danh từ những bước đầu, sự bắt đầu, sự khởi xướngto take the initiative sầu in something: đứng vị trí số 1 trong Việc gì, làm đầu tàu trong câu hỏi gì; khởi xướng bài toán gìkhổng lồ have the initiative: có tác dụng dẫn đầu; bao gồm quyền dẫn đầu sáng tạo độc đáo, óc sáng kiến (quân sự) cố công ty độngto hold the initiative: nạm chũm công ty động quyền đề xướng công cụ lệ của fan công dân (Thuỵ sĩ...)Lĩnh vực: điện


Bạn đang xem: Take initiative là gì

*

 sáng kiến

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Điền kinh

Initiative

Sự chủ động, sáng sủa kiến

initiative

Từ điển Collocation

initiative noun

1 new plan

ADJ. fresh, new fresh initiatives to lớn find a peaceful over khổng lồ the conflict | pioneering pioneering initiatives in bioengineering | current, lathử nghiệm, recent | important, major | welcome | successful | practical | exciting | private | co-operative, joint | international, local, national, regional | government | business, diplomatic, economic, education/educational, environmental, kinh doanh, peace, policy, political, research, training

QUANT. range, series

VERB + INITIATIVE undertake The research initiative is being undertaken by a group of environmentalists. | plan | develop | announce | introduce, launch, mix up, start The government has launched a new policy initiative sầu. | be/become involved in Ten schools have sầu been involved in the initiative. | lead | approve | reject The peace initiative was rejected out of h&. | sponsor a peace initiative sầu sponsored by the Organization of African Unity | endorse, tư vấn The committee endorsed an initiative sầu by the chairman khổng lồ enter discussion about a possible merger. | welcome We welcome the government"s initiative sầu khổng lồ help the homeless. | praise | encourage

INITIATIVE + VERB be aimed at sth, be designed khổng lồ a local initiative aimed at economic regeneration an initiative sầu designed khổng lồ promote collaborative sầu research | involve sầu sth, relate khổng lồ sth | founder The initiative sầu foundered because there was no market interest in redevelopment.

PREP. ~ against a new initiative against oto theft | ~ by the latest initiative sầu by the UN Secretary General | ~ for an initiative sầu for peace và human rights | ~ on the government"s major new initiative sầu on crime > Special page at BUSINESS

2 ability khổng lồ decide/act independently

ADJ. considerable, great, real | individual, personal, private It is a very hierarchical company & there"s little place for individual initiative. | entrepreneurial

VERB + INITIATIVE have sầu He had the initiative sầu lớn ask what time the last train left. | display, show | act/work on your own, use He acted on his own initiative sầu and wasn"t following orders.

Xem thêm: John Titor Là Ai Cho Tới Đi Ngược Lại Quá Khứ Cả Vài Chục Năm


Xem thêm: " Smoke Detector Là Gì ? Nghĩa Của Từ Smoke Detector Trong Tiếng Việt


Don"t ask me what you should bởi vì all the time. Use your initiative! | laông xã | encourage, promote | stifle Raising taxes on small businesses will stifle initiative.

PREP.. on sb"s ~ The project was mix up on the initiative sầu of a local landowner. | ~ in Some scientists show little initiative sầu in applying their knowledge.

PHRASES a lachồng of initiative, on your own initiative sầu In an unprecedented action, the army, on its own initiative sầu, arrested seven civilians.

3 the initiative: opportunity khổng lồ gain an advantage

VERB + INITIATIVE have sầu, hold After their lademo setback, the rebel forces no longer hold the initiative sầu. | gain, seize, take | regain In the second half, Manchester United regained the initiative sầu. | thất bại

INITIATIVE + VERB comes from sb/sth, lie with sb The initiative to lớn re-open negotiations came from Moscow.

PREPhường. ~ in She took the initiative sầu in asking the board khổng lồ conduct an enquiry.

Từ điển WordNet

n.

readiness to embark on bold new ventures; enterprise, enterprisingness, go-aheadthe first of a series of actions; first step, opening move sầu, opening

adj.

serving to lớn phối in motion; inaugural, initiatory, first, maiden

the magazine"s inaugural issue

the initiative phase in the negotiations

an initiatory step toward a treaty

his first (or maiden) speech in Congress

the liner"s maiden voyage


Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *