Quý khách hàng đã coi phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem cùng cài ngay lập tức bản rất đầy đủ của tài liệu trên đây (58.04 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 9 unit 1 local environment

TỪ VỰNG

TIẾNG ANH LỚPhường 9 MỚI

THEO TỪNG UNIT

UNIT 1: LOCAL ENVIRONMENT

VOCABULARY

1. artisan /ɑtɪ:’zæn/ (n.): thợ làm cho nghề thủ cơng2. handicraft /’hỉndikrɑ:ft/ (n.): thành phầm thủ cơng3. workshop /’wɜ:kʃɒp/ (n.): xưởng, cơng xưởng4. attraction /ə’trỉkʃn/ (n.): điểm hấp dẫn

5. preserve /prɪ’zɜ:v/ (v.): bảo tồn, gìn giữ

6. authentithành phố /ɔ:θen’tɪsəti/ (n.): tính đảm bảo, chân thật7. cast /kɑ:st/ (v.): đúc (đồng…)

8. craft /krɑ:ft/ (n.): nghề thủ công

9. craftsman /’krɑ:ftsmən/ (n.): thợ làm cho vật thủ công

10. team-building /’ti:m bɪldɪŋ/ (n.): xây đắp đội ngũ, ý thức đồng đội11. drumhead /drʌmhed/ (n.): phương diện trống

12. embroider /ɪm’brɔɪdə(r)/ (v.): thêu13. frame /freɪm/ (n.): khung

14. lacquerware /’lækəweə(r)/ (n.): thứ tô mài15. layer /’leɪə(r)/ (n.): lớp (lá…)

16. mould /məʊld/ (v.): đổ khuôn, tạo nên khuôn

17. sculpture /’skʌlptʃə(r)/ (n.): điêu khắc, thiết bị điêu khắc
18. surface /’sɜ:fɪs/ (n.): bề mặt

19. thread /θred/ (n.): chỉ, sợi

đôi mươi. weave /wi:v/ (v.): đan (rổ, rá…), dệt (vải…)21. turn up /tɜ:n ʌp/ (phr. v.): xuất hiện, đến

22. set off /mix ɒf/ (phr. v.): khởi hành, bước đầu chuyến đi


(2)

26. turn down /tɜ:n daʊn / (phr. v.): tự chối27. set up /set ʌp/ (phr. v.): ra đời, tạo ra dựng

28. take over /teɪk əʊvə/ (phr. v.): tiếp quản, tiếp sau, nối nghiệp29. live on /lɪv ɒn/ (phr. v.): sống bởi, sinh sống dựa vào

30. treat /tri:t/ (v.): xử lí

31. carve sầu /kɑ:v/ (v.): chạm, khắc32. stage /steɪdʒ/ (n.): bước, giai đoạn33. artefact /’ɑ:tɪfækt/ (n.): thứ tạo thành tác34. loom /lu:m/ (n.): khung cửi dệt vải

35. versatile /’vɜ:sətaɪl/ (adj.): những tác dụng, đa năng36. willow /’wɪləʊ/ (n.): cây liễu

37. charcoal /’tʃɑ:kəʊl/ (n.): chì, chì than (để vẽ)

38. numerous /’nju:mərəs/ (adj.): nhiều, phần đông, số lượng lớn

Mời bạn đọc tìm hiểu thêm tư liệu Tiếng Anh lớp 9 trên đây:
Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit:

bài tập Tiếng Anh lớp 9 nâng cao:


Tài liệu liên quan


*
Đề kiểm tra giờ đồng hồ anh lớp 9 học kỳ I tất cả đáp án tìm hiểu thêm (2) 3 3 25
*
Đề kiểm soát tiếng anh lớp 9 học tập kỳ I có lời giải tìm hiểu thêm (3) 2 2 12
*
Đề đánh giá giờ anh lớp 9 học kỳ I bao gồm giải đáp tham khảo (4) 3 1 10

Xem thêm: Từ Wing Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Wing

*
Đề bình chọn giờ đồng hồ anh lớp 9 học kỳ I gồm đáp án tìm hiểu thêm (1) 3 2 26
*
Tập đề với giải đáp sinh học tập lớp 9 thi học sinh xuất sắc cấp cho thị trấn tìm hiểu thêm bồi dưỡng 2trăng tròn 811 1
*
Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh thực hiện trong các văn uống bản Thuế 7 452 0
*
Bài giảng điện tử Địa lí 11 bài Trung Quốc đầy đủ cho các bạn có nhu cầu xem thêm 46 883 0
*
TS247 DT thi online unit 7 tieng anh 6 moi co loi giai bỏ ra tiet 9356 1514530043 13 88 0
*
*
*


Tài liệu bạn search tìm đã sẵn sàng chuẩn bị mua về


(8.52 KB - 2 trang) - Tải Từ vựng Unit 1 lớp 9 Local Environment - Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 1 Tiếng Anh 9 mới Local Environment
Tải bạn dạng đầy đủ tức thì
×
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *