Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ kulturbench.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Pushy là gì

Again, the performance is on the highest possible level, the tension never diminishes, and the recording image evinces presence without being pushy.
There is no indication that the pushy parents have sầu the most musical children with the highest ambitions.
I have sầu found that it is an immense help khổng lồ be pushy, articulate, educated & middle-class, which, often, my constituents, though intelligent, are not.
Elderly people, perhaps for reasons of politeness, are not prepared khổng lồ show pushy salesmen the door.
European funding programmes are probably for those who are pushy, articulate & can afford consultants; such people will find their way through these programmes.
But since the legal experts và diplomats were not always sufficiently bold or particularly pushy, what did they achieve?
This time it is not the pushy private money-maker that is the villain, but the intrusive sầu government, feared for its security standards.
Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press xuất xắc của các nhà cấp phép.
*

Xem thêm: Ai Được Coi Là Cha Đẻ Của Thế Vận Hội Olympic Hiện Đại, Thế Vận Hội

khổng lồ put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped lượt thích a bowl) khổng lồ break up large pieces

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *