Để đọc được trọng âm của một từ bỏ, trước nhất tín đồ học tập yêu cầu hiểu được đà như thế nào là âm máu. Mỗi tự số đông được cấu tạo tự các âm tiết. Âm ngày tiết là 1 trong đơn vị chức năng phát âm, bao gồm bao gồm một âm nguyên lòng (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/...)cùng những prúc âm (p, k, t, m, n...) phủ quanh hoặc không tồn tại phú âm bao quanh. Từ rất có thể gồm một, nhì, cha hoặc nhiều hơn thế nữa bố âm huyết.quý khách vẫn xem: Stress pattern là gì

Ví dụ:

Từ

Phiên âm

Số lượng âm tiết

Fun

/fʌn/

1

Fast

/fæst/

1

Swim

/swɪm/

1

Whisker

/ˈwɪskər/

2

Important

/ɪmˈpɔːrtnt/

3

Tarantula

təˈræntʃələ

4

International

/ˌɪntərˈnæʃnəl/

5

Tiếng Anh là ngôn từ nhiều âm huyết, gần như tự gồm nhị âm máu trlàm việc lên luôn luôn tất cả một âm tiết phân phát âm khác hoàn toàn hẳn so với mọi âm tiết còn lại về độ lâu năm, độ bự và độ cao. Âm tiết nào được phạt âm to hơn, giọng cao hơn và kéo dài hơn nữa các âm không giống trọng và một trường đoản cú thì ta nói âm máu kia đươc dấn trọng âm. Hay có thể nói, trọng âm lâm vào âm tiết kia.quý khách vẫn xem: Stress pattern là gì

Lúc chú ý vào phiên âm của một từ bỏ, thì trọng âm của từ bỏ này được cam kết hiêu bằng vệt (‘) sinh sống phía trước, bên trên âm ngày tiết đó.

Bạn đang xem: Stress pattern là gì

Ví dụ: happy / ˈhæpi/ trọng âm lâm vào tình thế âm tiết vật dụng nhất

clever /ˈklevər/ trọng âm rơi vào âm huyết sản phẩm nhất

arrange /əˈreɪndʒ/ trọng âm lâm vào âm huyết sản phẩm hai

engineer /ˌendʒɪˈnɪr/ gồm hai trọng âm: trọng âm chủ yếu lâm vào cảnh âm máu thứ ba /nir/ với trọng âm phú rơi vào tình thế âm máu thứ nhất /en/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ trọng âm bao gồm lâm vào âm tiết sản phẩm công nghệ ba /ˈniːz/ cùng trọng âm phụ rơi vào âm tiết thứ nhất /dʒæ/


*

* Trọng âm từ vào vai trò quan trọng đặc biệt vào Việc minh bạch được trường đoản cú này với tự không giống khi chúng ta nghe cùng nói giờ đồng hồ Anh. Người bản ngữ vạc âm bất cứ trường đoản cú như thế nào đều sở hữu trọng âm khôn xiết thoải mái và tự nhiên tới mức bọn họ trù trừ là bọn họ tất cả áp dụng trọng âm.Vì vậy, đặt trọng âm không đúng âm ngày tiết hay không thực hiện trọng âm sẽ khiến fan phiên bản xứ cạnh tranh hoàn toàn có thể đọc được là tín đồ học giờ đồng hồ Anh ao ước nói gì và bọn họ cũng chạm chán ít nhiều trở ngại trong việc nghe gọi người bản xứ. Chẳng hạn: từ bỏ desert bao gồm nhị bí quyết dìm trọng âm: trọng âm lâm vào âm huyết đồ vật nhất/ˈdezərt/ thì chính là danh từ, Tức là sa mạc, dẫu vậy trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm công nghệ nhì /dɪˈzɜrt/ thì đó là hễ tự, Tức là vứt rơi, bỏ ngũ. Trong tiếng Anh, tất cả một số trong những tự được viết kiểu như nhau nhưng lại trọng âm tại đoạn không giống nhau phụ thuộc vào từ loại. bởi thế vạc âm đúng trọng âm của một tự là yếu tố trước tiên góp sinh viên nghe phát âm và nói được như người phiên bản ngữ.

1.2. Các phép tắc đánh dấu trọng âm từ

1.2.1. Từ có nhì âm tiết

a. Trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết trang bị nhất

- Đối với phần nhiều những danh trường đoản cú với tính từ bỏ có hai âm ngày tiết vào giờ Anh thì trọng âm rơi vào tình thế âm máu trước tiên.

Ví dụ: Danh từ: center /ˈsentər/, object /ˈɑːbdʒɪkt/, flower /ˈflaʊər/...

Tính từ: happy/ ˈhæpi/, present /ˈpreznt/ , clever /ˈklevər/, sporty /ˈspɔːrti/ ...

-Các cồn từ cất nguyên lòng nthêm nghỉ ngơi âm máu đồ vật nhì và dứt bằng một (hoặc không ) phú âm, thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết trước tiên.

Ví dụ : enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , open /ˈoʊpən/ ...

-Hình như, các động từ tận thuộc là ow, thì trọng âm rơi vào cảnh âm huyết đầu tiên.

Ví dụ: borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/...

b. Trọng âm rơi vào cảnh âm ngày tiết máy hai

- Hầu hết những hễ trường đoản cú, giới tự có nhì âm ngày tiết thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm huyết thứ hai

Ví dụ: Động từ: relax /rɪˈlæks/, object /əbˈdʒekt/, receive sầu / rɪˈsiːv/ , accept /əkˈsept/...

Giới từ: ahy vọng /əˈmʌŋ/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/...

-Các danh từ bỏ hay tính từ bỏ chứa nguan tâm nhiều năm, nguan tâm song ở âm máu lắp thêm hai hoặc xong nhiều hơn thế nữa một phú âm thì trọng âm đã rơi vào tình thế chủ yếu âm huyết kia.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, Japan /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ ...

-Những tự tất cả hai âm máu tuy thế âm ngày tiết trước tiên là một trong những chi phí tố thì trọng âm rơi vào âm tiết lắp thêm nhì.

Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, prepare /prɪˈper/, dislượt thích /dɪsˈlaɪk/, rebởi vì /ˌriːˈduː/

1.2.2. Từ tất cả bố âm huyết với nhiều hơn cha âm tiết

a. Trọng âm rơi vào tình thế âm ngày tiết sản phẩm công nghệ nhất

Đối với danh từ bỏ gồm bố âm tiết: nếu âm ngày tiết sản phẩm công nghệ nhì có đựng âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm đã lâm vào hoàn cảnh âm tiết trước tiên.

Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/...

b. Trọng âm rơi vào cảnh âm huyết thiết bị hai

- Nếu các hễ trường đoản cú gồm âm tiết cuối cùng đựng âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm vẫn lâm vào hoàn cảnh âm tiết trang bị nhị .

Ví dụ: familiar /fəˈmɪliər/, considerate /kənˈsɪdərət/...

Xem thêm:

- Nếu các danh từ bỏ bao gồm âm máu thứ nhất chứa âm nlắp (/ə/ hay/i/) hoặc bao gồm âm ngày tiết đồ vật nhị cất nguyên lòng dài/ nguyên lòng song thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết máy nhì.

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, potalớn /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

1.2.3. Các từ bỏ đựng hậu tố

- Các từ bỏ tận thuộc là -ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết lắp thêm nhị tính từ cuối lên.

lấy ví dụ : economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, geoxúc tích và ngắn gọn /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/...

- Các từ tận thuộc là -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ence, -ify, - al/ ar, - uous, -ual thì trọng âm lâm vào âm ngày tiết sản phẩm bố tính từ lúc cuối lên.

Ví dụ: privacy /ˈpraɪvəmê say /, credibility/ˌkredəˈbɪləti/ , photography /fəˈtɑːɡrəfi /, geology /dʒiˈɑːlədʒi/, practical /ˈpræktɪkl /...

- Các tự cất hậu tố: -ain, -eer, -ese, esque thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh chủ yếu những hậu tố đó

Ví dụ: Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/, mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, entertain / ˌentərˈteɪn /

picturesque /pɪktʃəˈresk/...

- Các prúc tố ko có tác dụng tác động mang lại trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish,-less, -ment, -ous.

Ví dụ: comfortable /ˈkʌmftəbl /, happiness / ‘hæpinəs/, amazing /əˈmeɪzɪŋ /, continuous /kənˈtɪnjuəs /...

1.2.4. Từ ghép

- Danh tự ghép: trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm huyết trước tiên.

Ví dụ: doorman /ˈdɔːrmən/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ ...

- Tính trường đoản cú ghép : trọng âm lâm vào tình thế âm ngày tiết vật dụng hai

Ví dụ:good-tempered, self- confident, well-dressed, hard-working, easy-going

- Động tự ghép: trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm huyết sản phẩm công nghệ hai

Ví dụ: Underst& /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/

2. Trọng âm vào câu giờ Anh

Trong giờ Anh, không chỉ với mang trọng âm, mà lại câu cũng có trọng âm. Những trường đoản cú được thừa nhận trọng âm thì thường xuyên phân phát âm to nhiều hơn và chậm rộng gần như trường đoản cú còn sót lại. Trọng âm câu cực kỳ đặc biệt quan trọng,bởi vì Lúc nói, trường đoản cú cơ mà tín đồ nói dấn trọng âm cũng giống như giải pháp mà họ đánh trọng âm vào cùng một trường đoản cú có thể có tác dụng thay đổi hoàn toàn nghĩa hàm đựng vào lời nói. Trong khi, trọng âm câu còn tạo nên giai điệu, hay giờ đồng hồ nhạc đến ngôn ngữ. Đó đó là âm điệu, khiến cho sự chuyển đổi trong tốc độ tiếp xúc giờ đồng hồ Anh. Cách nhịp thân từ bỏ được tấn công trọng âm là như nhau.

Ví dụ: I’m in the classroom (Tôi chứ đọng không hẳn ai không giống đang ngơi nghỉ vào lớp học)

I’m in the classroom (Tôi sẽ làm việc trong lớp học tập chđọng không phải sinh sống ở đâu khác)

Trong một câu, số đông những từ bỏ được chia thành nhị các loại, sẽ là trường đoản cú trực thuộc về phương diện ngôn từ (content words) với trường đoản cú trực thuộc về khía cạnh kết cấu (structure words). Chúng ta hay thừa nhận trọng âm vào những từ bỏ thuộc về phương diện nội dung, cũng chính vì đấy là phần nhiều tự quan trọng và với nghĩa của câu.

Những trường đoản cú thuộc về mặt cấu tạo là hầu hết từ trợ giúp cấu trúc ngữ pháp cho câu, tạo cho câu đúng về phương diện kết cấu hoặc ngữ pháp. Chúng hay không nhiều quan trọng đặc biệt hơn và không được nhấn trọng âm khi nói.

Nếu vào một câu, những từ bỏ nằm trong về mặt cấu trúc bị lược loại bỏ đi, chỉ còn gần như từ nằm trong về mặt câu chữ thì bạn nghe vẫn phát âm được nghĩa của câu. trái lại nếu bỏ đi nội dung words thì bạn nghe chẳng thể phát âm được ý nghĩa sâu sắc của câu.

Ví dụ: We want to lớn go lớn work.

I am talking khổng lồ my friends.

What did he say to you in the garden?

2.1. Từ trực thuộc về phương diện nội dung: được thừa nhận trọng âm

Những từ bỏ với nghĩa

Ví dụ

Động từ bỏ chính

sell, give sầu, employ, talking, listening

Danh từ

oto, music, desk

Tính từ

big, good, interesting, clever

Trạng từ

quickly, loudly, never

Trợ cồn từ bỏ (dạng phủ định)

don’t, can’t, aren’t

Đại trường đoản cú chỉ định

this, that, those, these

Từ nhằm hỏi

Who, Which, Where

 

2.2. Từ ở trong về mặt cấu trúc: không được dìm trọng âm

Những từ bỏ đúng về khía cạnh cấu trúc

Ví dụ

Đại từ

he, we, they

Giới từ

on, at, into

Mạo từ

a, an, the

Từ nối

&, but, because

Trợ cồn từ

can, should, must

Động tự ‘tobe’

am, is, was

 

3. bài tập khắc ghi trọng âm vào tiếng Anh

Exercise 1 : Choose the word that has a different căng thẳng pattern from the others.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *