Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ kulturbench.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Straightforward là gì

A straightforward example of the use of be going to in the context of an assumption can be found in (13).
Moreover, there are other generalizations khổng lồ be made which a syntactic analysis has no straightforward way lớn capture.
However, the unpacking & empirical testing of this notion is by no means straightforward, & remains as an important issue for further retìm kiếm.
Satisfying the constraints from these two levels is not a straightforward process and it requires numerous iterations.
After determining the parameters describing the susceptibility lớn lodging, their correlation with the physical properties of varieties was straightforward to calculate.
In practice, pupils found the process of selecting sounds relatively straightforward và unproblematic.
The comtháng wisdom is straightforward: children are more able to learn another language than adults are.
After all, the extrapolation of general features from specific instances is not a straightforward exercise.
However, the extension of this argument for also incorporating estimation of error functionals is straightforward.
Although it is stated there for centrally symmetric bodies, the generalization to the non-symmetric case is straightforward (a formulation appears in <6>).

Xem thêm:

Các ý kiến của những ví dụ không diễn đạt ý kiến của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tốt của các đơn vị cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *