Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Swish là gì

As to the disturbing effect, the swish of the rockets appears lớn be regarded by the geese as a natural phenomenon such as a flash of lightning.
Their toàn thân is flat & round, with large fins that they swish back & forth to propel themselves with as they swyên ổn horizontally.
A visitor to lớn the museum claimed to hear the swish of petticoats behind her as she walked past the base of the staircase.
An unintended consequence of the new giải pháp công nghệ was a low-frequency swish-swish or wooshing noise that irritated locals.
Examples of secondary motion include the rippling of water, swish of a cloak, or jiggle of body parts when a person is moving.
When pang và swish cymbals are used as ride cymbals they are not considered effects cymbals, despite their exotic tone.
In 2008, a new build swish-brow store was said khổng lồ cost upwards of $1 million and renovation of an existing unit to lớn meet the new standards as much as $400,000.
Being swish includes sashaying & the use of limp wrists, falsetkhổng lồ voices, feminine pronouns, và superlativesbasically, everything up to lớn the other side of camp, or drag.
Các cách nhìn của các ví dụ không bộc lộ ý kiến của những chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press giỏi của các bên cấp phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *