Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Townhouse là gì

Deering omitted gentry families residing either permanently in the town, or maintaining a town house for regular visits.
A larger town house that was excavated had a dirt-floor entrance area, equipped with a well & a kitchen sink.
Many aristocratic families had to lớn choose between a town house and a country one, the maintenance of both now being economically impossible.
That would necessarily involve substantial consultation & would mean that the town house would have sầu access to information that it does not have at present.
This principle applied equally to lớn a town house with a small garden as to lớn a large agricultural holding.
A more civilised method would be for an industry lớn restore an old listed building in a beautiful village or khổng lồ repair a distinguished old historical town house.
If the valuation officer or the ratepayer wishes khổng lồ compare a bungalow with a maisonette or town house he should state clearly in what category the comparable dwelling-house falls.
Các ý kiến của các ví dụ không trình bày ý kiến của những chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press xuất xắc của các bên cấp phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *