Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng là biểu mẫu mã được đưa ra ủy đưa ra bộ lập ra nhằm mục đích nhận xét nhận xét đảng viên dự bị.

Bạn đang xem: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào đảng

Tải mẫu Tổng phù hợp Tại Đây

Nội dung trong chủng loại 5-KNĐ phải trình bày vừa đủ các tin tức như: tên những tổ chức đoàn thể bao gồm trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt, tên đưa ra ủy khu vực cư trú, mọi ưu khuyết điểm. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát và cài tại đây.

 

Căn cứ ý kiến nhận xét của ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và đưa ra uỷ chỗ cư trú đối với.xin vào Đảng.

*

 

Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng

Nội dung trong mẫu 5-KNĐ nên trình bày tương đối đầy đủ các tin tức như: tên các tổ chức đoàn thể bao gồm trị – làng hội nơi người vào Đảng sinh hoạt, tên đưa ra ủy vị trí cư trú, phần lớn ưu khuyết điểm. Nội dung bỏ ra tiết, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát và download tại đây.

Mẫu 1: Ý kiến thừa nhận xét của tổ chức đoàn thể so với người xin vào Đảng

ĐẢNG BỘ……………………..

CHI UỶ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày…….tháng…….năm………..

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể so với người xin vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và đưa ra uỷ khu vực cư trú đối với………………………………………………………………xin vào Đảng.


Tham khảo thêm Goal-oriented là gì

– Tên các tổ chức đoàn thể địa điểm công tác:…………………………………………….

…………………………………………………………….., tổng cộng có:…………đồng chí.

– Tên chi ủy địa điểm cư trú:………………………………………….có:…………đồng chí.

Chi uỷ đưa ra bộ tổng hợp các ý kiến thừa nhận xét kia như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chủ yếu trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ nam nữ quần chúng)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số bạn hữu trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và bỏ ra uỷ địa điểm cư trú tán thành kết nạp………………………………………………………….vào Đảng là ………… đồng chí, trong tổng số……………đồng chí được hỏi chủ kiến (đạt…….. %).

Số không tán thành…………..đồng chí (……….%) với lý do

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

T/M chi UỶBí thư(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2: Ý kiến dấn xét của BCH Công đoàn đối với người xin vào Đảng

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …………….

………, ngày…tháng…năm…

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của BCH Công đoàn so với Người xin vào Đảng

Kính gửi: đưa ra BỘ……………………………..

Xem thêm: Photovoltaic Là Gì, Ưu Nhược Điểm Và Ứng Dụng, Photovoltaic Là Gì

Căn cứ đề nghị của đưa ra bộ ……………………………………………………, Ban chấp hành Công đoàn…………………………………………, có ý kiến nhận xét so với quần chúng: …………………………………………, sinh ngày …/…/……, là Công sum họp ……………………………., Công đoàn ………….. Như sau:

1. Về phẩm chất chủ yếu trị:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về đạo đức, lối sống:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Về năng lượng công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Về quan hệ với quần chúng nơi công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Số các bạn hữu trong Ban Chấp hành Công đoàn tán thành đề nghị thu nạp quần chúng ……………………………………… vào đảng là ……/…… (đạt …… %) so với tổng số ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn.

Số không đồng tình là … bạn bè với lý do ……………………………………………………….

TM.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

Mẫu 3: Tổng hợp chủ kiến nhận xét

ĐẢNG BỘ…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————

CHI BỘ………………………………..………..…., ngày…tháng … năm 20..

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể chủ yếu trị – làng mạc hội nơi bạn vào Đảng sinh hoạt và chi ủy chỗ cư trú so với người xin vào Đảng

Căn cứ chủ ý nhận xét của đại diện thay mặt các đoàn thể bao gồm trị – buôn bản hội nơi tín đồ vào Đảng sinh hoạt và chi ủy vị trí cư trú đối với người xin vào Đảng ……………..

Tên những tổ chức đoàn thể bao gồm trị – xóm hội nơi tín đồ vào Đảng sinh hoạt:……

…………………………………………, tổng cộng có: ……đồng chí.

Tên chi ủy vị trí cư trú: ………………………………….. ………., gồm …… đồng chí.

Chi ủy đưa ra bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét kia như sau:

Những ưu, lỗi chính:

(Về lịch sử hào hùng chính trị, thiết yếu trị hiện nay nay; chấp hành chủ trương, con đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lượng công tác, quan hệ nam nữ quần chúng)

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Số bạn hữu đại diện các tổ chức chính trị – xã hội nơi sinh hoạt và bỏ ra ủy chỗ cư trú ưng ý kết nạp quần chúng …………………………………..vào Đảng là …… đồng chí, trong toàn bô …… bạn bè được hỏi chủ kiến (đạt ……%).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *