu studied more this past week. Now, you have sầu khổng lồ study at the last minute.

Đáng lẽ anh cần học nhiều hơn thế tuần vừa qua. Bây giờ anh buộc phải học tập vào phút ít chót.

MIKE: I perkhung better on tests when I cram.

Tôi làm cho bài thi hay hơn lúc tôi “nhồi”.

MAI LAN: Cram? What does forcing something inkhổng lồ a small space have sầu to lớn vì chưng with studying?

“Nhồi” ? Nhồi vào trong 1 khoảng không nhỏ dại mắc mớ gì đến việc học ?

MIKE: Well, it is sort of the same meaning, I am going to vị a lot of studying at the last minute, that’s what it means to cram. C-r-a-m.

Thì nó cũng đều có chân thành và ý nghĩa tương tự. Tôi đang học vội vào phút chót, chính là nghĩa chữ “cram”, C-r-a-m.

MAI LAN: And you think this is best! You think pulling an all-nighter & cramming will help you! Mike, taking the first half of the semester’s work & trying to study it all in one night is not smart at all.

Anh nghĩ nạm là rất tốt đấy hả ? Anh tưởng là học tập xuyên suốt đêm với nhồi sẽ giúp đỡ ích anh à ? Mike, rước tất bài xích vsống của cả một cá nguyệt với nỗ lực học vào một tối là ko khôn 1 chút nào.

MIKE: Well, everyone is different. Cramming works for me.

Ồ, mỗi người một khác. "Nhồi" xuất sắc đến tôi.

MAI LAN: I will remind you that you choked on your last demo. So maybe cramming is not the best thing!

Tôi kể là anh "rớt" kỳ thi trước. Vậy thì nhồi chắc rằng chưa hẳn là cách tốt duy nhất !

MIKE: Stop being my mother, Mai Lan.

Đừng làm cho má tôi, Mai Lan !

MAI LAN: Can you “cram” for other situations?

Ta có thể "nhồi" trường hợp nào khác không ?

MIKE: Not really. It’s really only used khổng lồ describe studying for a kiểm tra.

Không. Từ đó dùng để tả chình họa học tập thi.

MAI LAN: I’ve heard the word used a lot at our college. It’s pretty popular. But I guess the usage is limited to lớn describing last minute studying for a test.

Tôi sẽ nghe tự này cần sử dụng nhiều ngơi nghỉ ngôi trường. Nó dường như ít nhiều lắm.Nhưng tôi nghĩ cách dùng số lượng giới hạn vào vấn đề học thi phút chót.

MIKE: Which is what I need khổng lồ go bởi vì right now. It’s getting late & I know I will have to pull an all-nighter.

Đó chính là điều tôi rất cần phải có tác dụng ngay lập tức bây chừ. Muộn rồi, tôi buộc phải học vội qua đêm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *