His quiet single-mindedness allowed hyên to lớn accomplish something that others had been trying khổng lồ vị for years.

Bạn đang xem: Single-minded là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


They pursued, with extraordinary single-mindedness, strategies which would make the bureaucracy the primary structure of political leadership.
With single-mindedness, he turned his attention to lớn the discovery of what for him would have been a basic & satisfying account of the atomic nature of matter.
Its ultimate success will depover on the vigour và single-mindedness with which that machinery is used.
I respect them for their single-mindedness và also for their power, which is very great in the world at the present time.
This single-mindedness, this persistent refusal lớn draw the appropriate conclusions from the initial outcome of the new approach has inevitably proved a costly business.
I find it difficult khổng lồ argue with those who demvà retribution because of the sheer single-mindedness of that approach.
I think that we should have a single-mindedness about the way in which we consider power generation.
If one has a message for any government, it is that volunteer service shares the aspirations of authority but with the luxury of single-mindedness.
Các ý kiến của những ví dụ không miêu tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tuyệt của các đơn vị trao giấy phép.

Xem thêm:

*

lớn put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped like a bowl) to break up large pieces

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *