khổng lồ move sầu yourself inlớn a warm và comfortable position, especially one in which your toàn thân is against another person or covered by something:

Bạn đang xem: Snuggle là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách tự tín.


to lớn move sầu cchiến bại lớn someone for affection, warmth, or comfort, or lớn arrange something around yourself:
Among mỏi other factors, the paper considers the "snuggle factor" in which girls are depicted cradling objects cthua trận to their bodies whereas boys are shown holding objects at a distance.
She also has a tendency lớn snuggle against a person while she is sleeping and usually crushes them while doing it.
The two dogs become fast friends, spending their nights snuggled up together for warmth & searching for food in garbage cans during the day.
Even newborn rabbits do well in cold if they have sufficient nest & many siblings lớn snuggle with.
Các cách nhìn của những ví dụ không mô tả ý kiến của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tốt của những nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *