Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.04 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 9 unit 1 local environment

TỪ VỰNG

TIẾNG ANH LỚP 9 MỚI

THEO TỪNG UNIT

UNIT 1: LOCAL ENVIRONMENT

VOCABULARY

1. artisan /ɑtɪ:’zæn/ (n.): thợ làm nghề thủ cơng2. handicraft /’hỉndikrɑ:ft/ (n.): sản phẩm thủ cơng3. workshop /’wɜ:kʃɒp/ (n.): xưởng, cơng xưởng4. attraction /ə’trỉkʃn/ (n.): điểm hấp dẫn

5. preserve /prɪ’zɜ:v/ (v.): bảo tồn, gìn giữ

6. authenticity /ɔ:θen’tɪsəti/ (n.): tính xác thực, chân thật7. cast /kɑ:st/ (v.): đúc (đồng…)

8. craft /krɑ:ft/ (n.): nghề thủ công

9. craftsman /’krɑ:ftsmən/ (n.): thợ làm đồ thủ công

10. team-building /’ti:m bɪldɪŋ/ (n.): xây dựng đội ngũ, tinh thần đồng đội11. drumhead /drʌmhed/ (n.): mặt trống

12. embroider /ɪm’brɔɪdə(r)/ (v.): thêu13. frame /freɪm/ (n.): khung

14. lacquerware /’lækəweə(r)/ (n.): đồ sơn mài15. layer /’leɪə(r)/ (n.): lớp (lá…)

16. mould /məʊld/ (v.): đổ khuôn, tạo khuôn

17. sculpture /’skʌlptʃə(r)/ (n.): điêu khắc, đồ điêu khắc
18. surface /’sɜ:fɪs/ (n.): bề mặt

19. thread /θred/ (n.): chỉ, sợi

20. weave /wi:v/ (v.): đan (rổ, rá…), dệt (vải…)21. turn up /tɜ:n ʌp/ (phr. v.): xuất hiện, đến

22. set off /set ɒf/ (phr. v.): khởi hành, bắt đầu chuyến đi


(2)

26. turn down /tɜ:n daʊn / (phr. v.): từ chối27. set up /set ʌp/ (phr. v.): thành lập, tạo dựng

28. take over /teɪk əʊvə/ (phr. v.): tiếp quản, kế nhiệm, nối nghiệp29. live on /lɪv ɒn/ (phr. v.): sống bằng, sống dựa vào

30. treat /tri:t/ (v.): xử lí

31. carve /kɑ:v/ (v.): chạm, khắc32. stage /steɪdʒ/ (n.): bước, giai đoạn33. artefact /’ɑ:tɪfækt/ (n.): đồ tạo tác34. loom /lu:m/ (n.): khung cửi dệt vải

35. versatile /’vɜ:sətaɪl/ (adj.): nhiều tác dụng, đa năng36. willow /’wɪləʊ/ (n.): cây liễu

37. charcoal /’tʃɑ:kəʊl/ (n.): chì, chì than (để vẽ)

38. numerous /’nju:mərəs/ (adj.): nhiều, đông đảo, số lượng lớn

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 9 tại đây:
Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit:

Bài tập Tiếng Anh lớp 9 nâng cao:


Tài liệu liên quan


*
Đề kiểm tra tiếng anh lớp 9 học kỳ I có đáp án tham khảo (2) 3 3 25
*
Đề kiểm tra tiếng anh lớp 9 học kỳ I có đáp án tham khảo (3) 2 2 12
*
Đề kiểm tra tiếng anh lớp 9 học kỳ I có đáp án tham khảo (4) 3 1 10

Xem thêm: Từ Wing Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Wing

*
Đề kiểm tra tiếng anh lớp 9 học kỳ I có đáp án tham khảo (1) 3 2 26
*
Tập đề và đáp án sinh học lớp 9 thi học sinh giỏi cấp huyện tham khảo bồi dưỡng 220 811 1
*
Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh sử dụng trong các văn bản Thuế 7 452 0
*
Bài giảng điện tử Địa lí 11 bài Trung Quốc đầy đủ cho các bạn muốn tham khảo 46 883 0
*
TS247 DT thi online unit 7 tieng anh 6 moi co loi giai chi tiet 9356 1514530043 13 88 0
*
*
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(8.52 KB - 2 trang) - Tải Từ vựng Unit 1 lớp 9 Local Environment - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 9 mới Local Environment
Tải bản đầy đủ ngay
×
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *